ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Để tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (sau đây gọi là Luật, Nghị quyết) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật và thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, đề cao ý thức phục vụ Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trong đó cần tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, quan trọng.

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các Luật, Nghị quyết triển khai tuyên truyền

1.1. Các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

- Luật Quốc phòng.

- Luật Cạnh tranh.

- Luật An ninh mạng.

- Luật Tố cáo.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Luật Đo đạc và bản đồ.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch.

1.2. Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

- Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về hoạt động chất vấn.

- Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

- Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018".

- Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

- Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

2. Tổ chức quán triệt và phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết

2.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường (cử báo cáo viên triển khai tại Hội nghị) và các cơ quan đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. Phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV/2018.

2.3. Biên soạn, phổ biến các Luật mới ban hành

Biên soạn, biên tập, in ấn phát hành đề cương, tờ gấp, tài liệu truyên truyền về những nội dung cơ bản của các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.4. Đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật

Thực hiện đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật (được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

2.5. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn bản luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng hình thức phù hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân.

4. Sở Tư pháp: Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu 164/KH-UBND Ngày ban hành 16/08/2018
Ngày có hiệu lực 16/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Yên Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do tỉnh Phú Yên ban hành
Mục lục

Mục lục

Close