ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/KH-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”

Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, thời gian qua Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Trong các giải pháp mang tính chiến lược thì công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn luôn được xem là một trong những giải pháp trọng tâm, mang ý nghĩa quyết định.

Để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tăng độ bao phủ các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội ở cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy thì việc tiếp tục đầu tư cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy ở cơ sở là hết sức cần thiết.

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01, ngày 14/12/2018 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tổ chức quán triệt sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian qua. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, xã, thị trấn; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Huy động các lực lượng chức năng tập trung tổ chức đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; làm chuyển hóa hiệu quả các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đã được xác định; có biện pháp ngăn chặn, không để phát sinh địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả.

- Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy. Đồng thời phấn đấu đến năm 2020, có 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015.

- 100% các huyện, thành phố xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn đà gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn, không tệ nạn ma túy của toàn quốc lên trên 50%.

- Đối với xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy.

- Hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, tư vấn các dịch vụ điều trị, cai nghiện. Phấn đấu đến năm 2020, 100% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện.

- Hàng năm triệt xóa 5% đến 10% số điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện. Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy

- Các cấp ủy Đảng có Nghị quyết để chỉ đạo các chi bộ cơ sở và đảng viên thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời đề ra chủ trương phù hợp.

- UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị. Nắm vững và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có khả năng bị lợi dụng thực hiện hoạt động bất hợp pháp về ma túy.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng chống ma túy.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ để phân loại thi đua.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin, truyền thông cấp xã để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, cách nhận biết người nghiện, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể xã hội, những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu ở xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư; tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợt cao điểm phát động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm ma túy.

- Tuyên truyền bằng truyền thông trực quan như: Dựng bảng tin, panô... tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa điểm đông người qua lại và ở trung tâm cấp xã.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người đang làm ăn xa, thanh niên bỏ học, sống lang thang, người lao động theo thời vụ, người nghiện, đối tượng tù tha về ma túy, người đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

- Việc tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn căn cứ vào Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Trên cơ sở phân loại, chọn một số địa bàn xã, phường, thị trấn đặc thù để chỉ đạo điểm.

- Tổ chức cho tất cả các xã, phường, thị trấn, các khu phố, khu dân cư đăng ký cam kết và thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

4. Đăng ký và quản lý người nghiện ma túy; tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị xét duyệt những người cần bắt buộc cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện

- Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạng nghiện ma túy và hình thức cai nghiện.

- Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả những người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng nghiện để áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.

- Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt người đi cai nghiện tập trung.

- Tổ chức các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với thực tiễn trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập, hoàn lương để họ ổn định cuộc sống; xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuần tra tại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc bị xử lý hành chính từ các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” để động viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức nhân dân tự quản như: Tổ an ninh nhân dân, Khu phố tự quản, v.v... làm nòng cốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư.

- Đối với các xã biên giới: Chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, tuần tra biên giới, các hoạt động phạm tội về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

6. Vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá, nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tổ chức cho Nhân dân ở vùng có nguy cơ trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy; phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa cho đồng bào vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy, vận động và hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao đời sống.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xóa bỏ kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phát hiện, phòng ngừa và phá bỏ cây có chứa chất ma túy.

7. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng: Công an xã, cán bộ y tế, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh v.v..

- Nội dung tập huấn: Trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, pháp luật về ma túy, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhận biết người nghiện, thống kê người nghiện; kỹ năng vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy; kỹ năng quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý sau cai.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, có kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, làm chuyển hóa cơ bản địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Chủ trì triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, cao điểm về tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy ở xã phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” tại địa phương mình.

- Hỗ trợ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện điểm ở một số xã, phường, thị trấn; kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án, đồng thời đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp, đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thức hiện Dự án; tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, trên tuyến biên giới và tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới.

Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn biên giới về hoạt động xuất nhập khẩu…Thực hiện đợt cao điểm phối hợp tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai, thực hiện hiệu quả Dự án ở khu vực biên giới.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Tổ chức sơ kết đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với từng địa bàn.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý người sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; tổng hợp kết quả cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, kiểm tra công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các ngành Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh, không tệ nạn ma túy theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT ‑ BLĐTBXH - BCA - BVHTTDL - UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xét công nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố, các cơ sở y tế, đặc biệt là Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm, xác định người nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế cấp xã thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức cai nghiện ma túy bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt coi trọng hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy cấp xã thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch,v.v..; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư, góp phần phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để phát sinh các tệ nạn xã hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phát hiện, tố giác tội phạm.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm phòng, chống ma túy có hiệu quả; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các phong trào khác đang triển khai tại xã, phường, thị trấn.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân, cơ quan, đơn vị tự giác không trồng cây có chất ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương và cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời những người trồng cây có chất ma túy. Đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát nắm chắc các địa bàn trồng cây có chất ma túy để có kế hoạch xóa bỏ, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp tái trồng cây có chất ma túy.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương; theo dõi, cấp phát, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phòng, chống ma túy của xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành. Huy động, bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương.

- Chỉ đạo triển khai cụ thể hóa mục tiêu của Dự án phù hợp với tình hình của địa phương mình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, phân loại, xác định tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên cơ sở các tiêu chí đã quy định; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ vững danh hiệu xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy sớm trở thành xã, phường, thị trấn ít phức tạp về ma túy, có ít người nghiện ma túy; các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp sớm trở thành xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy ở địa phương; tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ và bình xét, đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận. Chỉ đạo tổ chức việc ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy cho tất cả các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực thuộc chức năng của ngành mình.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Dự án.

* Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

- Tiến hành thống kê, rà soát, xác định tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn của địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp huyện.

- Chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Trưởng Công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống ma túy; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị.

+ Thực hiện việc rà soát, lập danh sách, thống kê người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan đến ma túy; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy.

+ Lập hồ sơ đối tượng đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

+ Tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

+ Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của “hòm thư” tố giác tội phạm và người liên quan đến ma túy.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham gia công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

+ Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ cao;

+ Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

10. Đề nghị các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch, lành mạnh, không có ma túy; cam kết thực hiện trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, phường, thị trấn trong phòng, chống ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng PV01 - Công an tỉnh) trước ngày 30/03/2019; Định kỳ quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo kết quả về Thường trực BCĐ (Công an tỉnh Lai Châu, ĐT: 069.2469.888, gmail: [email protected]) để tổng hợp báo cáo chung theo quy định.

2. Kinh phí: Thực hiện dự án trích từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu đảm bảo TTAT giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm về ma túy giai đoạn 2016-2020 và kinh phí hỗ trợ từ kinh phí Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 ‑ 2020. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách của địa phương để tăng cường cho các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Nội dung chi và mức chi theo Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống ma túy do Bộ Công an và Bộ Tài chính ban hành.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện dự án.

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy và thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2016 - 2020; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- H01, V01, C04 - BCA;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (Đ/c Hải)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu 397/KH-UBND Ngày ban hành 22/03/2019
Ngày có hiệu lực 22/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lai Châu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” do tỉnh Lai Châu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close