ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5472/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất các nội dung tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

2. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính.

3. Tạo được sự thay đổi đáng kể trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm tới.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; kiện toàn thống nhất Bộ phận Một cửa tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và ban hành quy trình TTHC để ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, tra cứu TTHC cho tổ chức, cá nhân.

3. Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm có hiệu quả trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; kiểm tra, đôn đốc và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Các nội dung công việc cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện và tham mưu các công việc được giao hiệu quả, đúng tiến độ thời gian tại kế hoạch này.

Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, kết hợp với việc thẩm định và tham mưu giải quyết TTHC tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

2. Các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

a) Tổ chức việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn cấp huyện; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và UBND tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cấp huyện.

b) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống một của điện tử của tỉnh để triển khai ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại tất cả các cơ quan, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tích hợp phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành để theo dõi, kiểm soát quá trình giải quyết TTHC và các ứng dụng khác.

b) Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng tuyên truyền các nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ rà soát, bổ sung các nội dung thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để ban hành bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo tính thiết thực trong công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC.

5. Sở Tài chính hướng dẫn bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

6. Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ quan hành chính các cấp thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VTVP, PKSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 5472/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Tham mưu Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở ngành; UBND cấp huyện

Trước ngày 20/9/2018

Kế hoạch của UBND tỉnh

2

Hướng dẫn tổ chức Bộ phận Một cửa

Sở Nội vụ

Các sở ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Khi Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành

Hướng dẫn

3

Hướng dẫn chi phí phục vụ hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở Tài chính

Các sở ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Khi Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành

Hướng dẫn

4

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định ban hành quy chế

II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (Bộ phận Một cửa)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Quý III/2018

Quyết định phê duyệt Đề án

2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

Quý III/2018

Quyết định của UBND tỉnh

3

Tham mưu UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tổ chức thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Quý III/2018

Quyết định ban hành quy chế

4

Bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sở Nội vụ

Văn Phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành

Quý III/2018

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

5

Quyết định cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ; UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành

Quý III/2018 và thường xuyên theo kế hoạch

Quyết định

6

Xây dựng kế hoạch bố trí công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ

Quý I/2019 và Quý I hàng năm tiếp theo

Kế hoạch được duyệt

7

Kiện toàn Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, cấp xã và các sở ngành có Bộ phận Một cửa ngoài Trung tâm Phục vụ Hành chính công thống nhất theo Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

UBND cấp huyện, cấp xã; các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ

Tháng 9, 10/2018

Quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa

8

Bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

 

Thường xuyên

Trang thiết bị đảm bảo theo quy định

III

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TTHC

1

Công bố danh mục, nội dung quy trình nội bộ của các TTHC thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa của tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Bắt đầu từ Quý IV/2018 và thường xuyên theo quy định

Quyết định công bố

2

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện TTHC hoặc nhóm TTHC theo cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ban, ngành hoặc các cấp trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành có TTHC liên thông (kể cả TTHC cấp huyện, cấp xã)

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Bắt đầu từ Quý IV/2018 và thường xuyên theo quy định

Quyết định

3

Tổ chức giá việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đánh giá việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 12 hàng năm

Báo cáo kết quả đánh giá

4

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết TTHC (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) để giải quyết ngay tại chỗ một số TTHC đơn giản tại Bộ phận Một cửa

các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II/2019

Quyết định tối thiểu 20% thủ tục được thực hiện toàn bộ tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh; 50% thủ tục được thực hiện toàn bộ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

IV

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại tất cả các xã, phường, thị trấn của tỉnh; tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm của các Bộ ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2019

Tất cả TTHC được cập nhật Hệ thống thông tin một cửa điện tử (motcua.lamdong.gov.vn)

2

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (motcua.lamdong.gov.vn) và Quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2018 và và thường xuyên theo quy định

Quyết định

3

Cập nhật quy trình giải quyết TTHC để vận hành trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đúng với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý IV/2018 và thường xuyên

TTHC được cập nhật, vận hành trên Hệ thống

4

Tham mưu UBND tỉnh quản lý thống nhất Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và đảm bảo sự ổn định của tốc độ đường truyền mạng từ cấp xã tới cấp tỉnh để đưa toàn bộ TTHC khi tiếp nhận và trả kết quả được cập nhật theo dõi trên trang điện tử motcua.lamdong.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2019 và thường xuyên

Thực hiện tra cứu, theo dõi tình hình giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các công cụ điện tử khác

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 5472/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 5472/KH-UBND Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 5472/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close