ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật.

- Xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Đồng thời tổ chức và phối hợp thực hiện công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị, địa phương; hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải kịp thời, đúng pháp luật; đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; qua hoạt động kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

2. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Căn cứ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ban hành tại Kế hoạch này và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành chủ quản trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về nội dung tương ứng tại cơ quan đơn vị mình.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2019

3. Nội dung thực hiện

3.1 Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Căn cứ phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2019

3.2 Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

- Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tình hình chung về thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 Nghị định 59/2012/NĐ-CP.

- Đơn vị được kiểm tra: Dự kiến kiểm tra tại các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đam Rông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II năm 2019

3.3 Tổ chức tọa đàm

Tổ chức tọa đàm thảo luận, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Quý III 2019

3.4 Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

B. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Phm vi lĩnh vực theo dõi:

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

2. Nội dung thực hiện

2.1 Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước, thu thập thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh về tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

2.2 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị được kiểm tra: 03 huyện, thành phố thuộc tỉnh (tại mỗi huyện, thành phố kết hợp kiểm tra 01 đến 02 đơn vị cấp xã).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019

2.3 Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019

C. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Triển khai thi hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các ngành, địa phương trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương được quản lý theo hệ thống ngành dọc (Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan...); UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện tiếp tục thực hiện công tác phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

3. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

- Nội dung tọa đàm:

+ Trao đổi về các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và hệ thống các biểu mẫu áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính

+ Một số tình huống xử lý và giải đáp các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành của các đơn vị, địa phương; thu thập các thông tin phản ánh về các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019

4. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại UBND huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019

5. Công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

- Triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 và Quyết định số 1467/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 23/7/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

- Nội dung cụ thể: Thực hiện theo các nội dung đã nêu cụ thể tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng và các văn bản triển khai, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Trách nhiệm của S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành ở tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không phù hợp hoặc chồng chéo, thiếu tính khả thi.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các công việc theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành)

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ vào kế hoạch của Bộ, ngành quản lý cấp trên và kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình.

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế tình hình quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn để lựa chọn lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị; thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Gồm những nội dung sau:

+ Thời gian ban hành kế hoạch: Tháng 02/2019

+ Nội dung theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung cụ thể theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác trong kế hoạch của UBND cấp huyện để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Kế hoạch này.

- Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

5. Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương

Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị ngành dọc khác; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2019 và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Cụ thể:

1.1 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

+ Kỳ báo cáo: định kỳ hàng năm.

+ Thời điểm lấy số liệu của báo cáo từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019.

+ Báo cáo của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2019.

1.2 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

+ Kỳ báo cáo: báo cáo 06 tháng và báo cáo năm.

+ Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2019; đối với báo cáo năm tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

+ Báo cáo của các sở, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/7/2019 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/01/2020 đối với báo cáo năm.

2. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành dân sự tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thời gian nêu trên và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7441/UBND-NC ngày 03/12/2015 về việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo chung của tỉnh.

Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh; Kho bạc NN tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục QLTT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 496/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Số hiệu 496/KH-UBND Ngày ban hành 23/01/2019
Ngày có hiệu lực 23/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 496/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Mục lục

Mục lục

Close