UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-HĐGD

Quảng Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh;

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh năm 2016,

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, trên cơ sở đó thống nhất xác định nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.

2. Yêu cầu

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tổng kết chặt chẽ; rút ra được ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những vấn đề còn vướng mắc để có chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sau hội nghị cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

II. NỘI DUNG

Đánh giá tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQPAN của tỉnh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác GDQPAN năm 2017.

III. THÀNH PHẦN

1. Chủ trì

Đồng chí Trần Tiến Dũng; Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

2. Thành phần khách mời

2.1. Hội đồng GDQPAN Quân khu 4

- Đại diện Hội đồng GDQPAN Quân khu 4;

- Đại diện Thường trực Hội đồng GDQPAN Quân khu 4.

2.2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.

- Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ.

- Lãnh đạo Sở Du lịch.

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

- Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường Quân sự/Bộ CHQS tỉnh.

2.3. Hội đồng GDQPAN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

a) Hội đồng GDQPAN tỉnh

- Các đồng chí thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh;

- Các đồng chí thành viên Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng GDQPAN tỉnh.

(Theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh).

b) Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố;

- Chỉ huy trưởng (Phụ trách Chỉ huy trưởng) Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Trợ lý DQTV/Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố.

c) Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tương đương cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; Trường Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình và các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tương đương cấp tỉnh (không nằm trong thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh): Mời đồng chí Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc).

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Mời đồng chí Lãnh đạo phụ trách công tác GDQPAN và đồng chí cán bộ phụ trách công tác GDQPAN.

- Trường Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình và các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Đồng chí Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng).

+ Đồng chí Trưởng phòng (hoặc Phó Trường phòng), khoa (phụ trách) giáo dục thể chất kiêm giáo dục QPAN.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian hội nghị

Thời gian hội nghị 1/2 ngày, dự kiến từ ngày 28 - 30 tháng 11 năm 2016 (thời gian cụ thể theo giấy mời của Hội đồng GDQPAN tỉnh).

2. Địa điểm

Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (số 06, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới).

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan hiệp đồng chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt phục vụ cho Hội nghị.

2. Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh chỉ đạo Ban Thư ký (bộ phận giúp việc Hội đồng GDQPAN tỉnh) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến hội nghị, gửi giấy mời, chuẩn bị hội trường và các nội dung bảo đảm khác phục vụ cho hội nghị, tổ chức tiếp đón các đồng chí Đại biểu dự hội nghị.

3. Đồng chí Trưởng ban Thường trực/Hội đồng GDQPAN tỉnh thay mặt cho Hội đồng báo cáo kết quả công tác GDQPAN năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

4. Đồng chí Trưởng ban Thư ký/Hội đồng GDQPAN tỉnh làm công tác tổ chức hội nghị.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình tổ chức theo dõi đưa tin về hội nghị.

6. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Phòng Chính trị tổ chức cho chuyên mục quốc phòng đưa tin phản ảnh về hội nghị.

VI. BẢO ĐẢM

Kinh phí: Sử dụng ngân sách địa phương GDQPAN năm 2016.

Nhận được kế hoạch yêu cầu các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thường trực, thành viên Ban Thư ký Hội đồng GDQPAN tỉnh; Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng GDQPAN/QK4; (Báo cáo);
- Phòng DQTV/QK4; (Báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh; (Báo cáo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh;
- Các đ/c thành viên Ban TT, Ban TK Hội đồng GDQPAN tỉnh;
- TT Bộ CHQS tỉnh;
- Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Hội đồng GDQPAN các huyện, TX, TP;

- Ban CHQS các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BCH.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trần Tiến Dũng

 

PHÂN CÔNG

PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GDQPAN NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số: 152/KH-HĐGD ngày 10 tháng 11 năm 2016)

I. CẤP HUYỆN

1. Huyện Lệ Thuỷ:

Công tác tuyên truyền về giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

2. Huyện Tuyên Hoá:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn huyện.

3. Huyện Quảng Ninh:

Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc các đối tượng.

4. Thị xã Ba Đồn:

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức việc tôn giáo trên địa bàn.

5. Huyện Minh Hóa

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho già làng, trưởng các họ tộc trên địa bàn.

II. CẤP SỞ, BAN, NGÀNH

1. Sở Nội vụ:

Công tác tham mưu xác định thành phần đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trường Quân sự tỉnh; công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 thuộc sở quản lý.

2. Sở Xây dựng

Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 thuộc sở quản lý.

3. Đài Phát thanh & Truyền hình:

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 của cơ quan.

4. Sở Giáo dục & Đào tạo:

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và việc triển khai thực hiện Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phthông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

5. Công ty quản lý đường sắt Quảng bình:

Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 thuộc Công ty quản lý.

* Ngoài các ý kiến trên các Đại biểu tham dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến để phát biểu tham luận tại hội nghị./.

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 152/KH-HĐGD năm 2016 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Bình

Số hiệu 152/KH-HĐGD Ngày ban hành 10/11/2016
Ngày có hiệu lực 10/11/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 152/KH-HĐGD năm 2016 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Bình
Mục lục

Mục lục

Close