ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3481/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TRẬT TỰ TRỊ AN, AN TOÀN CHO NHÂN DÂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRÊN BIỂN, ĐẢO” TẠI BÌNH THUẬN

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo trong tình hình mới, UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo 1465 tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những yêu cầu, nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thống nhất nhận thức trong các cấp, ngành về những thuận lợi, khó khăn, thách thức cũng như vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo đối với sự phát triển, ổn định, bền vững vùng biển, đảo tại địa phương.

2. Gắn kết chặt chẽ hơn nữa phát triển kinh tế biển với tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ven biển, xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lợi ích và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động xử lý mọi tình huống phức tạp nảy sinh.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vùng biển, đảo; triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển ma túy, mua bán người, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển, tình trạng tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Phối hợp giúp nhân dân phòng chống thiên tai, lụt bão; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu, khắc phục hậu quả sau bão, lũ, cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại.

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai vùng biển, đảo. Tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ngư dân. Tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo.

2. Nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về tình hình Biển Đông, an ninh, trật tự khu vực biển, đảo, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế diễn ra tại khu vực biển, đảo. Đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khu vực ven biển, hải đảo. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch liên quan chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế biển, đảo.

3. Thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật và các hành vi đánh bắt hải sản bằng phương pháp hủy diệt; tăng cường bảo vệ tàu cá, ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trong vùng biển Việt Nam, ngư trường truyền thống; bảo vệ, bảo hộ ngư dân bị nước ngoài xua đuổi, bắt giữ, xử lý; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ ngư dân bị nước ngoài bắt giữ; quản lý chặt chẽ số ngư dân được nước ngoài trả về, yêu cầu cam kết không tái phạm, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp bị các thế lực thù địch móc nối tham gia hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

4. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường tại các khu vực ven biển, đảo theo phương châm 4 tại chỗ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước khu vực ven biển, hải đảo, nhất là quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý về môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường thiết lập, sử dụng đường dây nóng với các nước nhằm giải quyết các vụ việc phát sinh trên biển; mở rộng hợp tác nghề cá với các nước tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Quyết định số 1072/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”.

6. Chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng, thông tin truyền thông, Ủy ban nhân dân các cấp ven biển trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng biển, đảo, nhất là trong quản lý người, tàu thuyền xuất, nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biển, đảo.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

Chủ trì tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch này và chỉ đạo Công an các địa phương ven biển, đảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ tại các địa phương ven biển và hải đảo gắn với các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường liên quan đến biển, đảo như nghề cá, dầu khí, giao thông, du lịch... Tăng cường các biện pháp nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình an ninh, trật tự trên vùng biển, đảo, nhất là âm mưu, ý đồ và hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm. Tham mưu, đề xuất các phương án, kế hoạch, đối sách đảm bảo chủ quyền, lãnh hải, lợi ích quốc gia và an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế biển, đảo.

Phân công, phân cấp trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; cụ thể hóa cơ chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong đảm bảo an ninh, trật tự tại vùng biển, đảo.

Rà soát biên chế các đơn vị Công an làm công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biển, đảo; trước mắt ưu tiên việc luân chuyển, tăng cường cán bộ, bố trí số sỹ quan, chiến sỹ mới tốt nghiệp từ các trường Trung cấp, Đại học trong Công an nhân dân được duyệt về tỉnh để tăng cường cho lực lượng Công an làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng biển, đảo, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng ngư dân vùng biển, đảo và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực biển, đảo.

Tập trung làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhân dân, chủ trì đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong... trên địa bàn tỉnh. Triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường. Điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật, tiến hành xác minh các trường hợp ngư dân và tàu cá trên địa bàn tỉnh bị phía nước ngoài bắt giữ, trao trả về địa phương, phân loại đưa vào diện quản lý, theo dõi, đề phòng cơ quan đặc biệt nước ngoài lợi dụng thu thập thông tin tình báo khu vực tuyến biên giới biển. Tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là các vụ đình công, lãn công, tranh chấp khiếu kiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Đồng thời, chỉ đạo Công an các địa phương ven biển xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến, mục tiêu, lĩnh vực; quản lý có hiệu quả hoạt động đối tượng người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp và các hoạt động thương mại ven biển, đảo.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên biển, đảo trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm được phân công.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tham mưu đề xuất các phương án, kế hoạch, đối sách quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, lợi ích quốc gia và an ninh trật tự khu vực biên giới biển, phục vụ phát triển kinh tế biển, đảo; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển, đảo; củng cố duy trì hoạt động mô hình “tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển”; Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia bảo vệ thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản và tham gia có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Triển khai đồng bộ biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người và các phương tiện khi xuất bến, đảm bảo đầy đủ các thủ tục giấy tờ và các trang thiết bị theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch nắm bắt tàu thuyền hoạt động ở những vùng nhạy cảm có biện pháp vận động, tuyên truyền phù hợp để các chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt động khai thác hải sản không xâm phạm vùng biển nước ngoài; phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động xâm phạm, vi phạm chủ quyền vùng biển; mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, vật liệu nổ; buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản trên biển; gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật khác. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì hướng dẫn và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhân dân sinh sống, phát triển kinh tế biển tại các vùng trọng yếu về an ninh quốc phòng, huy động nhân lực, tàu tuyền hình thành lực lượng tại chỗ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên biển, đảo.

