ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 424/QĐ-TTG NGÀY 07/4/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố đến năm 2020; cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tổ chức quán triệt sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy; qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian qua. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp: Tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt phá cơ bản điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy; tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy và cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả.

- Hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước. Phấn đấu đến năm 2020, có 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015. 100% quận, huyện, thị xã xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Phấn đấu đến năm 2020, 100% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy dưới nhiều hình thức.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

+ Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng 5% so với năm liền kề trước; không quá 01 năm từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố được phát hiện, xử lý triệt để; không để tiềm ẩn sản xuất, ổ nhóm, đối tượng đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn mà không được phát hiện.

+ Triệt xóa 5% đến 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Thành phố.

+ Triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện. Không để xuất hiện tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt sâu rộng Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện phù hợp đặc điểm, tình hình và điều kiện ở đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình phòng, chống ma túy tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống ma túy. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình tệ nạn ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, nhất là đối với trường hợp để xảy ra phức tạp kéo dài, điểm nóng về ma túy.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy; nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm về ma túy, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy, trong đó chú trọng đổi mới các hình thức, thời lượng và nội dung phong phú, phù hợp, phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; Hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; Kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

4. Làm tốt công tác, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan thường trực, điều tra cơ bản, nắm chắc, dự báo tình hình thường xuyên, tổ chức lực lượng đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến qua địa bàn Thành phố. Triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp, không để hình thành các điểm nóng gây bức xúc dư luận. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và các chất hướng thần sử dụng sai mục đích. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm về ma túy bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

5. Tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ số người nghiện và người sử dụng ma túy; thực hiện hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện và người sử dụng ma túy, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến người nghiện và người sử dụng ma túy có trong danh sách quản lý, theo dõi của quận, huyện, thị xã. Tiếp tục đổi mới, nhân rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện, người sử dụng ma túy. Hỗ trợ, thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

6. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội hóa phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy. Hoàn thiện tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống ma túy. Đầu tư kinh phí, phương tiện, áp dụng các thành tựu khoa học, y học và công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy, cai nghiện ma túy.

7. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, thực hiện tốt các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống ma túy.

III. GIẢI PHÁP

I. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

- Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thực hiện xét xử điểm các vụ án nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và răn đe, phòng ngừa tội phạm về ma túy.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành. Tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

- Đảm bảo nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng nhằm động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội.

- Định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp từng thời điểm và từng địa bàn.

- Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiểm soát ma túy và công tác cai nghiện ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Xác định rõ vai trò, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn cụ thể.

- Gia tăng thời lượng và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin hàng tuần với nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý, giáo dục cai nghiện tại cơ sở. Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; chú ý tuyên truyền các phương thức, biện pháp phòng ngừa số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá ” gây án; cách nhận biết và tác hại của ma túy tổng hợp nhất là các loại ma túy mới giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy ở các cấp, ngành, đơn vị, đặc biệt, chú trọng đội ngũ làm công tác xã hội như: Tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn viên thanh niên.... Bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy

- Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp tình hình địa bàn.

- Tăng cường phối, kết hợp giữa các lực lượng chuyên trách của các cấp, ngành của các địa bàn giáp ranh, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý triệt để tội phạm về ma túy, như: Điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, không để hình thành các tụ điểm mới; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy; phòng ngừa, kiểm soát không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Hải quan, An ninh hàng không, Bộ đội Biên phòng,... kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội.

- Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách, đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy. Hỗ trợ, trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện điều tra tội phạm, giám định ma túy của cơ quan Công an và quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đáp ứng thực tiễn đấu tranh và các yêu cầu quy định pháp luật hiện hành.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy.

- Tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch, nâng cấp, cải tạo các cơ sở cai nghiện ma túy theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người nghiện; thực hiện đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp tình hình thực tế. Áp dụng các phương thuốc, biện pháp, quy trình điều trị nghiện ma túy hiệu quả với từng loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp.

- Nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi công năng các cơ sở cai nghiện của Thành phố (Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, Cơ sở điều trị Methadone...). Xây dựng các chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp dạy nghề và tạo việc làm theo hướng xã hội hóa; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế: Triển khai, thực hiện hiệu quả các quy định Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và Thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Nâng cao khả năng hợp tác cho các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy của Thành phố với các tổ chức quốc tế và các nước; chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị thực hiện trên địa bàn Thành phố. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chương trình báo cáo UBND Thành phố và Chính phủ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các đề án, báo cáo UBND Thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phòng, chống ma túy trong trường hợp cần thiết.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; tập trung thực hiện hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp, quy chế phối hợp về công tác phòng, chống ma túy, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân...; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong nhân dân về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng.

- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm về ma túy. Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy, nhất là các vụ án trọng điểm.

- Chủ trì triển khai, thực hiện các dự án trong Chương trình theo chỉ đạo của Bộ Công an thuộc Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy", bao gồm:

(1) Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp".

(2) Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp".

(3) Dự án "Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy".

(4) Dự án "Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn".

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện; thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả trong thu hút người nghiện ma túy điều trị điều trị cai nghiện ma túy với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Quản lý, chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, lao động tại các Trung tâm; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã thực hiện mô hình tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai ở cộng đồng hiệu quả; đánh giá tỷ lệ tái nghiện hàng năm.

- Nâng cao năng lực đội ngũ Tình nguyện viên trong việc quản lý, tư vấn tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở cai nghiện phù hợp Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì triển khai, thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy", lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình mục tiêu "Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội" trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Sở Y tế

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y, dược, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất hợp pháp trong các cơ sở y tế của Thành phố, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, phối hợp các Sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan.

- Ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

- Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, tập huấn cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

- Tổ chức thực hiện tốt điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Thí điểm và từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

- Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ các đề án, dự án liên quan của Chương trình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại ma túy; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong chương trình lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy. Tuyên truyền, vận động tầng lớp tăng ni phật tử, giáo sỹ, linh mục..., tín đồ tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai thống nhất và đồng bộ công tác phòng, chống ma túy trong trường học, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp trong tất cả cấp học, bậc học.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về ma túy" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7. Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu trái phép các loại ma túy, tiền chất, hóa chất liên quan đến tiền chất ma túy theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND Thành phố.

8. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố hằng năm thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy từ nguồn ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách Thành phố hằng năm thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tham mưu, tổ chức huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế theo quy định phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

10. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nôi: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

11. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên: Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Bộ Công an về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy ở cơ sở. Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung của Chương trình.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp các Sở, ban, ngành về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phối hợp 3 (ba) ngành nội chính đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời, nghiêm minh.

- Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc.

14. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án của Chương trình.

15. UBND các quận, huyện, thị xã

- Tham mưu cấp Ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; định kỳ hằng năm, đột xuất xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ, Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, UBND Thành phố.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong Kế hoạch này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án của Chương trình này; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương bổ sung, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Cân đối, bố trí kinh phí ngân sách quận, huyện, thị xã hằng năm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm ma túy tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn Trung ương cấp cho Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy" của Bộ Công an và Chương trình mục tiêu "Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội" của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Kinh phí sự nghiệp ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu với kinh phí thường xuyên của từng ngành, từng địa phương.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; đề nghị các đoàn thể Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Định kỳ 6 (sáu) tháng (trước ngày 17/5), 1 (một) năm (trước ngày 17/11), tiến hành sơ kết, tổng kết, tổng hợp, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố (Công an thành phố Hà Nội - Phòng PV11) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Ủy ban QG PC AIDS và PCTNMT,MD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP, N.N.Kỳ, P.C.Công, T.V.Dũng, KGVX, NC, KT, TKBT,TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định 424/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Số hiệu 175/KH-UBND Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày có hiệu lực 24/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định 424/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020
Mục lục

Mục lục

Close