Văn bản "Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/05.2012 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ 01/05/2012

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2005/QH11

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ 47/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:

1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 58

1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:

a) “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;

b) “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ;

c) “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

d) “Anh hùng Lao động” ;

đ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

e) “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

g) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

h) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.”

2. Bổ sung Điều 58a vào sau Điều 58 như sau:

“Điều 58a

Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;

4. Đã được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao động”.”

Điều 2: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/05/2012
 
 QUỐC HỘI
THE NATIONAL ASSEMBLY
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------
Luật số: 47/2005/QH11
Law No. 47/2005/QH11
Hà Nội, ngày 14  tháng 06  năm 2005
Hanoi, June 14, 2005

LUẬT
LAW

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ 47/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON EMULATION AND COMMENDATION
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session,This Law amends and supplements a number of articles of the Law on Emulation and Commendation, which was passed on November 26, 2003, by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:
Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Law on Emulation and Commendation as follows:
1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Article 58 is amended and supplemented as follows:
“Điều 58
"Article 58.-
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1. State honorable titles shall be conferred or posthumously conferred on individuals and conferred on collectives that have made exceptionally outstanding contributions to the cause of national construction and defense.
2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:
2. State honorable titles include:
a) “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;
a/ "Heroic Province", "Heroic City";
b) “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ;
b/ "Vietnamese Heroic Mother";
c) “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;
c/ "People's Armed Forces Hero";
d) “Anh hùng Lao động” ;
d/ "Labor Hero";
đ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
e/ "People's Teacher", "Teacher of Merit";
e) “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;
f/ "People's Doctor", "Doctor of Merit";
g) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
g/ "People's Artist", "Artist of Merit";
h) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.”
h/ "People's Artisan", "Artisan of Merit".
2. Bổ sung Điều 58a vào sau Điều 58 như sau:
2. To add Article 58a after Article 58 as follows:
“Điều 58a
"Article 58a.-
Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:
The "Heroic Province" or "Heroic City" title shall be awarded to provinces or centrally-run cities that satisfy the following criteria:
1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
1. Having recorded exceptionally outstanding and comprehensive achievements in political, economic, cultural, social, education, scientific, technological, defense, security and foreign-relations domains; having made great contributions to the cause of the struggle for national liberation as well as national construction and defense;
2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
2. Being dynamic and creative, and deserving to be an economic, cultural, scientific and technological center, serving as a motive to promote local and national development in the cause of renewal and accelerated national industrialization and modernization;
3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;
3. Having united, clean and strong Party organizations, administrations, Vietnam Fatherland Front committees and mass organizations;
4. Đã được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao động”.”
4. Having been conferred the "People's Armed Forces Hero" and "Labor Hero" titles."
Điều 2: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Article 2.- The Government shall detail and guide the implementation of this Law.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
This Law was passed on June 14, 2005, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, at its 7th session.
 
   

 
QUỐC HỘI
NATIONAL ASSEMBLY
Nguyễn Văn An
 
 
THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Số hiệu 47/2005/QH11 Ngày ban hành 14/06/2005
Ngày có hiệu lực 27/06/2005 Ngày hết hiệu lực 01/05/2012
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005 (47/2005/QH11) SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 47/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
Mục lục

Mục lục

Close