ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/KH-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ (VNPT-IGATE) TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM VÀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025.

Nhằm thực hiện có kết quả các giải pháp cải cách về thủ tục hành chính, phát triển cơ quan điện tử, rút ngắn thời gian và đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, cản trở công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương, thuận tiện cho công tác thanh tra, kiểm tra quá trình xử lý các thủ tục hành chính, đặc biệt tiết kiệm tối đa về chi ngân sách đầu tư cho Công nghệ thông tin, tạo môi trường thuận lợi để người dân giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức viên chức trong toàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Triển khai thử nghiệm đồng bộ phần mềm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) phục vụ cho hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (tỉnh, huyện, xã). Đảm bảo tích hợp, tập trung, thống nhất toàn tỉnh với dịch vụ công trực tuyến tỉnh và kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia theo cơ chế một cửa liên thông và trực tuyến trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phát triển cơ quan điện tử trong xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương. Tin học hóa quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO; công khai, minh bạch thông tin kết quả về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính công của từng cơ quan, đơn vị phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính công, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Phát triển một hệ thống thông tin hành chính hiện đại, đổi mới phương thức, tư duy lao động của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Tạo môi trường thuận lợi để người dân giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước và tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Tích hợp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đảm bảo tập trung, thống nhất, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ qua mạng từ Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia đến bộ phận một cửa để tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo quy trình điện tử hiện đại (đạt mức độ 3 và mức độ 4).

- Công khai tình trạng xử lý hồ sơ; cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ qua nhiều kênh (Website, tin nhắn, điện thoại, zalo...).

- Lãnh đạo các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có thể theo dõi, giám sát được tình hình giải quyết công việc của các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức tham gia trong quy trình xử lý hồ sơ.

- Việc triển khai thử nghiệm hệ thống phần mềm một cửa điện tử (VNPT - Igate) được tiến hành tại 100% các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi thử nghiệm thành công sẽ triển khai trên toàn tỉnh.

- Việc triển khai thử nghiệm hệ thống phần mềm một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và các sở, ban ngành cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/6/2019, dự kiến thời gian bấm nút khai trương hệ thống vào cuối tháng 06/2019; tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, hoàn thành trước ngày 30/08/2019.

II. Nội dung:

1. Trin khai hệ thống tại Trung tâm phục vụ công tnh Kon Tum và các Sở, ban ngành cấp tnh

1.1. Khởi tạo hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành thu thập số liệu người dùng để phân quyền xử lý trên hệ thống. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, thống nhất số lượng thủ tục hành chính và Ban hành quy trình nội bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên toàn tỉnh.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/5/2019.

1.2. Viễn thông Kon Tum chủ trì chuẩn hóa dữ liệu quy trình nội bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên toàn tỉnh, thành quy trình điện tử để triển khai thực hiện.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

1.3. Tổ chức đào tạo, tập huấn hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate): Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 25/5/2019.

1.4. Triển khai thực hiện thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/6/2019 đến ngày khai trương hệ thống.

2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, th trn:

2.1. Khởi tạo tạo hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thu thập số liệu người dùng để phân quyền xử lý trên hệ thống.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/7/2019.

2.2. Viễn thông Kon Tum chủ trì chuẩn hóa dữ liệu quy trình nội bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành quy trình điện tử để triển khai thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/7/2019.

2.3. Tổ chức đào tạo, tập huấn hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate): Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống cho cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

2.4. Triển khai thực hiện thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01 /9/2019.

III. Tổ chức thc hin:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các bộ phận có liên quan, cán bộ làm nhiệm vụ tin học phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Viễn thông Kon Tum trong việc triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) theo các nội dung trên.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Viễn thông Kon Tum lập kế hoạch triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả việc triển khai thử nghiệm và lập thủ tục theo quy định để sử dụng phần mềm trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Viễn thông Kon Tum:

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thu thập số liệu người dùng để phân quyền xử lý, khởi tạo hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn; triển khai thực hiện thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương án duy trì đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống một cửa điện tử (VNPT - Igate). Bố trí đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện, hỗ trợ kịp thời cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VNPT Kon Tum;
- Lưu: VT, NCXDPL, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 943/KH-UBND năm 2019 triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

Số hiệu 943/KH-UBND Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày có hiệu lực 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Kon Tum Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 943/KH-UBND năm 2019 triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh
Mục lục

Mục lục

Close