ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/KH-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 15/CT - TTG NGÀY 24/4/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị 15/CT - TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tại Văn bản số 407/TTr-VPTT ngày 21/6/2017 (sau khi đã thống nhất ý kiến với các sở, ngành liên quan),

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng, hàng giả; hàng hóa không ghi rõ thành phần, hàm lượng, công dụng, nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì; tình trạng quảng cáo không đúng công dụng của vật tư nông nghiệp và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi gây thiệt hại cho người sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản, ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khuyến khích các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp thực hiện tốt; phát huy vai trò giám sát, phản biện và tham gia tố giác vi phạm của các tổ chức xã hội và người dân.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp, làm tốt công tác phối hợp lực lượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, các loại vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến tình hình hàng hóa trên thị trường kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, không bảo đảm chất lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các tổ chức và cá nhân hoạt động vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, vật tư nông nghiệp; Các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nông nghiệp, thủy sản... không bảo đảm chất lượng; hàng giả; không ghi rõ thành phần, hàm lượng, công dụng nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì; tình trạng quảng cáo không đúng công dụng của vật tư nông nghiệp.

2. Địa bàn kiểm tra

- Tuyến Biên giới đất liền tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các Cửa khẩu chính Nậm Cắn, Thanh Thủy; các Cửa khẩu phụ như: Tam Hợp, Ta Đo, Thông Thụ, Cao Vều... và các đường mòn, lối mở khác ở khu vực biên giới.

- Tuyến Biên giới trên biển tập trung kiểm tra, kiểm soát các vùng biển Quỳnh Lưu Diễn Châu, Nghi Lộc; Cửa khẩu quốc tế Cửa Lò - Bến Thủy và các cửa sông, cửa lạch chính,

- Trên thị trường nội địa: Tập trung kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa, địa điểm kinh doanh hàng hóa, các trung tâm phát luồng hàng hóa tại thành phố Vinh và một số trung tâm huyện, thị xã; các phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến QL1, QL7, QL48, Đường Hồ Chí Minh, Cảng Hàng không sân bay Vinh, Ga Vinh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trên các tuyến biên giới

a) Lực lượng Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

b) Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuần tra các tuyến, địa bàn trọng điểm trên bộ và trên biển để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển qua biên giới các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

2. Trên thị trường nội địa:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành về sản xuất, kinh doanh chất lượng vật tư nông nghiệp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm về sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý dứt điểm các điểm nóng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng Salbutamol, Aurmine, Cysteamine và các hóa chất, kháng sinh khác trong danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong chăn nuôi, thủy sản tại Việt Nam.

b) Công an tỉnh chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Công Thương chỉ đạo Thanh tra Sở và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường; Tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản hàng hóa.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, không đảm bảo chất lượng.

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa của vật tư nông nghiệp.

g) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên thị trường. Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

h) UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn, tập trung chỉ đạo quyết liệt; bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức các hoạt động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông và sử dụng trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện

Các ngành chức năng, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố Vinh tổ chức thực hiện Kế hoạch này kịp thời, có hiệu quả và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các điểm nóng về tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trái phép các loại vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa bàn hoặc thuộc trách nhiệm mình quản lý.

2. Chế độ báo cáo

Yêu cầu các ngành và các địa phương báo cáo kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch về BCĐ 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chđạo 389 tỉnh, địa chỉ email: kehoachqltt.na@gmail.com) trước ngày 17 hàng tháng. Đối với các vụ việc phát hiện, xử lý cao điểm gửi báo cáo nhanh theo quy định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề xuất về Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 389 Quốc gia (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TT Lê Xuân Đại;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- CVP, PVP (KT) UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, KT (Thiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu 377/KH-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành
Mục lục

Mục lục

Close