ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác của UBND Thành phố; căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố năm 2017, với nội dung như sau:

I. Mục đích bình chọn:

Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) là phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; lựa chọn các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2017.

II. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công).

III. Nội dung và tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

1

Dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn SPCNNTTB thành phố Hà Nội năm 2017.

Sở Công Thương

 

Tháng 03/2017

2

Thông báo bằng văn bản để hướng dẫn UBND huyện, thị xã triển khai Chương trình bình chọn SPCNNTTB cấp Thành phố.

Sở Công Thương

UBND các huyện, thị xã

Tháng 04/2017

3

- Tiếp nhận văn bản, hồ sơ đăng ký của UBND huyện, thị xã;

- Rà soát, hướng dẫn hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn.

Sở Công Thương

 

Tháng 6/2017

4

- Gửi văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành cử cán bộ tham gia Hội đồng bình chọn cấp Thành phố;

- Tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng bình chọn SPCNNTTB Thành phố năm 2017.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành Thành phố

Tháng 6/2017

5

- Tổ chức họp Hội đồng bình chọn SPCNNTTB để thống nhất chương trình làm việc, lựa chọn Ban giám khảo, phương pháp chấm điểm bình chọn;

- Tham mưu, trình Chủ tịch Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định thành lập Ban giám khảo và Tổ giúp việc.

Sở Công Thương

Hội đồng bình chọn SPCNNTTB

Tháng 7/2017

6

Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn.

Sở Công Thương

 

Tháng 7/2017

7

- Tổ chức họp Ban giám khảo và Tổ giúp việc để phổ biến quy chế làm việc của Ban giám khảo, xem xét khung điểm chi tiết của các tiêu chí bình chọn sản phẩm;

- Tiến hành chấm điểm sản phẩm; Tổng hợp kết quả điểm bình quân của sản phẩm theo nhóm sản phẩm;

- Lập Biên bản, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng bình chọn kết quả chấm điểm sản phẩm của Ban giám khảo (kèm Danh sách sản phẩm đạt giải thưởng và Danh sách sản phẩm đề nghị tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2017) để tổ chức bình chọn.

Sở Công Thương

Ban giám khảo và Tổ giúp việc

Tháng 8/2017

8

- Tổ chức họp Hội đồng bình chọn SPCNNTTB Thành phố năm 2017 để xem xét, thảo luận và thông qua (bỏ phiếu kín).

- Căn cứ kết quả, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định công nhận SPCNNTTB cấp thành phố Hà Nội năm 2017.

Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng; Tổ giúp việc

Tháng 10/2017

9

Tổ chức Lễ trao giải thưởng

Sở Công Thương

 

Tháng 11/2017

IV. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí khuyến công Thành phố đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương: Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp huyện (nếu có); Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp Thành phố; Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lập đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ phát triển sản phẩm; Báo cáo Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương kết quả tổ chức bình chọn.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, hướng dẫn Sở Công Thương và các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật và Thành phố.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch bình chọn SPCNNTTB cấp Thành phố năm 2017.

4. UBND các huyện, thị xã: Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp huyện phù hợp với Kế hoạch cấp Thành phố; Thành lập Hội đồng bình chọn và phê duyệt quyết định công nhận SPCNNTTB cấp huyện; Tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB các cấp; Phê duyệt danh sách SPCNNTTB cấp huyện để đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh; Lập kế hoạch phát triển các SPCNNTTB ở địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở công nghiệp nông thôn có SPCNNTTB được thụ hưởng kinh phí khuyến công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất; cuối năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Công Thương kết quả bình chọn, kết quả hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở có sản phẩm được công nhận trên địa bàn.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất, báo cáo gửi Sở Công Thương để tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- Các Sở: CT, KH&ĐT, TC, VH&TT, DL, TN-MT; NV; NN&PTNT;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVPT.V.Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTvân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 72/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017

Số hiệu 72/KH-UBND Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày có hiệu lực 28/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 72/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close