ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/KH-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 45-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (sau đây viết tắt là Kết luận số 45-KL/TW);

Căn cứ Công văn số 1829/VPCP-CN, ngày 06/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư;

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn, ùn tắc giao thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 45-KL/TW, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vùng DTTS&MN.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, đồng bào vùng DTTS&MN hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Bám sát các nội dung trong Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lựa chọn các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và hệ thống Cơ quan Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cùng người thân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; không uống rượu bia khi tham gia giao thông; không lấn chiếm hành lang, lòng đường; không phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông... Có hình thức xử lý đối với những người vi phạm (phê bình công khai trước cơ quan, hạ điểm thi đua hàng năm v.v...).

- Chủ động lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, với tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở vùng DTTS&MN. Giúp cho đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành Luật Giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông...

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp đã ký giữa: Ủy ban Dân tộc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban Dân tộc với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố.

3. Tuyên truyền nội dung các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, các gương điển hình trong thực hiện an toàn giao thông... trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố.

III. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các tỉnh, thành phố hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố căn cứ các nội dung trong Kế hoạch chủ động tổ chức triển khai tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời (qua Vụ Tuyên truyền) để tổng hợp, báo cáo chung.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Yêu cầu các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban ATGT QG (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cơ quan công tác DT các tỉnh, TP;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TT (04b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 400/KH-UBDT năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 400/KH-UBDT Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày có hiệu lực 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 400/KH-UBDT năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close