ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1379/QĐ-TTG NGÀY 12/7/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 111/2015/QH13. Tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; bảo đảm thực hiện tốt công tác điều tra và thi hành án; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trung tâm các huyện, thành phố và khu kinh tế trọng điểm. Năm 2016 và những năm tiếp theo, tiếp tục duy trì và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu đã được đề ra trong chương trình thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 20131 (ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ); chương trình thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ); các Nghị quyết số 52/2013/QH13, số 69/2013/QH13, số 75/2014/QH13 và số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, số 109/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13.

II. NHIỆM VỤ

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chiến lược, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm2. Trên cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng các giải pháp về phòng, chống tội phạm trong giai đoạn tiếp theo.

2. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng, chống các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở các lĩnh vực: Đầu tư công, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, thuế, tài chính, ngân hàng, các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, giết người, mua bán người, cướp tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn và tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Cơ quan điều tra tăng cường công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra án tham nhũng, phấn đấu nâng tổng số các vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố năm sau cao hơn năm trước. Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thanh tra tỉnh kiểm tra trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. Tăng cường áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi; xem xét việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp tích cực khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án; nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm 100% các vụ việc ngay khi thanh tra có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển đến cơ quan điều tra xem xét việc khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra phải kịp thời thông báo cho cơ quan thanh tra kết quả giải quyết vụ, việc.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy và công tác cai nghiện để phòng ngừa tội phạm phát sinh từ các đối tượng này.

5. Nâng cao chất lượng công tác nắm, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và đánh giá tình hình, chủ động dự báo những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động của tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, phát hiện, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm; truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; xóa các tụ điểm phức tạp về TTATXH. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giữ, bắt, tạm giữ, tạm giam; hạn chế đến mức thấp nhất số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm.

6. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các tố giác và tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; các vụ, việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, chống bức cung, dùng nhục hình. Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, không để việc khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, cơ quan, tổ chức.

7. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ. Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong năm sau cao hơn năm trước; về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

8. Nghiên cứu, đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành nghiêm túc có hiệu quả các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

9. Bố trí, dự toán ngân sách hợp lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án. Xây dựng, nâng cấp các trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng, cải tạo trại tạm giam, nhà tạm giữ; đầu tư xây dựng kho vật chứng. Bố trí kinh phí, có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh và bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

10. Tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao theo Đề án vị trí làm việc, bảo đảm chất lượng cán bộ có chức danh tư pháp, phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ tiêu cực, vi phạm pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp trong sạch, vững mạnh.

11. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm và trong lĩnh vực thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là tham gia TPP, FTA, cộng đồng ASEAN. Tổng kết việc thực thi các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù phù hợp với yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

III. GIẢI PHÁP

1. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra.

2. Triển khai, thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành; tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật và chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

3. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng, nhân rộng, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy. Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố; nâng cao hiệu quả phối hợp các lực lượng Công an, Quân đội với các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường, vai trò nền tảng của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, nhất là đối với các trường hợp thanh, thiếu niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, đầu tư, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan thanh tra phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối tượng thanh tra, kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; chịu trách nhiệm về các quyết định, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật các trường hợp rõ ràng có dấu hiệu tội phạm, mà sau đó Cơ quan điều tra phát hiện bỏ lọt tội phạm và khởi tố, xử lý hình sự.

5. Chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm minh người mắc sai phạm, tiêu cực; nâng cao chất lượng đội ngũ Điều tra viên, Thanh tra viên, Thi hành án viên. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang bị và kiện toàn các đơn vị chuyên trách đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chú trọng xây dựng lực lượng bán chuyên trách tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án ở cơ sở.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án được đề ra tại Mục II, III của Kế hoạch này; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trong lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý. Hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này và các Nghị quyết số 37/2012/QH13, ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Công an.

