ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 13 NĂM THI HÀNH LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiện Quyết định số 1875/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; qua đó xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng để đề xuất các giải pháp khắc phục; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan; đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Nội dung tổng kết phải phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích kèm theo số liệu chứng minh; chú trọng phân tích nguyên nhân vướng mắc do các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung:

Tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng (từ năm 2004 đến năm 2017) trên địa bàn Thành phố, tập trung vào các nội dung về công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, gồm:

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng.

- Triển khai tuyên truyền, quán triệt thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn.

- Kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, gồm: sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Đánh giá kết quả tác động của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

- Những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản quy phạm pháp luật và việc tổ chức thực hiện; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Hình thức tổng kết:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố bám sát 05 nội dung nêu trên để tiến hành tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, xây dựng thành Báo cáo tổng kết đánh giá.

- Cấp Thành phố: tổ chức Hội thảo đánh giá thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố; trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo tổng kết gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố:

Triển khai tổng kết đánh giá theo yêu cầu, nội dung của Kế hoạch và gửi về UBND Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 10/7/2017.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tiến hành tổng kết đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội thảo đánh giá thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố (dự kiến vào giữa tháng 7/2017). Kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn kinh phí của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội năm 2017.

- Tổng hợp số liệu, kết quả tổng kết của các đơn vị và kết quả Hội thảo để hoàn thiện Báo cáo tổng kết của UBND Thành phố trước ngày 25/7/2017.

3. Sở Tư pháp:

Phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng trong việc đánh giá kết quả thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, Phòng: NC, TKBT, TH, HCTC;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2017 tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 158/KH-UBND Ngày ban hành 01/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2017 tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng do Thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close