ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số: 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tiếp tục quan tâm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò, tác dụng của mô hình HTX kiểu mới trong cơ chế thị trường, tạo tiền đề cho các loại hình HTX ra đời và phát triển. Không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

2. Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; đẩy mạnh phát triển các HTX chuyên ngành, đa ngành, xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

3. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hỗ trợ phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ chế chính sách của tỉnh và Đề án số: 22/ĐA-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Chỉ đạo, vận động việc sáp nhập, hợp nhất các HTX dịch vụ nông nghiệp quy mô nhỏ, liên thôn, diện tích canh tác dưới 100 ha, hoạt động kém hiệu quả thành HTX có quy mô toàn xã; giải thể 100% các HTX ngừng hoạt động.

2. Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ 5 HTX nâng cấp, sửa chữa trụ sở HTX theo chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục chỉ đạo ít nhất 50% số HTX đã được giao đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, Liên hiệp Hợp tác xã hiện có; thành lập mới ít nhất 20 HTX, 20 THT.

4. Tổ chức bồi dưỡng cho ít nhất 300 cán bộ BCĐ các cấp, lãnh đạo cấp xã phụ trách KTTT, cán bộ chuyên trách của các đoàn thể cấp huyện và 500 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn HTX.

5. Hỗ trợ xây dựng điểm ít nhất 02 HTX điển hình từ nguồn Đề án 22; huy động các nguồn lực xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ...

6. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các HTX, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho ít nhất 05 HTX. Thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu có 30 HTX ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hộ thành viên.

III. Nội dung kế hoạch:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung : Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT (Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTT; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Luật Hợp tác xã, các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật; Quyết định số: 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Thông tri số 19-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tiên tiến bền vững giai đoạn 2019-2020 và các văn bản khác có liên quan); tuyên truyền các mô hình điển hình về Kinh tế tập thể; ...

1.2. Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp bồi dưỡng, phát hành Bản tin Kinh tế tập thể, duy trì và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và thường xuyên cập nhật các thông tin thành viên trên trang giới thiệu thành viên nhằm thúc đẩy quảng bá sản phẩm thành viên; xây dựng các phóng sự, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình....

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình HTX

2.1. HTX lĩnh vực nông nghiệp: Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; rà soát đánh giá chi tiết về tổ chức bộ máy, quản lý, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khó khăn,vướng mắc của các HTX từ đó đề xuất những giải pháp, chính sách cụ thể giúp các HTX nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo hướng: đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động từ dịch vụ đầu vào sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ ổn định. Tập trung phát triển HTX chuyên ngành, ngành hàng, dịch vụ tổng hợp, sản xuất theo quy mô lớn với sản phẩm chủ lực, quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hợp đồng hoặc thị trường; hỗ trợ các HTX tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, liên kết chuỗi giá trị hàng hóa, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại... Tiến hành giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, hết đất canh tác, không tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

2.2. HTX phi nông nghiệp: Hỗ trợ xây dựng và phát triển các HTX thủ công mỹ nghệ nhất là ở các làng nghề truyền thống, sản xuất hàng xuất khẩu; làm điểm thành lập mới mô hình HTX quản lý chợ; củng cố và phát triển các HTX vận tải, thương mại, dịch vụ tổng hợp, du lịch cộng đồng...

2.3. Quỹ tín dụng nhân dân: Tiếp tục củng cố, đảm bảo an toàn, hoạt động gắn với việc phát triển thành viên; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; tích cực khai thác các nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính của quỹ.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 được Chính phủ phê duyệt và Đề án phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

3.1. Hỗ trợ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, xây dựng điểm các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hình thành chuỗi giá trị:

- UBND và Ban Chỉ đạo phát triển KTTT các cấp chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô, tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; chỉ đạo việc sáp nhập, hợp nhất các HTX dịch vụ nông nghiệp có quy mô nhỏ, diện tích canh tác dưới 100 ha, hoạt động kém hiệu quả thành các HTX có quy mô liên thôn, toàn xã. Tiến hành giải thể các HTX ngừng hoạt động (do hết đất hoặc không chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012).

- Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực hỗ trợ các HTX nâng dần chất lượng, hiệu quả các khâu dịch vụ, sản xuất nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thành viên; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ các HTX hoạch định chính sách, tiếp cận thị trường, các hoạt động liên kết, hợp tác đa dạng, có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực; xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, trong đó tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, lựa chọn cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quan tâm lựa chọn các quy trình sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn an toàn, hướng sản xuất hữu cơ.

- Tập trung nguồn lực, quan tâm hỗ trợ, tư vấn, đầu tư xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, các mô hình tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh nông nghiệp tổng hợp theo chuỗi giá trị, định hướng sản phẩm chủ lực, thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản, đẩy mạnh thực hiện liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

3.2. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, tập trung vào hướng dẫn trực quan, cầm tay chỉ việc, thực hành và tham quan mô hình thực tiễn, tổng kết đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Phó giám đốc), Kế toán trưởng, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX, tổ trưởng THT. Số lượng học viên trong một lớp theo từng chức danh là 50-55 người; thời gian đào tạo mỗi lớp 05-07 ngày (trong đó có ít nhất 02 ngày đi thực tế học hỏi kinh nghiệm ngoài tỉnh); nội dung chương trình đào tạo (theo chương trình chuẩn quốc gia). Tiếp tục triển khai hỗ trợ một số HTX NN đủ điều kiện triển khai phần mềm kế toán.

- Mở các lớp cập nhật kiến thức, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT cho đội ngũ cán bộ BCĐ kinh tế tập thể các cấp, cán bộ làm công tác tham mưu, theo dõi, phụ trách KTTT của các ngành, UBND cấp xã và cán bộ chuyên trách các hội đoàn thể cấp huyện.

3.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ quay vòng phát triển HTX và tạo điều kiện để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi:

Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành quản lý, tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai giải ngân các dự án cho vay trên cơ sở nguồn vốn đã được bổ sung nhằm đảm bảo đúng tôn chỉ hoạt động của Quỹ không vì lợi nhuận, với mục đích tạo điều kiện cho các HTX, HTX, tổ hợp tác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển.

Tập trung tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh để tiếp cận với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và những nguồn vốn tín dụng khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất.

3.4. Giải quyết khó khăn về đất cho HTX xây dựng trụ sở làm việc:

Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trụ sở cho một số HTX hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tốt thành viên theo chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với UBND cấp huyện giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các HTX đã được giao đất. Đối với những HTX chưa được giao đất, căn cứ quy hoạch, các ngành, các cấp ưu tiên giao đất, cho thuê đất để làm trụ sở, nhà kho từ đất công ích hoặc đất thu hồi của các tổ chức khác, đảm bảo các HTX hoạt động và giao dịch thuận lợi.

3.5. Thực hiện chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

- Hỗ trợ ít nhất 05 HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và 02 HTX xây dựng trang thông tin giao dịch thương mại bán hàng; hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên trang thông tin điện tử liên kết, trên các sàn giao dịch thương mại toàn cầu Alibaba.com; hỗ trợ các HTX tham gia các hội chợ, diễn đàn kinh tế trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp miễn phí về thông tin thị trường, khoa học, công nghệ... trên Trang thông tin điện tử do Liên minh hợp tác xã tỉnh quản lý.

- Tổ chức các hội nghị liên kết, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện để các HTX giới thiệu các sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường...

- Hỗ trợ đối với HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện cho các HTX phát triển thông qua tổ chức mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản; tổ chức tham quan, học tập và nhân rộng các mô hình HTX điển hình.

3.6. Hỗ trợ Liên hiệp HTX, các HTX mới thành lập phát triển ổn định, tiếp tục tư vấn thành lập mới HTX, tổ hợp tác:

- BCĐ các huyện, thành phố; Liên minh HTX tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh tiến hành vận động thành lập mới các Liên hiệp HTX, HTX, THT phấn đấu năm 2019 mỗi đơn vị cấp huyện và các đoàn thể cấp tỉnh thành lập mới ít nhất 02 HTX, 05 THT. Quan tâm phát triển mạnh các HTXNN kiểu mới theo lĩnh vực chuyên ngành trên cơ sở tích tụ ruộng đất hoặc chuyển đổi mô hình để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Liên minh HTX tỉnh chủ trì hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các lớp tập huấn về các quy định pháp luật HTX, tổ hợp tác, hỗ trợ hướng dẫn các văn bản thủ tục thành lập HTX, tổ hợp tác theo quy định.

