ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện quyết định số 533/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

- Rà soát, điều chỉnh các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn phù hợp với thực hiện sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và thị trường nông sản.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; sản xuất, sơ chế, chế biến, lưu thông, kinh doanh nông sản thực phẩm cũng như người tiêu dùng; cung cấp các thông tin về ATTP nông lâm thủy sản và tăng cường công tác truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn.

- Phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp ngoài danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp & PTNT, kém chất lượng, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng, lạm dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2018.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

- Thực hiện triển khai đầy đủ và có hiệu quả Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực vùng; nhân rộng mô hình “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình” (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo ATTP cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác bảo đảm ATTP như Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cấp triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

- Chỉ đạo kịp thời triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật

- Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện phân công, phân cấp trong quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định.

- Rà soát các quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thực hiện quản lý chất lượng, ATTP để đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định trong quản lý an toàn thực phẩm dựa trên các cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020: Xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực, đặc sản bản địa có lợi thế; ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn quản lý chất lượng Việt Nam, quốc tế, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại, hộ gia đình, cá nhân, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- Nhân rộng mô hình “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình” (OCOP); phổ biến, vận dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

4. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Chủ động phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Trung ương và địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Tổ chức triển khai Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm;

- Triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra liên ngành về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; ưu tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất đưa sản phẩm vi phạm chất lượng ra lưu thông trên thị trường.

- Tổ chức kiểm tra các đơn vị, cơ quan quản lý đã được phân công, phân cấp trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý sai phạm theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2019 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh phát hiện, thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP; các cơ sở sản xuất và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và theo các quy định khác của pháp luật.

6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm tra tại các tuyến huyện, xã.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước năm 2019 đã bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hiện có; Chỉ đạo kịp thời triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, hoàn thiện phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Rà soát các quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thực hiện quản lý chất lượng, ATTP để đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp thực hiện.

- Rà soát, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình. Xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực, đặc sản bản địa có lợi thế; ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn quản lý chất lượng Việt Nam, quốc tế, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại, hộ gia đình, cá nhân, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; nhân rộng mô hình “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình” (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo ATTP cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tổ chức triển khai Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở Y tế, Sở Công Thương và các Ban, ngành có liên quan trong triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác bảo đảm ATTP như Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020.

- Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm;

- Phối hợp với Sở Công Thương, Y tế và Công an tỉnh trong quản lý, kiểm soát ngăn chặn lạm dụng hóa chất công nghiệp, kháng sinh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cấp triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trung ương và địa phương, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tổ chức kiểm tra các đơn vị, cơ quan quản lý đã được phân công, phân cấp trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý sai phạm theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2019 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo TW về vệ sinh, an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP của tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là đối với những sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tiếp cận tới các thị trường lớn, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công, phân cấp cho cán bộ các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã.

2. Sở Y Tế

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Hướng dẫn xây dựng, công bố hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm.

- Phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các Ban, ngành có liên quan trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm...

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Phối hợp cung cấp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, bản tự công bố chất lượng sản phẩm, tài liệu có liên quan trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm; quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Sở Công thương

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm nhất là thực phẩm chế biến ăn liền, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

- Phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và các Ban, ngành có liên quan trong triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác bảo đảm ATTP như Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm...

- Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

4. Sở Tài Chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

5. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế hệ thống quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an huyện, thành phố tăng cường trinh sát, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP; các cơ sở sản xuất và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; các tổ chức cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ.

8. Các tổ chức chính trị, xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân Ninh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức chính trị phối hợp với Sở nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Sở Công thương tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

Tăng cường việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.

9. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tại địa phương và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả.

- Đề xuất xây dựng các mô hình, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2019 để tuyên truyền mở rộng trong những năm tiếp theo.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & PTNT và các Sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho tuyến xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tăng cường phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của tỉnh và chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền. Thực hiện thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, cơ quan quản lý đã được phân công, phân cấp trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý sai phạm theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PNTN nhân rộng mô hình “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình” (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo ATTP cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

VI. TỔNG HỢP, BÁO CÁO

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức sơ kết và tổng kết để đánh giá kết quả triển khai kế hoạch hành động; thống nhất giải pháp, biện pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc trong thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp số liệu triển khai gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo cần nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

Trên đây là Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Quản lý chất lượng NLS&TS;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3bh.03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 44/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu 44/KH-UBND Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 44/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close