CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 40/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NHỒI THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HOÁ

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở 184,34 ha diện tích tự nhiên và 4.577 nhân khẩu của xã Đông Hưng và 3 ha diện tích tự nhiên và 478 nhân khẩu của xã Đông Tân.

Thị trấn Nhồi có 187,34 ha diện tích tự nhiên và 5.055 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nhồi: Đông giáp thành phố Thanh Hoá; Tây giáp xã Đông Tân; Nam giáp xã Đông Hưng; Bắc giáp xã Đông Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Nhồi:

Huyện Đông Sơn có 10.634,84 ha diện tích tự nhiên và 110.333 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Đông Hưng, Đông Thanh, Đông Vinh, Đông Ninh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Tân, Đông Xuân, Đông Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Hoà, Đông Quang, Đông Phú, Đông Văn, Đông Yên, Đông Thịnh và các thị trấn Rừng Thông, Nhồi.

- Xã Đông Hưng còn lại 436,06 ha diện tích tự nhiên và 3.723 nhân khẩu.

- Xã Đông Tân còn lại 451,39 ha diện tích tự nhiên và 7.401 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

  

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 40/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Số hiệu 40/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 21/04/2006
Ngày có hiệu lực 15/05/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 40/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Mục lục

Mục lục

Close