ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày, 12/8/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Yên với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Yên; đồng thời liên kết để tạo nhiều sản phẩm du lịch, điểm đến hấp dẫn và thân thiện, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế trong thời gian đến;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Yên.

II. NỘI DUNG

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Lượt khách du lịch quốc tế tăng bình quân trên 60%/năm. Phấn đấu trong 5 năm thu hút khoảng 1.000.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2020, tiếp đón khoảng 490.000 lượt khách quốc tế. Ngày lưu trú bình quân từ 1,8- 2,5 ngày.

- Thu nhập du lịch tăng bình quân trên 29,5%/năm. Chi tiêu bình quân khách quốc tế: 65 - 70 USD/người/ngày.

2. Nhiệm vụ:

- Huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ, phục vụ hoạt động du lịch nói chung, trong đó chú trọng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế đến Phú Yên.

- Tăng cường thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch nói chung và dịch vụ du lịch nói riêng, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

- Tăng cường liên kết một cách toàn diện với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để thu hút khách du lịch quốc tế.

- Tập trung phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, có tính đặc trưng riêng có của Phú Yên để thu hút, hấp dẫn du khách quốc tế, đa dạng các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên ở các thị trường khách quốc tế trọng điểm của tỉnh.

- Khai thác lợi thế so sánh trong mối liên kết với các địa phương khác để phối hợp hình thành các tour du lịch, khai thác thế mạnh về du lịch của tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực du lịch gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, các ngành chức năng liên quan với các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng dân cư; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong phát triển du lịch, nhất là xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường.

- Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, cơ quan Trung ương trong việc liên kết đưa khách du lịch quốc tế đến Phú Yên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nghiên cứu phát triển thị trường và xúc tiến, quảng bá, in ấn các ấn phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Nga…quảng bá du lịch Phú Yên; đầu tư các dịch vụ vui chơi giải trí; nghiên cứu ẩm thực đặc trưng của Phú Yên; đồng thời bổ sung các món ăn phù hợp khẩu vị của các thị trường khách quốc tế; phối hợp với các cơ sở sản xuất để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa, đặc sản quà tặng của Phú Yên cho khách du lịch; liên kết với các đơn vị biểu diễn nghệ thuật (truyền thống, hiện đại…) tổ chức các hoạt động tại cơ sở hoặc các điểm tham quan du lịch như: Núi Nhạn, Quảng trường 1- 4, Bảo tàng tỉnh, nhà hát…để phục vụ du khách;

- Nghiên cứu và tổ chức lập quy hoạch các loại hình du lịch ở các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; có Kế hoạch phối hợp với các địa phương phụ cận, là các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc để hình thành các dự án hợp tác phát triển du lịch liên vùng;

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu để phát triển du lịch;

- Chủ động mời các đơn vị lữ hành thị trường quốc tế đến khảo sát tuyến, điểm du lịch, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi giải trí, giá cả ở Phú Yên để có chương trình thu hút khách cụ thể cho từng loại thị trường; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh việc tham gia cùng Tổng cục Du lịch đi xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế.

- Có kế hoạch khảo sát, dự báo tình hình phát triển khách du lịch quốc tế để tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành phục vụ theo yêu cầu; phối hợp với các trường mở các lớp tiếng Anh, tiếng Nga… cơ bản và nâng cao cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác du lịch và quản lý, nhân viên các khách sạn nhà hàng và các đơn vị liên quan; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên bằng tiếng Anh, tiếng Nga và các ngoại ngữ khác.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng phục vụ, khả năng giao tiếp, ứng xử của người quản lý, nhân viên phục vụ; các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ buồng, bàn, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch….