2. Trách nhiệm cụ thể

2.1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách tư pháp theo quy định; trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện, điều tra tội phạm, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thi hành án hình sự.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra tăng cường công tác nghiệp vụ, chủ động, tích cực điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm; bảo đảm chất lượng, tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra án tham nhũng; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về giữ, bắt, tạm giữ, tạm giam; chấn chỉnh việc đình chỉ điều tra không đúng pháp luật để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp chống bức cung, dùng nhục hình; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các vụ án còn vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự tăng cường phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc: thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự là phạm nhân và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết khác để triển khai, thi hành có hiệu quả các Luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Rà soát, lập dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự và xây dựng, nâng cấp trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ, xây dựng kho vật chứng. Đề ra giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ. Tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án Thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đề án thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh hoạt động điều tra và bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cơ quan điều tra các cấp theo quy định của pháp luật. Hằng năm, báo cáo tình hình Điều tra viên, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam có vi phạm pháp luật bị xử lý. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ Điều tra viên, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam; kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ; xem xét, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa bàn xảy ra nhiều án, tránh áp lực quá nhiều công việc dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

2.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiện toàn, phát triển đội ngũ luật sư, giám định viên tư pháp; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, triển khai các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai, thi hành có hiệu quả các Luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, ban hành Luật đăng ký tài sản. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm. Hằng năm, chuẩn bị báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong toàn quốc gửi Bộ Công an để tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2.3. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tới tham nhũng thông qua công tác thanh tra. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, chủ trì báo cáo việc xử lý, kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tới tham nhũng thông qua công tác thanh tra.

2.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, giữ gìn an ninh, trật tự trong kế hoạch ngân sách hằng năm, ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng, cải tạo trại tạm giam, nhà tạm giữ, xây dựng đủ kho vật chứng, bố trí kinh phí, có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh và bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá. Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính.

2.5. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác quản lý các hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý. Trong giải quyết, xử lý người phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tích cực phối hợp tăng cường áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

2.6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự và thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là ở địa bàn biên giới.

2.7. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; rà soát, siết chặt việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

2.8. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

2.9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.10. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu.

2.11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, người nghiện ma túy và đổi mới công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội; dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong hình phạt tù, người bị mua bán, người sau cai nghiện, đặc biệt là đối với người chưa thành niên. Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn về dạy nghề, dịch vụ việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng trên.

2.12. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, đảm bảo biên chế phù hợp cho các cơ quan chuyên trách về đấu tranh phòng, chống tội phạm và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng văn bản hướng dẫn về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng, công tác thi hành án; đề xuất quy định để xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy việc, chạy chức, chạy quyền trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

2.13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; kiểm soát chặt chẽ về quản lý chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế và chế biến nông lâm thủy sản, chất lượng giống vật nuôi, chất lượng giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón khác thuộc thẩm quyền.

2.14. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật vốn ngân sách nhà nước. Nhằm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng được giao quản lý.

2.15. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường.

2.16. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; chịu trách nhiệm quản lý theo đúng quy định của nhà nước đối với mạng internet (nhất là các mạng xã hội) và mạng viễn thông để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời và xử lý nghiêm việc cung cấp những thông tin không lành mạnh, văn hóa phẩm độc hại, ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, trật tự, an ninh, an toàn xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về báo chí, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này; kiểm tra, xử lý sim rác, tin nhắn rác, quảng cáo rác, trò chơi điện tử không lành mạnh, blog cá nhân có nội dung độc hại. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, khích lệ tinh thần đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong nhân dân.

2.17. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 và kế hoạch này ở địa phương, trong đó trọng tâm là: Mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nguy hiểm, số vụ phát hiện, khám phá các tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác thi hành án; có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 và kế hoạch này ở địa phương.

2.19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang và các thành viên của Mặt trận căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, bổ sung các nội dung mới về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo vào các chương trình phối hợp đã ký với Công an tỉnh.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia triển khai thực hiện kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh công tác báo cáo, thống kê việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và phát hiện, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc đánh giá, hoạch định chính sách và chỉ đạo các nội dung công tác này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 và kế hoạch này gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp báo cáo tỉnh và Bộ Công an. Thời gian thống kê số liệu trong báo cáo hàng năm tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 31/7 của năm báo cáo; báo cáo bổ sung số liệu từ ngày 01/8 năm trước đến ngày 30/9 của năm báo cáo.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để triển khai, thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tạo điều kiện về ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, lực lượng thi hành án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnpti Office;
- Lưu: VT, NC, CA.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 


1 Trừ các chỉ tiêu về tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và về tiền, về tỳ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, về tỷ lệ số người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm….

2 Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người, Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng lãng phí và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 260/KH-UBND thực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu 260/KH-UBND Ngày ban hành 11/10/2016
Ngày có hiệu lực 11/10/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 260/KH-UBND thực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close