ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm UBND Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 với 188 nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018; đồng thời ban hành các kế hoạch theo từng lĩnh vực để tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Với sự chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đạt được kết quả toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, GRDP tăng 7,07% (cùng kỳ 6,64%); môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 01 bậc đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ 3,4% (cùng kỳ là 3,86%); du lịch tiếp tục phát triển, thu hút khách quốc tế tăng mạnh; thu ngân sách tăng cao, nhất là thu nội địa; quản lý đô thị được đẩy mạnh; công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; dịch bệnh được kiểm soát tốt; Tết Nguyên Đán diễn ra yên bình, phấn khởi với nhiều nét mới, nhiều tiến bộ trong công tác chăm lo Tết cho nhân dân; công tác giảm nghèo được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng; kế hoạch xây, sửa nhà cho người nghèo đảm bảo tiến độ. Chất lượng giáo dục tiếp tục nâng cao, hội nhập quốc tế về giáo dục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa tiếp tục phát triển, công tác lễ hội được quản lý tốt hơn năm trước. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục:

- Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân XDCB còn chậm; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm.

- Chưa có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều.

- Hiện tượng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra, nhất là tại các tuyến phố có công trình đang thi công, các tuyến xuyên tâm, tuyến tập trung nhiều các khu đô thị, cơ quan, trường học. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa kiên quyết nên ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

- Trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến, song kết quả chưa vững chắc. Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn còn, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công; một số công trình vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm.

- Tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp đang hoạt động còn chậm.

- Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư, nhà chuyên dùng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn bất cập, chủ yếu liên quan đến sửa chữa trang thiết bị sử dụng chung, thang máy, PCCC, chống thấm, dột, tranh chấp quỹ bảo trì chậm.

- Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm; có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

- Tình hình khiếu kiện tập trung đông người còn diễn biến phức tạp; một số vụ việc chậm được giải quyết và chưa dứt điểm. Xuất hiện một số vấn đề lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh nông thôn. Công tác phòng cháy chữa cháy bước đầu có chuyển biến tích cực song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Thành ủy, HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch với nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn; các Kế hoạch, Chương trình của UBND Thành phố đã ban hành, nhất là 188 nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được thông qua; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Quán triệt, cụ thể hóa và phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

3. Duy trì tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và theo yêu cầu của UBND Thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các Sở, Ban, ngành, các Tổng công ty, công ty TNHH nhà nước một thành viên thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch UBND Thành phố đã giao chủ trì hoặc phối hợp theo Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đồng thời tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác dự báo

1.1. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND quận, huyện, Thị xã và đơn vị liên quan: Tăng cường công tác dự báo và phân tích các diễn biến do các yếu tố địa chính trị và thương mại quốc tế; chủ động nắm tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, có phương án, kế hoạch ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân; kịp thời nắm bắt và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với những điểm, địa bàn nông thôn, chung cư cao tầng tiềm ẩn mâu thuẫn, có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự.

1.2. Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, Thị xã: tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

1.3. Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những điểm, địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

2.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), xây dựng kế hoạch và phân công rõ trách nhiệm, lộ trình triển khai, đặc biệt là để cải thiện 3 chỉ số thành phần: trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và công khai, minh bạch.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

- Tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng các giải pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản.

- Thu hút nguồn lực, tháo gỡ thủ tục cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục và sớm triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước. Thực hiện chấp thuận và quản lý các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định pháp luật; Tăng cường hậu kiểm, giám sát đầu tư các dự án ngoài ngân sách.

2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các Tổng công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên: Hoàn thành đúng tiến độ công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt.

2.4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025. Đẩy nhanh thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt.

- Hoàn thành rà soát, tham mưu báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018 điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển làng nghề.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Hoàn thành xây dựng và duy tu, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi theo kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và tình hình biến đổi khí hậu.

- Quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ hè thu và vụ đông xuân; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.6. Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Thực hiện các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tháo gỡ thủ tục cho các nhà đầu tư, các chủ đầu tư, hoàn thành thủ tục và sớm triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước; quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ hè thu và vụ đông.

3. Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới

3.1. UBND các huyện, Thị xã:

- Duy trì các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2016- 2020. Thực hiện hiệu quả và đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới; điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để khớp nối đồng bộ với hệ thống quy hoạch xây dựng.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, Thị xã:

- Thực hiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Hoàn thành rà soát và trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018 điều chỉnh chính sách phát triển nông nghiệp; xây dựng chính sách khuyến khích phát triển chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước công tác quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường

4.1. Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, các quy hoạch phân khu còn lại, quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ; các quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chính và thiết kế đô thị; quy chuẩn kiến trúc xây dựng 4 quận trung tâm; các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận, huyện, thị xã.

- Không điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án nhà ở đã triển khai bán cho người dân, người dân đã vào ở nhưng không thực hiện đầy đủ quy định xin ý kiến của cộng đồng dân cư.

4.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường quản lý nhà nước, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, vi phạm xây dựng, trật tự đô thị,

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch, bao gồm các dự án phát triển cấp nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn, phấn đấu hoàn thành mạng đấu nối cấp nước tới 100% các hộ dân tại các địa bàn đã đủ điều kiện cấp nước; hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn đạt 55%.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình trồng mới một triệu cây xanh và vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia. Nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Triển khai thi công hệ thống cống bể kỹ thuật để ngầm hóa đường dây, cáp điện, viễn thông trên 41 tuyến còn lại; thực hiện hạ ngầm và quản lý tốt các hệ thống cáp điện và viễn thông, các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung.

- Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các tổ chức. Hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố đồng bộ, hiện đại trong năm 2018.

- Tăng cường quản lý nhà nước, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm đất đai, khai thác khoáng sản không đúng quy hoạch, không phép, sai phép, nhất là các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm.

- Rà soát quỹ đất đối ứng của các dự án BT, ưu tiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất có giá trị sinh lời cao.

- Tiếp tục triển khai cải tạo hồ, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi trên địa bàn Thành phố. Cập nhật định kỳ hàng tháng các chỉ số quan trắc về môi trường không khí, môi trường nước trên truyền hình và báo chí. Đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường và quản lý vận hành các khu xử lý chất thải.

4.4. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nội dung trong Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

4.5. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Cơ bản hoàn thành việc giao đất ở, đất dịch vụ trước ngày 30/9/2018 cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

5. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

5.1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử văn hóa ở các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các di tích lịch sử; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong 6 tháng cuối năm. Chuẩn bị điều kiện và tập trung cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên để đăng cai tổ chức và tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

5.2. Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền. Theo dõi, quản lý thông tin trên hệ thống báo điện tử, báo viết, mạng xã hội để kịp thời xử lý các vấn đề báo chí phản ánh và dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Tổ chức triển khai Trung tâm điều hành thông minh, từng bước hình thành các điều kiện phát triển Thành phố thông minh.

- Thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến đạt 55%.

5.3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trường học trên địa bàn; hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới trường học trên toàn Thành phố, có giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục tình trạng thiếu trường học tại các khu đô thị.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu 80 trường được công nhận mới và các trường được công nhận lại.

- Chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, không để diễn ra các hành vi bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

5.4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tích cực triển khai Chương trình số 20/CTr-TU nghiên cứu khoa học trọng điểm: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Đẩy mạnh hoạt động thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Xây dựng, phát triển và quản lý các nhãn hiệu tập thể của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, làng nghề truyền thống trên địa bàn.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố; hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 14.000 và ISO 22.000 cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

5.5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện, Thị xã:

- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; sớm khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; trong năm 2018 tập trung hoàn thành xây dựng 03 trạm y tế đạt chuẩn huyện Mỹ Đức, xây dựng kế hoạch rà soát và đảm bảo 100% các trạm y tế trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn.

- Thực hiện toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng nước sạch đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

5.6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững và kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4.341 hộ nghèo.

- Đưa vào hoạt động sàn giao dịch việc làm tại các huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Thạch Thất; tổ chức triển khai hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; có kế hoạch để đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động.

5.7. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử văn hóa ở các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn. Tăng cường bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các di tích lịch sử; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong 6 tháng cuối năm.

- Thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

- Hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 và chỉ tiêu các trường được công nhận lại. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới; các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, không để diễn ra các hành vi bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Hoàn thành chỉ tiêu được giao về giảm nghèo bền vững và kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4.341 hộ nghèo.

