ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2018 -2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT ngày 16/05/2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp số 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch: số 119/KH-UBND; số 120/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch: số 59-KH/TU; số 60-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao sức khỏe nhân dân và các đối tượng chính sách

- Nội dung thực hiện:

+ Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, các ngành liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo nội dung Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh, đặc biệt là các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác, nhất là ưu tiên trong công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến, nơi khám chữa bệnh ban đầu…Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về chuyển tuyến, thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác nhằm giúp cho đối tượng tiếp cận đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế.

+ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước; bảo vệ chăm sóc trẻ em. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích nhất là đuối nước.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018-2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục- Đào tạo, Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nội dung thực hiện:

+ Sở Y tế chủ trì hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có hoạt động y tế thực hiện các quy định về Giấy phép hoạt động, Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Phân công bác sĩ phối hợp khám bệnh cho người có công trong các đợt điều dưỡng luân phiên tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; hỗ trợ khám và điều trị bệnh cho người tâm thần, khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng đang chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội. Phân công bác sĩ chuyên khoa tâm thần trực tiếp hỗ trợ cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội. Chỉ đạo cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và điều trị bệnh không thu tiền đối với những trường hợp người lang thang cơ nhỡ, vô gia cư sinh sống trên vỉa hè, nơi công cộng lâm bệnh nặng cần cứu chữa được các địa phương tập trung đưa về phân loại tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội theo Đề án “Giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020”.

+ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội. Rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tận tâm, tận lực phục vụ chăm sóc đối tượng, xây dựng cơ sở sạch, đẹp và thân thiện nghĩa tình.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với khối ngành sức khỏe; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc tổ chức đào tạo và bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018-2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Bảo hiểm xã hội; Sở Giáo dục Đào tạo; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, Đề án, nhiệm vụ của hai ngành gắn với công tác dân số trong tình hình mới

- Nội dung thực hiện:

+ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế, các ngành liên quan và địa phương triển khai các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020; Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

+ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hỗ trợ về nguồn lực để Sở Y tế chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phục hồi chức năng người khuyết tật dựa vào cộng đồng; phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện thuộc ngành y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018-2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Công tác điều tra, đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách

- Nội dung thực hiện:

+ Rà soát, đánh giá thực trạng công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác do ngành Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý, đặc biệt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Giúp cho đối tượng chính sách ưu đãi người có công, các đối tượng yếu thế và người lao động tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế và các chế độ theo quy định.

+ Hướng dẫn sắp xếp lại bên trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, củng cố kiện toàn phòng y tế và phục hồi chức năng tại các đơn vị, đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người tâm thần và điều trị cai nghiện ma túy.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Ngoài những nội dung trên, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình phối hợp số 1883/CTr-BLĐTBX-BYT ngày 16/05/2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Hàng năm, giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của hai đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đề ra.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp này tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch này.

- Hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế để tổng hợp báo cáo chung.

2. Kinh phí thực hiện

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế xây dựng kế hoạch và đưa vào dự toán chung. Đồng thời, thực hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Sở Y tế) để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời, phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Phó CT. UBND tỉnh (Đ/c Phùng);
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phó VP UBND tỉnh (Ch);
- Lưu: VT, KGVX(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu 178/KH-UBND Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Yên Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Mục lục

Mục lục

Close