Văn bản "Nghị định 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/07.2011

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 154/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ MỸ THO, THỊ XÃ GÒ CÔNG VÀ HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang như sau :

1. Thành lập phường Tân Long thuộc thành phố Mỹ Tho trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Long.

Phường Tân Long có 330 ha diện tích tự nhiên và 4.723 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Long : Đông giáp huyện Chợ Gạo; Tây giáp phường 4 và huyện Châu Thành; Nam giáp huyện Châu Thành và tỉnh Bến Tre; Bắc giáp các phường 1, 2, 4, 9 và xã Tân Mỹ Chánh.

2. Thành lập phường 9 thuộc thành phố Mỹ Tho trên cơ sở 274 ha diện tích tự nhiên và 9.270 nhân khẩu của xã Tân Mỹ Chánh.

Địa giới hành chính phường 9 : Đông giáp xã Tân Mỹ Chánh; Tây giáp các phường 2, 8; Nam giáp phường Tân Long; Bắc giáp xã Mỹ Phong và huyện Chợ Gạo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường 9, xã Tân Mỹ Chánh còn lại 681,93 ha diện tích tự nhiên và 9.385 nhân khẩu.

3. Thành lập phường 10 thuộc thành phố Mỹ Tho trên cơ sở 69,32 ha diện tích tự nhiên và 3.323 nhân khẩu của xã Đạo Thạnh, 197,26 ha diện tích tự nhiên và 6.964 nhân khẩu của xã Trung An.

Phường 10 có 266,58 ha diện tích tự nhiên và 10.287 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 10 : Đông giáp phường 5 và xã Đạo Thạnh; Tây và Nam giáp xã Trung An; Bắc giáp huyện Châu Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường 10 :

- Xã Đạo Thạnh còn lại 518,44 ha diện tích tự nhiên và 7.447 nhân khẩu.

- Xã Trung An còn lại 709,74 ha diện tích tự nhiên và 7.120 nhân khẩu.

4. Thành lập phường 5 thuộc thị xã Gò Công trên cơ sở 160 ha diện tích tự nhiên và 7.740 nhân khẩu của xã Long Hòa.

Địa giới hành chính phường 5 : Đông giáp xã Long Thuận; Tây và Nam giáp xã Long Hòa; Bắc giáp các phường 1, 2, 4 và xã Long Chánh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường 5, xã Long Hòa còn lại 642,62 ha diện tích tự nhiên và 6.975 nhân khẩu.

5. Chia xã Hội Cư thuộc huyện Cái Bè thành xã An Cư và xã Mỹ Hội.

- Xã An Cư có 1.142,81 ha diện tích tự nhiên và 13.733 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Cư : Đông giáp huyện Cai Lậy; Tây giáp xã Hậu Thành; Nam giáp xã Đông Hòa Hiệp; Bắc giáp xã Mỹ Hội.

- Xã Mỹ Hội có 1.377,23 ha diện tích tự nhiên và 7.442 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Mỹ Hội : Đông giáp huyện Cai Lậy; Tây giáp xã Hậu Mỹ Phú; Nam giáp các xã Hậu Thành, An Cư; Bắc giáp xã Hậu Mỹ Trinh và huyện Cai Lậy.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, V.IV,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải
 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Số hiệu 154/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 09/12/2003
Ngày có hiệu lực 27/12/2003 Ngày hết hiệu lực 12/07/2011
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Mục lục

Mục lục

Close