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu t­ư:

- Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định năng lực của nhà đầu tư; tiếp tục rà soát, đề xuất thu hồi các dự án đầu tư du lịch không triển khai xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, đưa vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất, nhất là các dự án du lịch ven biển;

- Tham mưu ban hành chính sách khuyến khích thu hút các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh theo hướng cải cách hành chính mạnh mẽ (thời gian cấp phép, thủ tục cấp phép, thủ tục đất đai, môi trường, các thủ tục xây dựng…)

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giao thông Vận tải:

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất các ngành Trung ương tạo điều kiện cho Phú Yên được đón các chuyến bay quốc tế; trước mắt là chuyến bay trực tiếp từ Nga đến sân bay Tuy Hòa;

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ như: phương tiện vận chuyển, cơ sở vật chất và dịch vụ tại các nhà ga, bến xe; tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên phục vụ;

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa sớm thực hiện việc cấm biển phân luồng giao thông, đặt các biển báo, biển chỉ dẫn khu vực đậu xe vận chuyển khách du lịch; ưu tiên nơi dừng, đỗ, đón trả khách du lịch tại bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT- BGTVT- BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

4. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các điểm mua sắm, các phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hàng lưu niệm, quà tặng đặc trưng của Phú Yên; hình thành phố mua sắm, phố ẩm thực, phố đêm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa để tạo điểm nhấn hấp dẫn khách du lịch.

5. Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường trong hoặc động du lịch.

6. Cảng Hàng không Tuy Hòa: Đề xuất Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu các loại máy bay lớn, đảm bảo chất lượng dịch vụ cảng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng và hành khách đi máy bay.

7. Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, các cơ sở đào tạo nghề: Thường xuyên phối hợp các doanh nghiệp du lịch tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quản lý nhà hàng, khách sạn, khu du lịch; nhân viên lễ tân, buồng, bàn, bếp, hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch, an ninh khách sạn; tổ chức các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga....

8. Công an tỉnh: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách, tập trung ở những mùa cao điểm, địa bàn trọng điểm; đơn giản thủ tục đăng ký khách tạm trú, có biện pháp phù hợp khi kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, làm cho du khách cảm thấy an toàn, thân thiện khi đến Phú Yên.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường (dọn dẹp, thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải…) tại các cụm dân cư, các khu vực công cộng, bãi biển, các tuyến giao thông nội thành, nội thị, đường từ sân bay về thành phố Tuy Hòa, đường đến các khu, điểm du lịch nhằm tạo cảnh quan thông thoáng xanh, sạch, đẹp, môi trường an toàn, thân thiện cho du khách. Phối hợp quy hoạch, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hình ảnh, phố mua sắm, ẩm thực, chợ đêm… tạo ra các sản phẩm mới phục vụ khách du lịch.

10. Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên: Tăng cường mối liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, hấp dẫn, có giá cạnh tranh để thu hút đối tác và khách du lịch quốc tế; tránh tình trạng bán phá giá, cạnh tranh giá không lành mạnh; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để các công ty, doanh nghiệp du lịch trao đổi, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, tiếp tục đầu tư một cách hợp lý và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

11. Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Phú Yên:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thiết yếu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, trang trí nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh du lịch;

Tăng cường nghiên cứu thị trường, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời tạo các sản phẩm du lịch mới có chất lượng, giá khuyến mại ở mức cao. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, nhân viên cơ sở kinh doanh du lịch đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch quốc tế;

- Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá và bán đúng giá niêm yết, ổn định giá các dịch vụ, hàng hóa;

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho khách;

- Chủ động liên kết với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nhất là các địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đưa khách du lịch quốc tế về Phú Yên.

13. Các cơ quan thông tấn, báo chí: Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch thực hiện các chương trình quảng bá về sản phẩm du lịch, giá cả hàng hóa, dịch vụ du lịch để thu hút du khách quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, KHĐT, CT, TNMT, GTVT;
- Các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ PTDL;
- Công an tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trường ĐH Phú Yên, Trường CĐ Nghề Phú Yên, các cơ sở đào tạo nghề;
- Cảng Hàng không Tuy Hòa;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên;
- Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Phú Yên;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Các phòng: TH, KT, ĐTXD, NV, KGVX (4), TCCB;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2016 thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Yên giai đoạn 2016-2020

Số hiệu 150/KH-UBND Ngày ban hành 28/09/2016
Ngày có hiệu lực 28/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Yên Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2016 thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Yên giai đoạn 2016-2020
Mục lục

Mục lục

Close