- Tập trung nguồn lực hỗ trợ, phát triển Liên hiệp HTX, các HTX mới thành lập theo hướng bền vững, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho các HTX thành viên. Hỗ trợ để Liên hiệp HTX được thực hiện chương trình xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị của Liên minh HTX Việt Nam, tạo điều kiện để Liên hiệp HTX là đầu kéo hỗ trợ các HTX trong tiêu thụ sản phẩm nông sản toàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo kiện toàn, củng cố, tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về KTTT theo đúng quy định; chủ trì phối hợp các ngành hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND các huyện, thành phố chuyển đổi dữ liệu của các HTX vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX; duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống dữ liệu thông tin về HTX; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp đăng ký Liên hiệp HTX, HTX đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT các cấp. Giao Thường trực Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh tổ chức các lớp cập nhật chủ trương, chính sách, bồi dưỡng, học tập mô hình thực tế cho cán bộ tham mưu, theo dõi của các sở, ngành có liên quan, cán bộ chuyên trách của các hội đoàn thể và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn về lĩnh vực KTTT.

IV. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí:

- Ngân sách năm 2019 đã bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh.

- Từ các nguồn: Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015-2020; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020 và các nguồn phối hợp khác.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND, BCĐ cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND và Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng điểm mô hình HTX kiểu mới theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 19/5/2016 của Ban chỉ đạo tỉnh; các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo Quyết định của Liên minh HTX Việt Nam và Đề án số 22/ĐA-UBND của UBND tỉnh, mô hình theo Nghị quyết số 39 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn, tư vấn phát triển Liên hiệp HTX, hỗ trợ thành lập mới HTX, THT.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hàng năm, tham mưu hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng cho các HTX nông nghiệp theo Quyết định số: 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ, hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai về KTTT; tổ chức khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các huyện, thành phố; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ theo Kế hoạch được giao.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát hành Bản tin kinh tế tập thể; duy trì Trang thông tin điện tử; xây dựng các phóng sự, chuyên mục về phát triển KTTT.

- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ và chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân nguồn lực đã được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Quay vòng phát triển HTX; phối hợp với Sở Công thương hỗ trợ các HTX lĩnh vực công thương, các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ các HTX, THT. Phối hợp với các huyện, thành phố; các đoàn thể tuyên truyền, tư vấn thành lập mới các HTX,THT; tư vấn hỗ trợ xây dựng các mô hình điển hình.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT, chỉ đạo thống nhất việc quản lý nhà nước về KTTT, phân công các thành viên đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định và tăng cường hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo và triển khai việc rà soát, đánh giá quy mô, tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX sau chuyển đổi, tổ chức lại, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo đúng Luật; chỉ đạo việc sáp nhập, hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ diện tích canh tác dưới 100ha, hoạt động kém hiệu quả thành các HTX có quy mô liên thôn, toàn xã và giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc không chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá phát triển KTTT hàng năm; đề xuất, có chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX điển hình, phát triển mới từ 2 đến 3 HTX và 5 THT trở lên. Chỉ đạo thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất xây trụ sở cho HTX nông nghiệp. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo tình hình KTTT trên địa bàn về UBND tỉnh và BCĐ phát triển KTTT tỉnh.

- Tiến hành tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/3/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng.

3. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được phân công tại Đề án số 22/ĐA-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2015-2020 chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức có hiệu quả Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nhà nước về KTTT; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển KTTT; phối hợp vận động thành lập mới HTX, THT.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thành viên BCĐ phát triển KTTT cấp tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu VT, VP3;
KH.bh05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 45/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2019

Số hiệu 45/KH-UBND Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 45/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2019
Mục lục

Mục lục

Close