ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5071/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XII) VỀ “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI” VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-TTG NGÀY 06/12/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC “BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ”

Thực hiện Chthị s07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở”; căn cứ Hướng dẫn s31-HD/BTGTW ngày 20/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tun truyền thực hiện Chỉ thị s07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, UBND thành phố Đà Nng xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ lãnh đạo, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở;

b) Cụ thể hóa các nội dung hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của thành phố về công tác thông tin cơ sở, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho đời sống, lao động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, chú trọng người dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo;

d) Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, nhằm cng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội ở cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, phát huy được vai trò của công tác thông tin cơ sở, được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội;

b) Các hoạt động thông tin cơ sở phải được triển khai phong phú với nhiều hình thức, phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương; phù hợp với nhận thức, trình độ của nhân dân; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị;

c) Định kỳ hàng năm có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biu dương khen thưởng.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Nội dung hoạt động thông tin cơ s

a) Cung cấp thông tin về chtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân;

b) Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn, đơn vị, bao gồm:

- Thông tin về dán, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; phổ biến, hướng dẫn kiến thức khoa học, kthuật;

- Thông tin thời sự liên quan tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương;

- Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương;

- Giới thiệu, biểu dương tập th, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực;

- Thông tin giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

c) Phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở;

d) Tổ chức, phối hợp, ngăn chặn các hình thức thông tin sai sự thật, xuyên tạc so với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2. Hình thc thông tin

Tùy theo điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng các hình thức thông tin phù hợp để cung cấp nội dung thông tin đã nêu tại Kế hoạch này, gồm:

a) Sử dụng hệ thống Đài truyền thanh cấp quận, huyện, phường, xã;

b) Xuất bản bn tin thông tin cơ s;

c) Xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở;

d) Thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở;

đ) Bảng tin công cộng;

e) Các hình thức thông tin cơ sở khác theo quy định của pháp luật thông qua tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, các bui sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở

Các cấp ủy đng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo, đài thành phố quán triệt, tuyên truyền nhng nội dung cơ bản Chthị số 07- CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác thông tin cơ sở nhm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác thông tin cơ sở, dựa các hoạt động thông tin cơ sở đi vào chiều sâu, quy định rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở, quyền và nghĩa vụ ca các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

2. Đầu tư, nâng cấp sở vật chất, ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện cho hệ thống thông tin cơ sở

a) Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đưa thông tin về cơ sở được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để khai thác có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí;

b) Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sgiúp người dân được tiếp cận thông tin cơ sở qua hệ thống truyền thanh tại cơ sở;

c) Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ rộng trên phạm vi toàn thành phố. Cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng đa dạng đến với người dân;

d) Xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào các vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới;

đ) Xây dựng Trang thông tin điện tử cho các xã, phường.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, rà soát, củng cố hoạt động của các thiết chế văn hóa sở hiện có

Rà soát, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của thành phố; các Đài Truyền thanh cấp quận, huyện, phường, xã; điểm bưu điện - văn hóa, tsách pháp luật, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, thư viện, nhà sinh hoạt tại các khu dân cư... đm bo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhưng không tăng biên chế và đầu mối trực thuộc.

4. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp của thành phố đảm bảo số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý

a) Củng cố, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp quận, huyện, phường, xã. Hàng năm, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ s. Chú trọng nâng cao kthuật vận hành, khai thác và sdụng hiệu quđài truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.

b) Xây dựng, bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở cấp quận, huyện, phường, xã.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở được btrí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo khả năng cân đối ngân sách và từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Ch trì, tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, gồm:

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, các nguồn lực phát triển thông tin cơ scủa thành phố;

b) Phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, các quy chế, quy định về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở tại địa phương;

c) Tổ chức cung cấp thông tin, qun lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương;

d) Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương;

đ) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố theo quy định;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thông tin cơ stại địa phương;

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở;

h) Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này; gửi Sở Tài chính căn cứ khnăng cân đối ngân sách để tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các sở, ban, hành và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

a) Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và hoạt động thông tin cơ sở chuyên ngành;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện cung cấp thông tin chuyên ngành kịp thời cho địa phương;

c) Kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin truyền thông ngành; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thng kê cho SThông tin và Truyền thông theo quy định.

3. UBND các quận, huyện

a) Tổ chức thực hin nhiệm vụ thông tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở trên địa bàn;

c) Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở của địa phương;

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở;

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ stheo thẩm quyền.

4. UBND các phường, xã

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thông tin cơ stheo hướng dẫn của UBND thành phố và UBND quận, huyện;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở của địa phương;

c) Tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên, quản lý thời lượng phát sóng, chất lượng nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương;

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với UBND quận, huyện để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tăng cường phối hợp về công tác thông tin cơ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp cùng các cơ quan liên quan giúp UBND thành phố trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện việc báo cáo UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình kết quả thực hiện, các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách về công tác thông tin cơ sở trước ngày 15/12 hàng năm.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan, tham mưu UBND thành phố btrí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị s07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở”; các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông đtổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Các cơ quan báo chí trên địa
bàn thành phố;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Việt Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 5071/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; và Quyết định 52/2016/QĐ-TTg “Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu 5071/KH-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Đà Nẵng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 5071/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; và Quyết định 52/2016/QĐ-TTg “Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” do thành phố Đà Nẵng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close