Tăng cường quản lý số lượng tàu thuyền đăng ký, đảm bảo các điều kiện để hoạt động có hiệu quả; rà soát, quản lý chặt chẽ các tàu cá hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ và yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về Luật biển Việt Nam, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển, các văn bản pháp luật của Việt Nam và Quốc tế liên quan đến biển và các hoạt động kinh tế biển. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục vận dụng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho nhân dân vùng biển đảo như: Chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho tàu khai thác vùng biển xa theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách tín dụng phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Văn phòng UBND tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Ngoại giao để trao đổi với các bên liên quan nước ngoài trong giải quyết và bảo vệ công dân tại địa phương trong các trường hợp ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.

6. Sở Tài nguyên Môi trường

Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở khu vực biển, đảo. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án bảo vệ môi trường sinh thái biển gắn với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự vùng biển, đảo.

Đề xuất việc thực hiện điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ công tác phát triển kinh tế vùng biển, đảo gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chính sách quản lý tài nguyên, môi trường biển gắn với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế các địa phương có biển, đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng.

7. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững các công trình công cộng và bảo vệ môi trường liên quan đến môi trường biển, đảo trong vận tải biển, kho vận, xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển, dầu khí…

8. Sở Nội vụ

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí nhân lực và các chế độ chính sách theo đúng quy định Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh để triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng và từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế biển của tỉnh...

10. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền định hướng báo chí và dư luận về chủ trương, chính sách của tỉnh trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên các cấp về biển, đảo.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức các sự kiện có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế về văn hóa - thể thao và du lịch biển trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án quy hoạch các địa điểm, địa danh, công trình lịch sử - văn hóa biển; tổ chức các hình thức triển lãm, phổ biến thông tin - tư liệu và giới thiệu thành tựu khoa học - công nghệ biển của tỉnh.

13. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo của Việt Nam, nhất là Luật Biển Việt Nam; phối hợp biên soạn các tài liệu tập huấn, tuyên truyền của các Sở, ban, ngành và địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn.

14. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương biên soạn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cộng đồng dân cư ven biển trong phòng trừ dịch bệnh do thiên tai, sự cố môi trường biển; tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cứu thương, nâng cao sức khỏe cho nhân dân khu vực biển, đảo.

15. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển.

16. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về biển, đảo; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo, quần đảo; giáo dục sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo trong nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền, tài nguyên biển, đảo; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ về lập trường chính nghĩa và những cơ sở pháp lý, thực tiễn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

17. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh

Thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu, thu thập thông tin và thông báo, cảnh báo kịp thời tình hình về khí hậu, thời tiết vùng biển và hải đảo của tỉnh.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển, đảo

Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự trên biển đảo tại địa phương; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới biển, đảo trong nhân dân; hướng dẫn ngư dân nâng cao cảnh giác, phát hiện, tham gia đấu tranh phòng chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo; đồng thời, báo cáo cho các cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời. Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ cho triển thực hiện tốt công tác này.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thực hiện các kế hoạch, quy hoạch định cư cho nhân dân các khu vực ven biển, đảo. Phối hợp với lực lượng vũ trang trong xây dựng các khu quốc phòng, an ninh tại các đảo; phối hợp với các Sở, ngành chức năng phát huy các mô hình kết hợp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng hải sản, đánh bắt xa bờ, du lịch sinh thái gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực biển, đảo.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng chính quyền cấp xã ven biển, đảo đủ khả năng, đáp ứng các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1045/KH-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo” theo Quyết định số 1072/QĐ- TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự phù hợp trong tình hình hiện nay. Tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo Quyết định số 1072/QĐ- TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; tổng hợp định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 10 tháng 5 và 10 tháng 11 hằng năm theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (V11);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ 1465 tỉnh
(Công an tỉnh sao gửi);
- TT KT Thủy văn tỉnh;
- BCH PCLB &TKCN tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển;
- Lưu: VT, NC Thuận.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 3481/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại Bình Thuận

Số hiệu 3481/KH-UBND Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Thuận Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 3481/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại Bình Thuận
Mục lục

Mục lục

Close