5.8. UBND huyện Mỹ Đức: tập trung hoàn thành xây dựng 03 trạm y tế đạt chuẩn trong năm 2018, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

6. Tiếp tục cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

6.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tham mưu các giải pháp tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

- Hoàn thành Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã: Rà soát, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội tại kỳ họp cuối năm 2018.

6.3. Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.

- Rà soát và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công nhất là việc cho thuê, sử dụng sai mục đích trụ sở, tài sản nhà nước, liên doanh liên kết không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tham mưu tổng hợp kết quả xử lý vi phạm của UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018.

6.4. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội: Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị thi hành án, nhất là các vụ án kinh tế, ngân hàng.

6.5. Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tiếp tục đơn giản hóa TTHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Thực hiện rà soát, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về việc điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội để trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018 xem xét, thông qua.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế. Chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố. Thực hiện tốt các nội dung, dự án hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước.

7. Đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.

7.1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã: Đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng - an ninh.

7.2. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã:

- Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 197, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mới có xu hướng gia tăng trong các lĩnh vực: tham nhũng; buôn lậu; chống người thi hành công vụ; môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Tăng cường quản lý công cụ hỗ trợ; xử lý nghiêm các hành vi giả mạo giấy tờ, cho vay nặng lãi, cầm đồ...

- Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng; đảm bảo an ninh trật tự khu vực công cộng, bệnh viện, trường học...

7.3. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy.

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là các nhà cao tầng, các khu dân cư, chợ và trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao.

7.4. Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố.

- Tăng cường trách nhiệm trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện, khiếu nại đông người.

8. Điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018

8.1. Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu NSNN, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 số nợ đọng thuế, phí tối đa dưới 5% tổng thu ngân sách.

- Thực hiện phân tích, nhận diện và đánh giá kết quả thu ngân sách, chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong các tháng, quý còn lại. Ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, chống thất thu ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế, tuyên truyền phổ biến và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế khi thực hiện các chính sách pháp luật thuế.

8.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện, Thị xã:

- Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm,...; tham mưu báo cáo UBND Thành phố phương án sử dụng các nguồn lực phát sinh trong năm (tăng thu, kết dư,...) và điều chỉnh dự toán kịp thời, đặc biệt quan tâm bổ sung nguồn cho đầu tư các dự án cấp thiết và xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, gắn với chất lượng công việc; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các khoản chi trợ giá, hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố.

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức và các khoản chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố.

- Hoàn thành rà soát trong quý IV năm 2018 quy trình thực hiện hỗ trợ tự lo tại định cư bằng tiền theo quy định đảm bảo hiệu quả.

8.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

- Trên cơ sở đề nghị của các quận, tham mưu UBND Thành phố tăng cường giao nhiệm vụ cho một số quận có nguồn kết dư ngân sách lớn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư của Thành phố trên địa bàn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách các cấp, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Thường xuyên rà soát, đôn đốc hoàn thành thủ tục đầu tư và giải ngân xây dựng cơ bản, đề xuất xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Thành phố đã giao.

- Tham mưu các giải pháp hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai, các công trình thủy lợi trọng yếu.

8.4. Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu NSNN; chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong các tháng, quý còn lại.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, gắn với chất lượng công việc. Thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư.

9. Phương án vay lại một phần vốn vay ODA để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan: Tham mưu triển khai các thủ tục ký Hợp đồng vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu theo Điều 3 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách và trả nợ vốn vay nước ngoài (giá trị quy đổi từ đồng tiền vay JPY sang VND được chuẩn xác theo tỉ giá tại thời điểm thanh toán theo quy định).

10. Khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã:

Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành để tập trung tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND Thành phố, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cấp mình về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong Kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa các Sở, Ban, ngành và quận, huyện, thị xã; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND thông qua và nêu trong Kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, tổng hợp, định kỳ báo cáo lồng ghép cùng nội dung báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm hết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất kiến nghị gửi UBND Thành phố theo quy định qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và gửi Bộ, Ngành Trung ương theo yêu cầu.

2. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu HĐND Thành phố đã quyết nghị, nhiệm vụ và giải pháp tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 và Kế hoạch này, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo phân công, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phân công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức quán triệt, phổ biến Kế hoạch của Thành phố sâu rộng trong các ngành, các cấp; tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

4. Giao Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch này của các ngành, cấp, các đơn vị làm tiêu chí đánh giá thi đua năm 2018.

5. UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể Thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và các giải pháp điều hành của Thành phố tại Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP; ( để b/c)
- VP CP; Bộ KHĐT; ( để b/c)
- TTTU, TT HĐND TP; ( để b/c)
- Đ/c CT, PCT UBND TP;
- Ban TG TU, các ban HĐND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành; Thường trực cấp ủy và UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Tổng Công ty, Công ty TNHH 1TV;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP;
- UBMTTQ, các Đoàn thể;
- Các báo: HNM, KTĐT; Đài PT&TH HN;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
(Gửi kèm theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND Thành phố)

Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trướcGiảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước

0,4

 

Tỷ lệ thất nghiệpTỷ lệ thất nghiệp

<4

 

Tỷ lệ lao động qua đào tạoTỷ lệ lao động qua đào tạo

62,0

 

Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"

87,0

 

Tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa"Tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa"

60,5

 

Tỷ lệ Tổ dân phố, Cụm dân cư, Khối phố, Khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa.

%

71,0

 

Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm

Trường

80

31

Nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường

 

 

 

Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch

 

 

 

- Thành thị

%

~100

~100

- Nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị)

%

55,0

52

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm

26

 

Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày

 

 

 

%

98

98

%

88

88

Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

 

 

 

- Đối với cụm xây dựng mới

%

100

100

- Đối với cụm đã đi vào hoạt động

%

60,5

55,8

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch 2016- 2020

Kế hoạch giao năm 2018

6 tháng năm 2018

Chủ trì

PP cũ

PP mới

PP cũ

PP mới

 

A

Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

1

GRDP, tăng %

%

8,5-9,0

8,5-9,0

7,3-7,8

7,78

7,07

 

 

Trong đó:

Dịch vụ

%

7,8-8,3

8,7-9,4

6,9-7,5

7,74

7,04

Sở KH&ĐT

 

 

Thuế SP trừ trợ cấp

%

 

9,3-9,6

9,3-9,6

8,28

6,82

Cục Thuế

 

 

Công nghiệp - xây dựng

%

10,0-10,5

8,5-9,3

8,2-8,7

8,35

7,72

Các Sở: CT, XD

 

 

Nông nghiệp

%

3,5-4,0

2,0-2,5

2,0-2,5

2,31

2,99

Sở NN và PTNT

2

GRDP/người (giá thực tế)

Tr.đ.

140-145

92-95

100-105

 

 

Sở KH&ĐT

3

Vốn đầu tư xã hội tăng

%

11-12

11-12

10,5-11,0

 

9,9

Sở KH&ĐT

4

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng

%

-

7,5-8,0

10,4

Sở Công thương

B

Nhóm chỉ tiêu xã hội

 

 

 

 

 

5

Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước

%

 

0,1

 

Sở Y tế

6

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước

%

 

0,1

 

Sở Y tế

7

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

%

 

0,1

 

Sở Y tế

8

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

%

90,1

85,3

84,4

Bảo hiểm XH HN

9

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

%

100

100

 

Sở Y tế

10

Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước

%

1,2

0,4

  Sở LĐ TB XH

11

Tỷ lệ thất nghiệp

%

<4

<4

  Sở LĐ TB XH

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

70-75

62,0

  Sở LĐ TB XH

13

Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"

%

88

87,0

  Sở VH TT

14

Tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa"

%

62

60,5

  Sở VH TT

15

Tỷ lệ Tổ dân phố, Cụm dân cư, Khối phố, Khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa.

% 72

71,0

  Sở VH TT

16

Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm

Trường Tỷ lệ: 65-70%

80

31 Sở GD ĐT

C

Nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường

   

 

   

17

Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch

  100

 

  Sở Xây dựng

 

- Thành thị

% 100

~100

~100  

 

- Nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị)

% 100

55,0

52  

18

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm

Tỷ lệ 80%

26

  Sở NN và PTNT

19

Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày

   

 

  Sở Xây dựng

 

Trong đó:

+ Khu vực đô thị

%

95-100

98

98  

 

 

+ Khu vực nông thôn

%

90-95

88

88  

20

Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

  100

 

  Sở Xây dựng

 

- Đối với cụm xây dựng mới

% 100

100

100  

 

- Đối với cụm đã đi vào hoạt động

% 100

60,5

55,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 167/KH-UBND thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 167/KH-UBND Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 167/KH-UBND thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close