ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2018/NQ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La tại văn bản số 155/BC-SLA1 ngày 06/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về “Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội” (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Sơn La để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể phấn đấu từ nay đến năm 2020

a) Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế của tổ chức, cá nhân trong tỉnh được thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến huyện có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng để phục vụ cho việc thu ngân sách nhà nước.

b) Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng.

c) Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 70% công ty nước chấp thuận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố Sơn La, trung tâm các huyện trong tỉnh thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng.

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đào tạo trong tỉnh chấp nhận thanh toán tiền học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đào tạo nộp học phí qua ngân hàng.

đ) Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: 100% bệnh viện trong tỉnh có điểm chấp nhận thẻ (POS); 30% công chức, viên chức và người lao động được trả lương qua tài khoản thanh toán tiền viện phí qua điểm chấp nhận thẻ hoặc qua ngân hàng.

e) Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, thị trấn huyện được thực hiện qua ngân hàng.

g) Đối với dịch vụ thanh toán tiền cước viễn thông: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thanh toán trả tiền cước điện thoại qua tài khoản ngân hàng.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng.

2. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

- Tiếp tục phát triển số lượng máy giao dịch tự động (ATM) ở các trung tâm huyện, thành phố; phát triển số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS) tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội...

- Áp dụng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội...

- Tiếp cận, triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học.

3. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàng để áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu (mã giao dịch ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, nhằm đơn giản hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch điện tử

4. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội thông qua các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

5. Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); chỉ đạo các NHTM tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng đề phòng, chống các hành vi gian lận, đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận; theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót.

6. Tăng cường công tác thông tin truyền thông

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng: Thông tin tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng để nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

7. Các giải pháp hỗ trợ khác

- Các ngân hàng chú trọng phát triển các chương trình hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo khách hàng về quy trình thanh toán tạo thói quen cho khách hàng trong việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

- Khuyến khích các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công triển khai các hình thức ưu đãi cho khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công tích cực triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện việc thanh toán các dịch vụ công như điện, nước, học phí, viện phí, cước viễn thông, truyền hình, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn:

+ Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh toán nói chung, thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển số lượng máy giao dịch tự động (ATM) ở các trung tâm huyện, thành phố; phát triển số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS) tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội...

+ Tiếp cận, triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học, điện lực, công ty cấp nước.

+ Chỉ đạo các ngân hàng phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tuyên truyền, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội mà đơn vị mình cung ứng.

Thời gian thực hiện 2018-2020.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ, hệ thống ATM, POS trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện 2018-2020.

- Làm đầu mối đôn đốc các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức tín dụng, các đơn vị cung ứng dịch vụ công báo cáo và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động này gửi UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo. Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ nay đến năm 2020.

- Thường xuyên cập nhật biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến đến người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ nay đến năm 2020.

- Đề xuất với UBND tỉnh xem xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Thời gian thực hiện: Vào dịp tổng kết cuối năm 2020.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Quán triệt nội dung Kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; có chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, người dân phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ công và các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong: Thanh toán, chi tiêu công, thu phí dịch vụ công, chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu, mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (Thời gian thực hiện: Từ năm 2018).

- Phối hợp các Ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng lắp đặt, ứng dụng thiết bị thanh toán điện tử tại các cơ quan, đơn vị để thu phí dịch vụ công (Thời gian thực hiện: 2018-2020).

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại

3. Sở Công Thương

- Chỉ đạo Điện lực Sơn La mở rộng triển khai mô hình thanh toán điện tử qua ngân hàng; phối hợp với các ngân hàng thương mại đẩy mạnh dịch vụ thu tiền điện của cá nhân, hộ gia đình qua ngân hàng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, biên bản hợp tác, phối hợp giữa các sở, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử, xây dựng chương trình thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nhằm thúc đẩy thương mại điện tử.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La, các ngân hàng thương mại: Khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức động viên, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn các đơn vị bán lẻ thuộc đối tượng quản lý triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ bán lẻ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (Thời gian thực hiện 2018-2020).

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tích cực hợp tác với các ngân hàng thương mại triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; lắp đặt các ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại các cơ sở y tế để phục vụ thanh toán viện phí nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trường học tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai thanh toán tiền học phí qua ngân hàng; tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh, sinh viên thanh toán học phí qua ngân hàng. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

Chỉ đạo các trường thuộc sự quản lý của tỉnh phối hợp và tạo điều kiện với các chi nhánh ngân hàng lắp đặt các ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại đơn vị mình để thanh toán tiền học phí qua ngân hàng.

6. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc thanh toán điện tử phục vụ chỉ tiêu công và các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công (Thời gian thực hiện 2018-2020).

8. Kho bạc Nhà nước

- Đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chỉ tiêu công; thực hiện các khoản chi ngân sách qua thẻ chỉ tiêu công (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang qua tài khoản cá nhân (Thời gian thực hiện: 2018).

9. Cục Thuế tỉnh

- Chỉ đạo các chi cục trong toàn tỉnh triển khai phương thức nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan Công an để tiến hành thu thuế điện tử đối với thuế trước bạ ô tô, xe máy... (Thời gian thực hiện 2018-2020).

10. Công an tỉnh

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước thu các khoản nộp phạt theo biên bản phạt vi phạm qua các ngân hàng thương mại, khuyến khích hình thức nộp tiền phạt qua tài khoản. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương thực hiện các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện: Tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt với Chương trình xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu ngân sách, thu phí dịch vụ công và chi tiêu công của các cơ quan nhà nước (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh lập thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo; phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La cập nhật biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để phổ biến đến người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện 2018).

12. Các ngân hàng thương mại

- Mở rộng thêm mạng lưới ATM ở các trung tâm huyện, thành phố; mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của các cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội... để phục vụ thanh toán qua ngân hàng; lập kế hoạch cụ thể với Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, Điện lực, Công ty cấp nước, viễn thông để triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thu nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí, cước viễn thông đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

- Phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến, thanh toán qua POS, mPOS, thanh toán trên ứng dụng điện thoại thông minh...

- Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận.

- Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận.

13. Sở Nội vụ

Xây dựng và áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, xếp hạng, đánh giá doanh nghiệp bán lẻ, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn (Thời gian thực hiện 2018- 2020).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này; lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sở, ngành.

- Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, lập báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La để tổng hợp). Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- NH Nhà nước CN tỉnh Sơn La;
- Các ngân hàng thương mại;
- VP UBND tỉnh (LĐ,TH);
- Lưu: VT, TH, Cường, 45b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu 76/KH-UBND Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày có hiệu lực 20/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Sơn La Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Sơn La ban hành
Mục lục

Mục lục

Close