ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4372/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018-2020.

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan để phát huy hiệu quả thiết thực của Kế hoạch.

3. Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và trong từng bối cảnh cụ thể.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

- Đa số người dân trong tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định.

- 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

- 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Đối tượng

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người dân trong tỉnh đang sinh sống, làm việc tại Bình Thuận.

- Người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

2. Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

3. Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

4. Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường.

5. Giáo dục cho ngư dân trong tỉnh về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2. Xây dựng, biên soạn tài liệu cho các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội...)

a) Tiếp tục duy trì nâng cao hình thức, phong phú về nội dung bản tin, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo; chú trọng thông tin, tuyên truyền trên báo điện tử, mạng xã hội.

b) Sản xuất phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền biển, đảo. Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng.

4. Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng.

a) Giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, cao đẳng sư phạm, đại học.

b) Giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

c) Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

d) Cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

5. Hội nghị, hội thảo về biển, đảo

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

6. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tánh Linh, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với Triển lãm số 3D.

b) Triển lãm số 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại trường Đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh (tổ chức từ 3 - 5 trường phổ thông trung học, trung học cơ sở/1 huyện, thị xã, thành phố, sau đó các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi trên địa bàn).

c) Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các Đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại một số khu vực trên phạm vi cả nước do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

d) Thực hiện Chương trình nghệ thuật với chủ đề về Biển, đảo Việt Nam nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

7. Biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm như: Sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân trong tỉnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

8. Thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo kết hợp với các hoạt động tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Phần IV của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính:

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị và địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp, thẩm định các tư liệu, tài liệu, thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan văn hóa địa phương, các Bảo tàng trong trong tỉnh tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm c, d khoản 6 Phần IV của Kế hoạch này.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, d khoản 6 Phần IV của Kế hoạch này.

6. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 6, 8 Phần IV của Kế hoạch này.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 4 Phần IV của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định nội dung về chủ quyền biển, đảo để phục vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến trong các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b khoản 6 Phần IV của Kế hoạch này.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 4 Phần IV của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 6 phần IV của Kế hoạch này.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 7 Phần IV của Kế hoạch này.

10. Các Sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể và các đoàn thể tỉnh:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; cung cấp thông tin các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công cuộc phát triển kinh tế biển, đảo và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

11. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Phần IV của Kế hoạch này.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện điểm a, khoản 4 và điểm b, d khoản 6 Phần IV của Kế hoạch này.

- Chủ động theo dõi, tổng hợp dư luận tại địa phương, xử lý thông tin về tình hình biển, đảo thuộc phạm vi quản lý để chủ động, kịp thời có biện pháp đấu tranh dư luận phù hợp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo tại địa phương mình.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin về nội dung và kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo cho các cơ quan báo chí.

- Ủy ban nhân dân các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tánh Linh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BCĐ Công tác TTĐN tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Các phòng: KTN, NV, HCTC;
- Lưu: VT, KGVX, Việt .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 4372/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu 4372/KH-UBND Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Thuận Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 4372/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
Mục lục

Mục lục

Close