ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

T CHC L KHÁNH THÀNH VÀ KHI CÔNG CÁC D ÁN K NIM 110 NĂM NGÀY THÀNH LP TNH LÀO CAI (12/7/1907-12/7/2017)

Căn cứ Thông báo số 1258-TB/TU ngày 05/5/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Thành lập tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2017).

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án trọng điểm kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai qua 110 năm xây dựng và phát triển; đồng thời biểu dương những thành tựu của tỉnh Lào Cai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tquốc.

- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và 4 chương trình 19 Đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. Yêu cầu:

Tổ chức khánh thành và khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, trang trọng (thời gian không quá 50 phút, không tổ chức liên hoan) và nội dung quy định tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Tổ chức lễ khánh thành dự án: The Manor Eco+ Lào Cai - Dự án nhà thương mại Tiểu khu đô thị số 02 và khi công tòa nhà 21 tầng:

1.1. Cơ quan chủ trì: Tập đoàn Bitexco.

1.2. Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, UBND thành phố Lào Cai.

1.2. Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 08/7/2017 (Thứ 7).

1.3. Địa điểm: Tại Tiểu khu đô thị số 2, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai.

1.4. Thành phn tham dự lễ khánh thành:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

- Thường trực: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lào Cai; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bắc Cường;

- Tập đoàn Bitexco, các nhà thầu thiết kế, thi công;

- Một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Phóng viên các Báo, Đài PTTH tỉnh + Thường trực trên địa bàn tỉnh;

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Bitexco thống nhất danh sách đại biểu mời, báo cáo UBND tỉnh trước khi phát hành giấy mời.

1.5. Nội dung và chương trình chi tiết bui lễ:

Tập đoàn Bitexco chủ trì, lập chương trình chi tiết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

2. Tổ chức lễ khánh thành và gắn bin chào mừng tại dự án: Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1):

2.1. Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng Lào Cai.

2.2. Cơ quan phối hợp: UBND thành phố Lào Cai.

2.3. Thời gian: T 16h00 ngày 08/7/2017 (Th 7).

2.4. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

2.5. Thành phần tham dự lễ khánh thành:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

- Thường trực: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lào Cai; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh.

- Đơn vị thi công công trình: Tổng công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến, Công ty cổ phần Licogi 14;

- Các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát;

- Phóng viên các Báo, Đài PTTH tỉnh + Thường trực trên địa bàn tỉnh;

- Một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Nhân dân các tdân phố trên địa bàn do thành phố Lào Cai thông báo, huy động tham gia;

- Đoàn viên thanh niên các sở, ngành, đơn vị và thành phố Lào Cai, do Tỉnh Đoàn thông báo và huy động tham gia.

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên các đơn vị có đội bóng tham gia giải bóng đá giao hữu ngành xây dựng.

- Sở Y tế: Bố trí 01 kíp trực đảm bảo y tế.

2.6. Tổ chức Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai ngành xây dựng:

Danh sách 06 đội bóng tham gia thi đấu, gm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Trường Cao đẳng cộng đồng; Trường Cao đẳng sư phạm; UBND thành phố Lào Cai.

2.7. Nội dung và chương trình bui lễ:

Sở Xây dựng lập chương trình chi tiết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

3. Lễ khánh thành công trình “Cột c Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”

3.1. Cơ quan chủ trì: Tỉnh Đoàn Lào Cai.

3.2. Cơ quan phối hợp: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND huyện Bát Xát;

3.2. Thời gian: Từ 08h00 ngày 05/7/2017 (thứ 4)

3.3. Địa điểm: Cột cờ Lũng Pô, thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

3.4. Thành phần tham dự lễ khánh thành:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

- Thường trực: Thành ủy Lào Cai, Huyện ủy các huyện;

- Các Nhà tài trợ; Doanh nghiệp trên địa bàn;

- Lãnh đạo BCH Đoàn TNCS HCM các huyện, thành phố;

- Đoàn viên, thanh niên xã A Mú Sung;

- Phóng viên các Báo, Đài PTTH tỉnh + Thường trực trên địa bàn tỉnh;

Danh sách thành phần mời dự lễ khánh thành, giao cho Tỉnh Đoàn lập và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

3.5. Nội dung và chương trình chi tiết buổi lễ:

Tỉnh đoàn Lào Cai chủ trì, lập chương trình chi tiết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

4. Khi công xây dựng công trình; Bệnh viện Y học c truyền tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai.

4.1. Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng Lào Cai.

