ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 496/KH-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp ở địa phương; vai trò Cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu quả phối hợp; lồng ghép hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, nhân rộng các hình thức đạt hiệu quả cao và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về phổ biến giáo dục pháp luật

1.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tiếp tục phổ biến Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua, các luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các văn bản pháp luật về kinh tế, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, biển, hải đảo và ...

b) Tuyên truyền các văn bản Luật có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân trong các lĩnh vực: dân sự, đất đai; an toàn giao thông; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng - an ninh, công tác bồi thường nhà nước....

c) Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; chủ trương, văn bản về cải cách hành chính; xây dựng “chính quyền, công sở thân thiện”: vì nhân dân phục vụ.

d) Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; các cơ quan, đơn vị địa phương các cấp.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.2. Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

- Thời gian thực hiện:

+ Ban hành Kế hoạch: Quý 1/2017

+ Tổ chức thực hiện Kế hoạch: Cả năm.

1.3. Đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền; xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.4. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu và thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017

a) Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017

b) Ban hành văn bản hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 10/2017.

c) Tổ chức triển khai, thực hiện Ngày pháp luật 9/11/2017

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 (tập trung cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2017).

1.6. Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

a) Phổ biến giáo dục pháp luật cho người nông dân nông thôn

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Phổ biến giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động, Phòng Tư pháp, Liên đoàn Lao động cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.7. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nâng cao chất lượng và tăng cường thời lượng các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp trên đài truyền hình, sóng phát thanh và loa truyền thanh cơ sở, báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước...

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, chú trọng biểu dương những gương điển hình trong việc thi hành và chấp hành pháp luật; phê phán những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó tạo niềm tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.8. Tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.9. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật Dân sự

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Quý II/2017.

1.10. Tổ chức hội thi Chủ tịch xã giỏi năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu phối hợp, thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III/2017.

1.11. Tiếp tục quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.12. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan tham mưu và thực hiện: Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc phổ biến Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới được ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương; các văn bản pháp luật quan trọng liên quan mật thiết đến người dân, doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp. Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với thực thi pháp luật và nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối với các đối tượng là người dân, cán bộ công chức viên chức; thanh - thiếu niên, học sinh - sinh viên và lực lượng vũ trang nhân dân cần hướng đến nhu cầu của từng nhóm đối tượng để lựa chọn nội dung phổ biến pháp luật cho phù hợp. Đối với các đối tượng đặc thù như người dân vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; người lao động tại các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo thì cần chọn lựa các nội dung liên quan mật thiết đến quyền, nghĩa vụ của từng đối tượng phù hợp với trình độ, nhận thức theo từng nhóm đối tượng để tuyên truyền cho phù hợp.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động hòa giải ở cơ sở

a) Tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; củng cố kiện toàn đội ngũ Hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Tổ trưởng tổ hòa giải và Hòa giải viên. Đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu trên 90% số vụ việc được đưa ra hòa giải và vụ việc hòa giải thành đạt 80%.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình phối hợp số 01 ngày 11/11/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Kế hoạch của Bộ Tư pháp năm 2016 triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1249a/CTPH-BDT-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra, Hội Luật gia, Đoàn luật sư, Phòng Dân tộc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng thực hiện hương ước, quy ước

3.1. Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.2. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước trên địa bàn

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

4.2. Tổ chức tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cuối Quý IV/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

2. Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Theo phân cấp quản lý ngân sách, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí hợp lý phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý 1/2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; ĐĐBQH tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- VP Tỉnh ủy; VP. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg,V), Th, Phong, Phước;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 496/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tên tiếng Anh Kế hoạch 496/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số hiệu 496/KH-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Dương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 496/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Mục lục

Mục lục

Close