ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Để đánh giá kết quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả thực hiện Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017;

2. Tổ chức ký cam kết thực hiện chỉ tiêu cai nghiện và xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội năm 2017;

3. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Nội dung, chương trình

- Ổn định tổ chức;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc hội nghị;

- Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

- Quán triệt Kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017;

- Tham luận của một số địa phương và đơn vị;

- Tổ chức ký cam kết thực hiện chỉ tiêu cai nghiện ma túy và xây dựng xã phường lành mạnh năm 2017. Lãnh đạo sở Lao động TB&XH và Lãnh đạo UBND cấp huyện; Lãnh đạo sở Lao động TB&XH và Giám đốc các Trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Kết luận Hội nghị.

2. Thành phần Hội nghị

2.1. Chủ trì hội nghị:

- Kính mời đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh;

- Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh

- Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động TB&XH - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.

2.2. Thành phần:

a) Cấp tỉnh:

- Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành, đoàn thể tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh;

- Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Thường trực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Phòng PC45 và Phòng PC47 - Công an tỉnh, Phòng Phòng, chống ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An, Báo Lao động xã hội thường trú tại Nghệ An.

b) Cấp huyện (giao UBND cấp huyện mời)

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện;

- Đại diện lãnh đạo các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Tư pháp, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cấp huyện.

c) Đại diện lãnh đạo các Trung tâm có chức năng cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

d) Trưởng Bệnh xá Quân dân Y - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

e) Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

3. Thời gian: 01 buổi, dự kiến đầu tháng 3/2017 (sẽ có giấy mời sau).

4. Địa điểm: Nhà khách Nghệ An

(Số 04 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An)

5. Khen thưởng

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh) tổng hợp hồ sơ gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm định các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng các nội dung, chương trình Hội nghị, đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị, chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương và đơn vị xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; chuẩn bị nội dung ký cam kết thực hiện chỉ tiêu cai nghiện và xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội năm 2017;

- Ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí, số lượng cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi cho các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị;

- Lập dự toán kinh phí phục vụ tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) thẩm định, bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị

- Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có đề cương hướng dẫn kèm theo);

- Các Sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện và các đơn vị tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định; chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị theo định hướng gửi kèm theo Kế hoạch này.

(Báo cáo, tham luận gửi về Ban Tổ chức Hội nghị (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh (Số 12, Đường Hồng Bàng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), email: chicucpctnxhna@gmail.com trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh hoặc Sở Lao động - TB&XH) để hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; (Để b/cáo)
- Cục PCTNXH; (Để b/cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- PCT TT UBND tỉnh Lê Xuân Đại;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các TT có chức năng cai nghiện;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP)
- Lưu VT UBND tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy).

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Công tác cai nghiện và Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 (sau đây gọi tắt là Chương trình), các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch liên ngành phối hợp giữa các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ với nội dung, biện pháp cụ thể.

- Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, lưu ý đánh giá những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy từ khi có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2016, phân tích, chỉ rõ mức độ đạt được các chỉ tiêu, chỉ tiêu nào không phù hợp.

- Nội dung đánh giá, làm rõ: Kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về biện pháp, giải pháp cho năm 2017.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính

3.1. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng.

- Kết quả cụ thể trong việc triển khai các hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, trong đó đặc biệt quan tâm đánh giá về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền.

3.2. Kết quả công tác cai nghiện:

- Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Công tác cai nghiện tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện.

- Công tác dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai.

- Công tác quản lý sau cai.

3.3. Công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Kết quả cụ thể trong việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy;

- Đánh giá về năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các huyện, thành phố, thị xã và các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Mặt đạt được

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ (văn bản chỉ đạo, kết quả cai nghiện và quản lý sau cai);

- So sánh với chỉ tiêu cai nghiện được giao;

- Kinh phí bố trí cho việc thực hiện nhiệm vụ (Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện)

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành.

- Về thực hiện nội dung, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan).

3. Bài học kinh nghiệm

- Bài học về tổ chức các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy;

- Bài học về cơ chế tổ chức thực hiện (hoạt động chỉ đạo, vai trò cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp liên ngành...);

- Bài học về nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

- Đề xuất các giải pháp phù hợp cần phát huy và những giải pháp không phù hợp cần sửa đổi bổ sung (nhóm giải pháp về thể chế, nguồn lực thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, nhóm giải pháp về cơ chế và các giải pháp khác).

- Phương hướng triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

 

Phân công các đơn vị chuẩn bị Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Đơn vị

Nội dung tham luận

Ghi chú

1

UB MTTQ tỉnh Nghệ An

Mặt trận tổ quốc với vai trò tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng dân cư

 

2

UBND TP Vinh

Kết quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy và mô hình Điểm hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2016, những kết quả và khó khăn vướng mắc.

 

3

UBND huyện Tương Dương

Kết quả tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và đưa người nghiện vào Trung tâm theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP

 

4

UBND huyện Quế Phong (Tòa án nhân dân huyện)

Công tác xét xử đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc.

 

5

UBND huyện Hưng Nguyên

Công tác xây dựng mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 

6

UBND huyện Quỳnh Lưu (Công an huyện)

Công tác phối hợp, lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc

 

7

Trung tâm GDLĐXH Thành phố Vinh

Công tác tiếp nhận đối tượng không có nơi cư trú ổn định; Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

 

8

Trung tâm GDLĐXH I

Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện theo mô hình Trung tâm mở và điều trị Methadone tại Trung tâm

 

9

UBND huyện Anh Sơn

Kết quả cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

 

10

UBND huyện Tân Kỳ

Kết quả cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 78/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tên tiếng Anh Kế hoạch 78/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
Số hiệu 78/KH-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 78/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
Mục lục

Mục lục

Close