ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các sở ban, ngành và chính quyền địa phương về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

- Sắp xếp, bố trí cán bộ, xây dựng cơ chế quản lý giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác của từng đơn vị, địa phương.

- Việc triển khai, thực hiện Đề án phải bám sát các nội dung nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch đã đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết thực hiện Đề án đến lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm để triển khai thực hiện.

2. Nghiên cứu đề xuất bổ sung biên chế, sắp xếp, bố trí cán bộ theo dõi, thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và cán bộ cấp cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Xây dựng, đề xuất trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

6. Tổ chức thực hiện xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật ở tại địa phương.

7. Kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

8. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm chung và kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

9. Kinh phí đảm bảo thực hiện từ nguồn kinh phí tỉnh theo phân cấp ngân sách; từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật và nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến đầy đủ yêu cầu, mục đích, nội dung, giải pháp của Đề án và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đến lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm để thực hiện.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trại Tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội dung cơ bản của Đề án để họ nắm và phấn đấu lao động, học tập, cải tạo tốt; rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định và chuyển hồ sơ cho Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh để xem xét và đề nghị Tòa án có thẩm quyền tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nắm tình hình, số liệu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tiếp nhận các quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các tài liệu khác có liên quan để tiến hành lập, đăng ký hồ sơ theo dõi, quản lý người được tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Truy nã và tổ chức truy bắt, áp giải những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn hoặc đã hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ tiếp tục chấp hành thời hạn phạt tù còn lại.

- Định kỳ hàng năm phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thường xuyên trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

2. Tòa án nhân dân tỉnh định kỳ hoặc đột xuất xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ; hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu họ trốn, chết hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân theo quy định; thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật và công tác theo dõi, quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang, Báo An Giang chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đưa tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế phạm tội mới và vi phạm pháp luật.

6. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Đề án; tham mưu UBND tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn bản luật, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành có liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện.

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố thu, nộp án phí, bồi thường dân sự và các khoản phí khác được quy định trong bản án do bản thân, gia đình phạm nhân tự nguyện thực hiện có liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện.

8. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan cân đối, đề xuất dự toán kinh phí ngân sách hàng năm của tỉnh để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; tham mưu UBND tỉnh có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

9. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về chế độ, chính sách và khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các Cơ sở giáo dục, Trung tâm giáo dục thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được tiếp tục học tập nâng cao trình độ hoặc học các bậc cao hơn nếu họ có nhu cầu.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

12. Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang chỉ đạo các tổ chức cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính nhằm giúp họ chấp hành xong án phạt, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông của địa phương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đưa tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội và thân nhân của phạm nhân, thân nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật tại địa phương cư trú; chỉ đạo Công an cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra Công an các xã, phường, thị trấn trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo Giám đốc các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được học nghề, học văn hóa để nâng cao nhận thức, khả năng lao động tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5), 01 năm (trước ngày 10/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng PC81) để tập hợp báo cáo Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện Đề án và có trách nhiệm:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; theo dõi, chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành định kỳ hoặc theo yêu cầu tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TAND và VKSND tỉnh;
- Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, Tư Pháp, TT-TT, GD-ĐT, Nội vụ, Tài chính, Cục THADS, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, KGVX, TH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 606/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu 606/KH-UBND Ngày ban hành 24/10/2017
Ngày có hiệu lực 24/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh An Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 606/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh An Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close