CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 181/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐÔNG HƯNG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, HUYỆN VŨ THƯ ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ THÁI BÌNH; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, XÃ; THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình.

Điều chỉnh 665,55 ha diện tích tự nhiên và 10.789 nhân khẩu (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Đông Thọ và Đông Mỹ) thuộc huyện Đông Hưng; 1.394,23 ha diện tích tự nhiên và 18.112 nhân khẩu (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Vũ Lạc và Vũ Đông) thuộc huyện Kiến Xương; 379,41 ha diện tích tự nhiên và 4.674 nhân khẩu (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Bình) thuộc huyện Vũ Thư về thành phố Thái Bình để quản lý.

Thành phố Thái Bình sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 6.771,35 ha diện tích tự nhiên và 178.183 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Lê Hồng Phong, Đề Thám, Quang Trung, Bồ Xuyên, Kỳ Bá, Phú Khánh, Trần Lãm, Tiền Phong và các xã: Đông Hoà, Hoàng Diệu, Phú Xuân, Vũ Chính, Vũ Phúc, Đông Thọ, Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ Đông, Tân Bình.

Địa giới thành phố Thái Bình: Đông Nam và Nam giáp huyện Kiến Xương; Tây và Tây Nam giáp huyện Vũ Thư; Bắc giáp huyện Đông Hưng.

2. Thành lập phường Hoàng Diệu thuộc thành phố Thái Bình trên cơ sở toàn bộ 613,58 ha diện tích tự nhiên và 13.715 nhân khẩu của xã Hoàng Diệu.

Phường Hoàng Diệu có 613,58 ha diện tích tự nhiên và 13.715 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoàng Diệu: Đông giáp xã Vũ Đông và xã Vũ Lạc; Tây giáp phường Tiền Phong và phường Bồ Xuyên; Nam giáp phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá; Bắc giáp xã Đông Hoà và xã Đông Thọ.

3. Thành lập phường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Thái Bình trên cơ sở điều chỉnh 38,3 ha diện tích tự nhiên và 2.676 nhân khẩu của phường Quang Trung; 57,5 ha diện tích tự nhiên và 923 nhân khẩu của phường Tiền Phong; 5,5 ha diện tích tự nhiên và 673 nhân khẩu của phường Bồ Xuyên; 70,3 ha diện tích tự nhiên và 438 nhân khẩu của xã Phú Xuân.

Phường Trần Hưng Đạo có 171,6 ha diện tích tự nhiên và 4.710 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trần Hưng Đạo: Đông giáp các phường Đề Thám, Bồ Xuyên, Quang Trung; Tây giáp phường Phú Khánh, xã Phú Xuân; Nam giáp phường Quang Trung; Bắc giáp phường Tiền Phong và xã Phú Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện để mở rộng thành phố Thái Bình và thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình:

Phường Quang Trung còn lại 111,01 ha diện tích tự nhiên và 12.839 nhân khẩu.

Phường Tiền Phong còn lại 252,92 ha diện tích tự nhiên và 10.594 nhân khẩu.

Phường Bồ Xuyên còn lại 83,35 ha diện tích tự nhiên và 14.713 nhân khẩu.

Xã Phú Xuân còn lại 591,82 ha diện tích diện nhiên và 8.232 nhân khẩu.

Thành phố Thái Bình có 6.771,35 ha diện tích tự nhiên và 178.183 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bồ Xuyên, Phú Khánh, Kỳ Bá, Tiền Phong, Quang Trung, Trần Lãm, Lê Hồng Phong, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu và các xã: Đông Hoà, Vũ Chính, Vũ Phúc, Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Đông, Vũ Lạc, Đông Thọ, Đông Mỹ.

Huyện Đông Hưng còn lại 19.176,39 ha diện tích tự nhiên và 246.335 nhân khẩu, có 44 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đông Dương, Đông Hoàng, Đông Á, Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Kinh, Đông Tân, Đông Động, Đông Các, Đông Hợp, Đông Hà, Đông Giang, Đông Vinh, Đông Xuân, Đông Quang, Đông Phương, Đông Cường, Đông Xá, Đông Sơn, Đông La, An Châu, Đô Lương, Liên Giang, Lô Giang, Phú Lương, Mê Linh, Bạch Đằng, Hồng Châu, Hồng Việt, Hồng Giang, Hoa Lư, Hoa Nam, Thăng Long, Minh Tân, Chương Dương, Hợp Tiến, Đồng Phú, Trọng Quan, Minh Châu, Phong Châu, Phú Châu, Nguyên Xá và thị trấn Đông Hưng.

Huyện Kiến Xương còn lại 19.920,73 ha diện tích tự nhiên và 223.179 nhân khẩu, có 37 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: An Bồi, Quang Trung, Quang Minh, Bình Minh, Thượng Hiền, Hoà Bình, Quang Bình, Quang Lịch, Vũ Trung, Vũ Quý, Vũ Công, Vũ Bình, Vũ Thắng, Vũ Hoà, Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lê, Vũ Tây, Vũ Sơn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Lê Lợi, Nam Cao, Đình Phùng, Thanh Tân, Bình Nguyên, Quốc Tuấn, Quyết Tiến, Quang Hưng, Minh Hưng, Minh Tân, Nam Bình, Bình Thành, Bình Định, Hồng Tiến và thị trấn Thanh Nê.

Huyện Vũ Thư còn lại 19.516,18 ha diện tích tự nhiên và 224.832 nhân khẩu, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đồng Thanh, Hồng Lý, Xuân Hoà, Việt Hùng, Hiệp Hoà, Song Lãng, Dũng Nghĩa, Tam Quang, Tân Lập, Bách Thuận, Tự Tân, Hoà Bình, Minh Khai, Minh Quang, Minh Lãng, Phúc Thành, Tân Hoà, Tân Phong, Song An, Nguyên Xá, Trung An, Vũ Hội, Vũ Vân, Vũ Vinh, Việt Thuận, Vũ Tiến, Vũ Đoài, Duy Nhất, Hồng Phong và thị trấn Vũ Thư.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
 Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 
 Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
- Người phát ngôn của Thủ tướng;
 các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 181/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Số hiệu 181/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 13/12/2007
Ngày có hiệu lực 07/01/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 181/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Mục lục

Mục lục

Close