ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC MỤC TIÊU CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 161), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 161 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, mang lại lợi ích cho người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Làm cơ sở cho các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan ban hành Kế hoạch hành động triển khai nội dung của Kế hoạch.

- Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

a) Năm 2017: Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2017 - 2020 của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

b) Năm 2020: Đánh giá giữa kỳ; tổ chức sơ kết thực hiện Đề án 161 trong giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021 - 2025.

c) Năm 2025: Đánh giá cuối kỳ; tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 161.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân

- Tăng cường sự tham gia, nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh tới địa phương và toàn dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản từ cấp tỉnh đến cơ sở, tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội phục vụ nhân dân.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập

- Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người.

- Thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hòa nhập cho tất cả mọi người.

- Thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế và những đối tượng đặc thù.

3. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững

- Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp.

- Xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vì một môi trường bền vững.

- Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

4. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường

- Tăng cường khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi nhanh, hiệu quả.

- Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh.

- Nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.

- Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến đổi môi trường khác.

- Tăng cường và phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng và chuẩn bị mạng lưới an sinh xã hội để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra.

- Nỗ lực tổ chức thực hiện các biện pháp hướng tới một ASEAN “không ma túy”.

5. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động

- Xây dựng một xã hội mở và thích ứng, trong đó áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN.

- Xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

- Từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trong ASEAN.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch

- Rà soát, xây dựng, lồng ghép vào các chính sách, chương trình, tổ chức bộ máy để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.

- Nghiên cứu và lựa chọn các biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch.

2. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động, thành tựu về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN của tỉnh, cơ quan, tổ chức.

- Tham gia có hiệu quả trang thông tin điện tử của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Cổng thông tin ASEAN Việt Nam với 03 tên miền chính thức: asean.vietnam.vn; aseanvietnam.vn và vietnamasean.vn).

- Tăng cường chuyên trang, chuyên mục trên đài, báo, trang/cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành, địa phương để đưa tin, quảng bá về các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tổ chức diễn đàn đối thoại, hội thảo với các cơ quan truyền thông, báo chí để truyền thông về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

3. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu

- Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo, giao ban định kỳ giữa các cơ quan, địa phương liên quan.

- Nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị về chủ trương, chính sách hợp tác AESAN.

- Định kỳ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu.

4. Vận động, thu hút nguồn lực

Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước để thực hiện Kế hoạch.

5. Nâng cao năng lực cán bộ để thực hiện Kế hoạch

- Bố trí nhân lực phụ trách thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ giỏi về nghiệp vụ và ngoại ngữ để tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong nước và khu vực; thực hiện các mục tiêu của quốc gia và các mục tiêu chung của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, trợ giúp kỹ thuật của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Tỉnh Đoàn)

- Căn cứ Kế hoạch hành động của Bộ, ngành dọc Trung ương; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2017 - 2020, hoàn thành trước 30/7/2017.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và mọi người dân tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2017 - 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước 30/7/2017.

- Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh giai đoạn 2017 -2020 trước 30/8/2017.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm, tổ chức đánh giá thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung, mục tiêu lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

4. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình ngân sách địa phương, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy thực hiện các hoạt động đối ngoại và huy động nguồn lực các tổ chức, cá nhân ngoài nước để thực hiện Kế hoạch.

6. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các chỉ tiêu nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2017 - 2020, hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

- Chỉ đạo triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và mọi người dân tham gia vào quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TBXH);
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể: Lao động-TBXH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn hóa-TTDL, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1,4, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu 189/KH-UBND Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lào Cai Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Mục lục

Mục lục

Close