ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

2. Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm phải gắn liền với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm tiếp tục kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội so với năm 2016, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm mua bán người, xâm phạm trẻ em; tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

3. Nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; đồng thời, xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp...; đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCMT trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 09/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

- Chỉ đạo Sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo điểm Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 tại các đơn vị, địa phương.

2. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCTP

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, nhất là tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; các nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp giữa các ngành về công tác phòng, chống tội phạm; lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm...

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 (tháng 6); Ngày toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người (30/7). Trong tháng 6 và tháng 7/2017, hàng ngày đối với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, hàng kỳ đối với các báo, tạp chí địa phương phải phát sóng và đăng tải các Thông điệp về phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người.

3. Công tác phòng ngừa tội phạm

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác phòng ngừa (xã hội và nghiệp vụ), góp phần làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT. Quan tâm củng cố, xây dựng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, nhằm phát huy hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý Internet, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tích cực vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng có án phạt tù đang ở ngoài xã hội, các đối tượng đặc xá, tù tha về, đối tượng thuộc điện quản lý tại xã, phường, thị trấn, số thanh, thiếu niên càn quấy, trẻ em hư hỏng, làm trái pháp luật. Làm tốt công tác khảo sát, thống kê và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc và công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm.

4. Công tác đấu tranh chống tội phạm

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình, nhất là tình hình nổi lên có liên quan đến các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tội phạm hình sự nguy hiểm; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để gia tăng các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, hạn chế tối thiểu việc phát sinh, gia tăng người nghiện ma túy...

- Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là các tội phạm nổi, như: giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, mua bán người... Triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia, các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các điểm sản xuất, các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch triệt xóa các ổ nhóm, đối tượng mang theo vũ khí tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo... Đấu tranh triệt phá các tụ điểm cờ bạc, mại dâm có tính chuyên nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân.

- Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; bắt giữ, vận động đầu thú ít nhất 30% số đối tượng truy nã (trong đó trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh). Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Viện kiểm sát Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không để can, phạm nhân trốn, tự sát, suy kiệt; triển khai thực hiện việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo lộ trình quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Chú ý lựa chọn án điểm về tham nhũng, mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nguy hiểm và một số vụ án được dư luận quan tâm để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm.

- Nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết thu hồi tài sản thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, trong đó chú trọng xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế, chức vụ và tham nhũng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho Nhà nước.

5. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với các huyện Mường Quắn, Sầm Tớ thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào); Chỉ thị số 15/CT-UBND-NC ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban cấp tỉnh, cấp huyện, cấp đồn, trạm với các tỉnh của nước CHDCND Lào, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới để trao đổi thông tin và nâng cao hiểu biết lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung về phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống tội phạm và ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn, Lào (Văn phòng BLO). Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ nước ngoài về khoa học - kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm.

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện và cử đoàn đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên với Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ (Lào) năm 2017 tổ chức tại tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào).

6. Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khoá X) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật khác có liên quan. Triển khai thực hiện các bộ luật đã được Quốc hội thông qua khi có hiệu lực thi hành, như: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam..

7. Bố trí nguồn lực

- Tăng mức đầu tư ngân sách, ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm từ các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm; có chính sách động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chế độ hỗ trợ thỏa đáng cho tập thể, gia đình, cá nhân bị thương, hi sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của các sở, ngành, địa phương. Tham gia thẩm định các văn bản dự thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các tài liệu phục vụ triển khai, sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm. Tham mưu hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho các ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

2. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Công tác đảm bảo ANTT trong quá trình hội nhập quốc tế trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 16/2012/CT- UBND tỉnh về “Tăng cường công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm trong tình hình mới”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo yêu cầu chiến đấu trong lực lượng Công an Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn nông thôn...

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo điểm Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người; có kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 tại các đơn vị, địa phương; chuẩn bị nội dung điều kiện và tham mưu cử đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh Việt Lào năm 2017 tổ chức tại tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào).

- Chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Triển khai và phối hợp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm đã nêu trong kế hoạch. Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các sở, ngành, địa phương phục vụ việc thực hiện kế hoạch này.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Tích cực tham gia vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ở khu vực biên giới, tuyến biển, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội nhằm phòng ngừa tội phạm; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động cai nghiện, quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn cho người được đặc xá, tha tù, số người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm có chức năng cai nghiện ma túy; tiếp tục nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công đảm bảo đúng quy định, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động.

7. Sở Y tế: Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sỹ, nhất là ở xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa trị, nghiên cứu khoa học. Tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm mở các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

8. Sở Công thương: Thực hiện tốt chức năng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm, dự báo tình hình, mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại...; quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng, bảo quản và vận chuyển tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.

9. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi, cung cấp các thông tin, tình hình liên quan để kịp thời phối hợp giải quyết. Tổ chức điều tra, làm rõ các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền xảy ra trên địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

10. Sở Tư pháp: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý ở phường, xã; tổ chức rà soát, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại cơ sở nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm do mâu thuẫn trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, trao đổi thông tin trong hoạt động cho, nhận con nuôi, hỗ trợ kết hôn, môi giới kết hôn, phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; tăng cường nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện pháp luật, nhất là những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

11. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch. Tăng cường quản lý, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, nhất là kinh doanh karaoke, quán bar, không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, mại dâm gây dư luận xấu trong nhân dân. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.

12. Sở Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc giáo dục học sinh trong nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch phối hợp với Công an cơ sở tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ tốt ANTT khu vực trường học. Tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

13. Sở Giao thông vận tải: Chủ động phối hợp lực lượng Công an kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có các chương trình, dự án, hỗ trợ kinh phí cho nhân dân để trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, định hướng công luận thông qua hoạt động giao ban báo chí. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh các đề tài về phòng, chống tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật, cảnh báo về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, biện pháp phòng, chống tội phạm, nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình, hiệu quả, kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng viết, đưa tin bài về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

16. Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; làm tốt công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các loại tiền chất ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

18. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm trong các cấp hội, đoàn thể. Duy trì và củng cố các hoạt động thu hút cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm.

19. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh xây dựng phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phù hợp. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của các tổ chức công đoàn các cấp.

20. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

- Tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không để quá hạn luật định, không để xảy ra kết án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử án điểm, xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm.

21. Các sở, ngành có liên quan

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo quy định. Chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

22. UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phòng, chống tội phạm năm 2017. Đồng thời, đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất tượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày 05/02/2017 để theo dõi, chỉ đạo.

Định kỳ 6 tháng và năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh); báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/5/2017, báo cáo năm gửi trước ngày 31/10/2017 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐ 138 Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công an (để báo cáo);
- Tổng cục Cảnh sát, BCA (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Đại. PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh - TP);
- Lưu VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 41/KH-UBND công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Số hiệu 41/KH-UBND Ngày ban hành 24/01/2017
Ngày có hiệu lực 24/01/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 41/KH-UBND công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close