ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Thực hiện Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28/11/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (gọi tắt là Nghị định số 126/2014/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình, đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình

- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và gia đình: Thành phần gồm lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức Đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;

- Giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình bằng các hình thức như biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân và gia đình; biên tập các tin, bài về hôn nhân và gia đình đăng tải trên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Báo Hòa Bình; xây dựng các chuyên mục Pháp luật và Đời sống trong đó có nội dung về lĩnh vực hôn nhân và gia đình phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Tổ chức tập huấn giới thiệu, triển khai những nội dung mới cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP cho các bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật, thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và hòa giải viên cấp xã.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thực hiện và phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân các huyện, thành phố thực hiện;

+ Cơ quan phối hợp: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình

Rà soát các văn bản pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Phân loại, lập danh mục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách Nhà nước, từ nguồn kinh phí hằng năm được cấp cho các ngành, đơn vị địa phương.

2. Phân công thực hiện

a. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này;

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP khi có yêu cầu.

b. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này và phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

c. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Căn cứ theo nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và tổ chức tập huấn Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn cấp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã;

- Tổ chức thực hiện pháp luật về Hôn nhân và gia đình tại địa phương mình theo quy định; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp);

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký các việc hộ tịch cho công dân theo quy định pháp luật.

d. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã.

đ. Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình.

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP bằng nhiều hình thức thích hợp trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết ./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Cục HT, QT, CT (Bộ Tư pháp)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 23/kh-ubnd năm 2015 triển khai thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và nghị định 126/2014/nđ-cp hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình do tỉnh hòa bình ban hành

Số hiệu 23/KH-UBND Ngày ban hành 23/03/2015
Ngày có hiệu lực 23/03/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hòa Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 23/kh-ubnd năm 2015 triển khai thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và nghị định 126/2014/nđ-cp hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình do tỉnh hòa bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close