ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy; góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, làm giảm tỷ lệ người nghiện trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

2. Nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, từ đó đề ra các giải pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy tại cộng đồng dân cư. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

3. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, lên án, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; hỗ trợ người nghiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức phù hợp tới 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm; không quá 01 năm từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý triệt để.

3. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2016; các huyện, thành phố xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm.

4. Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” gắn với “Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 và các văn bản khác liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

2. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy.

Rà soát, nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật khác liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy. Ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê về phòng, chống ma túy

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet, đồng thời có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng; các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên và nhân dân tại các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hằng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở. Hỗ trợ tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy ở cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh, chống tội phạm về ma túy

Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy. Hỗ trợ trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phối, kết hợp giữa các sở, ngành chức năng với các địa phương, nhất là những địa phương có địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Định kỳ, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp để rút kinh nghiệm và bổ sung các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết sát với tình hình để triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy nhất là các vụ phạm tội nghiêm trọng và tại các địa bàn trọng điểm phức tạp. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ tỉnh ngoài về địa bàn Hà Nam tiêu thụ; triệt xóa cơ bản các tụ điểm, điểm phức tạp về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại cộng đồng dân cư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, khám phá các loại tội phạm về ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn, án điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến trồng cây chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về tư vấn, điều trị nghiện ma túy, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy.

Rà soát, quy hoạch, nâng cấp, cải tạo các cơ sở cai nghiện ma túy theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người nghiện. Nghiên cứu, đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy; nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

6. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra định kỳ sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các Đề án Dự án thuộc các chương trình.

- Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy; kiên quyết không để hình thành mới các tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương để chủ động nắm chắc tình hình, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ công tác truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chống ma túy; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở; loại bỏ những mô hình, cách làm không còn phát huy hiệu quả.

- Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại các địa bàn cơ sở, nhất là tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống ma túy.

- Rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy để kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo dõi, đánh giá hiệu quả việc triển khai thi hành đầy đủ, toàn diện, đồng bộ hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện và học viên tại các cơ sở cai nghiện, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện.

Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy; năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy; phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện; 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Nâng tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị từ 60% năm 2015 lên 80% năm 2020. Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề từ 25% năm 2015 lên 50% năm 2020. Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 9,9% năm 2015 lên 50% năm 2020.

3. Sở Y tế

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone; thí điểm và từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về phòng, chống ma túy; giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; giới những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Biên tập, cung cấp các tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet để đăng tải bài viết, khẩu hiệu về phòng, chống ma túy; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet và mạng xã hội. Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho các đối tượng làm tuyên truyền viên, phát thanh viên tại các Phòng Văn hóa Thông tin và các Đài truyền thanh ở cơ sở.

Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên các cơ quan thông tin, báo chí từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên, liên tục. Phấn đấu đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống ma túy; đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy; đến năm 2020, đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 100% phòng viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và với các chương trình kinh tế - xã hội khác. Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, mít tinh, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy. Xây dựng, hỗ trợ phương tiện, thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy; 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống ma túy. Hỗ trợ lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

8. Sở Công thương

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh.

Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất ma túy.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống ma túy, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên, công nhân, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy đảm bảo phù hợp với từng địa bàn. Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung của Chương trình. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, kế hoạch Liên tịch về phòng, chống ma túy. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình, phòng chống ma túy trong công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Phấn đấu đến năm 2020, 70% bộ phận công nhân lao động khu công nghiệp hiểu biết đầy đủ về nhiệm vụ phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma túy; hàng năm, có 80% trở lên số cơ quan, đơn vị tại các khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng mô hình an toàn về an ninh trật tự.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với các ngành chức năng liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng các vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn, các ban, ngành của huyện, thành phố cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải huy động các ngành, các cấp tổ chức thực hiện.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong đảm bảo an ninh, trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng, tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chính sách động viên, khuyến khích đối với những người có thành tích, tâm huyết, gắn bó với công tác giữ gìn an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công tác này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy theo quy định.

12. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các Chương trình phòng, chống tội phạm khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung nêu trong kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Định kỳ (06 tháng, 01 năm) tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp.

2. Căn cứ vào 11 Dự án, Đề án thành phần được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành chủ trì xây dựng, phê duyệt thực hiện tại Chương trình phòng, chống ma túy được ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi các Dự án, Đề án được ban hành, căn cứ vào tình hình thực tế ở các đơn vị, địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

3. Giao Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT,NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu 1702/KH-UBND Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close