4.2 Cơ quan phối hợp: Sở Y tế Lào Cai; UBND thành phố Lào Cai.

4.2. Thời gian: Từ 08h00 ngày 09/7/2017 (Chủ nhật).

4.3. Địa điểm: Tại Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

4.4. Thành phần tham dự lễ khởi công:

- Sở Y tế, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng; Lãnh đạo Ban QLDA xây dựng đô thị.

- Đại diện đơn vị tư vấn, Đại diện nhà thầu thi công xây dựng.

- Đại diện UBND thành phố Lào Cai.

5. Khi công xây dựng dự án Trụ sở hợp khối huyện Bảo Yên.

5.1. Cơ quan chủ trì: UBND huyện Bảo Yên.

5.2. Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.

5.3. Thời gian: 08h30 ngày 06/7/2017 (thứ 5).

5.4. Địa điểm: Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

5.5. Thành phần tham dự lễ khởi công:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQVN huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phố Ràng;

- Đơn vị thiết kế, thi công và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phóng viên các Báo, Đài PTTH tỉnh + Thường trực trên địa bàn tỉnh;

5.6. Nội dung và chương trình chi tiết bui lễ:

UBND huyện Bảo Yên chủ trì, lập chương trình chi tiết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

III. T CHỨC THC HIỆN:

1. Tập đoàn Bitexco: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập nội dung chi tiết tổ chức Lễ khánh thành dự án The Manor Eco+ Lào Cai - Dự án nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 02 và khởi công tòa nhà 21 tầng.

- Phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai để tổ chức bảo vệ an ninh, PCCC&CNCH và đảm bảo an toàn giao thông cho buổi lễ.

- Phối hợp với Sở Y tế để đảm bảo công tác trực y tế.

- Bố trí các điều kiện để tổ chức và kinh phí để thực hiện bui lễ khánh thành và lễ khởi công.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành giấy mời dự L khánh thành công trình.

2. Tỉnh Đoàn Lào Cai:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô.

- UBND huyện Bát Xát chuẩn bị giúp hệ thống loa đài, âm thanh,... đtổ chức bui l.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Lễ khánh thành công trình theo quy định, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Triệu tập ĐVTN tham gia theo đúng slượng được phân công.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành giấy mời dự Lkhánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô.

3. Sở Xây dựng Lào Cai:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lkhánh thành công trình Sân Vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn I); Khởi công xây dựng công trình; Bệnh viện Nội tiết; Bệnh viện Y học ctruyền tỉnh Lào Cai.

- Bố trí các điều kiện cn thiết đtổ chức và Lập dự toán kinh phí tổ chức Lễ khánh thành công trình theo quy định, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành giấy mời dự L khánh thành.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai và Khánh thành Sân vận động tỉnh Lào Cai”.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải Cầu lông Khối giao thông và Xây dựng chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai”.

4. S Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển chào mừng tại dự án: Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

- Trang trí khánh tiết, nhà bạt, trang âm, loa, tăng âm, mic có chân, không dây, ánh sáng, máy phát điện, quạt công nghiệp làm mát, băng khánh thành.

- Xây dựng điều lệ giải, đảm bảo sân bãi thi đấu (cầu gôn sân bóng, lưới, vôi kẻ sân..), chuẩn bị lực lượng trọng tài, bình luận viên và công tác tuyên truyền cđộng phục vụ giải đu.

- Bàn ghế đại biểu, bục phát biu (lấy tại Sở Xây dựng)

- Dự trù kinh phí tổ chức gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lkhởi công xây dựng công trình: Trụ sở hợp khối huyện Bảo Yên.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức sự kiện (âm thanh, bàn ghế,...), đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khởi công và kinh phí tổ chức.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành giấy mời dự Lễ khánh thành.

6. Công an tỉnh:

- Đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện tổ chức khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo và tổ chức lực lượng đảm bảo ATGT cho các sự kiện.

7. Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai: Cử phóng viên ghi hình, đưa tin các sự kiện tổ chức khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai.

8. Văn phòng UBND tỉnh: Là đầu mối, khớp nối các sự kiện, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tổ chức các hoạt động khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai, kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2017), yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQ VN tnh (b/c);
- Văn phòng TU, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: TC, KHĐT, XD, GTVT, VHTT&DL, TNMT, GD&ĐT, YT, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- TT. Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai;
- HU, UBND các huyện: Bảo Yên, Bát Xát;
- Tỉnh Đoàn Lào Cai;
- Công ty cổ phần Bitexco;
- Đài PT-TH tnh;
- Báo Lào Cai;
- LĐ Văn phòng;
- Phòng QTTV, TCHC;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TH1,4, VX, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2017 tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2017)

Số hiệu 190/KH-UBND Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lào Cai Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2017 tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2017)
Mục lục

Mục lục

Close