CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN THOẠI SƠN, PHÚ TÂN, TÂN CHÂU VÀ THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang như sau:

1. Thành lập phường Vĩnh Mỹ thuộc thị xã Châu Đốc trên cơ sở 779,6 ha diện tích tự nhiên và 14.870 nhân khẩu của xã Vĩnh Mỹ.

Địa giới hành chính phường Vĩnh Mỹ: Đông giáp huyện Châu Phú; Tây giáp phường Châu Phú B; Nam giáp xã Vĩnh Châu; Bắc giáp huyện Phú Tân.

Sau khi thành lập phường Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Mỹ còn lại 2.168,4 ha diện tích tự nhiên và 3.357 nhân khẩu.

Đổi tên xã Vĩnh Mỹ thành xã Vĩnh Châu.

2. Thành lập thị trấn óc Eo thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 989,9 ha diện tích tự nhiên và 11.819 nhân khẩu của xã Vọng Thê.

Địa giới hành chính thị trấn óc Eo: Đông giáp xã Vọng Đông; Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam giáp xã Bình Thành và tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Vọng Thê.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn óc Eo, xã Vọng Thê còn lại 3.700,1 ha diện tích tự nhiên và 6.558 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Bình Thành thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 837,3 ha diện tích tự nhiên và 498 nhân khẩu của xã Vọng Thê, 2.111 ha diện tích tự nhiên và 10.489 nhân khẩu của xã Thoại Giang.

Xã Bình Thành có 2.948,3 ha diện tích tự nhiên và 10.987 nhân khẩu

Địa giới hành chính xã Bình Thành: Đông giáp tỉnh Cần Thơ; Tây giáp thị trấn óc Eo và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp các xã Vọng Đông, Thoại Giang và thị trấn Núi Sập.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bình Thành:

Xã Vọng Thê còn lại 2.862,8 ha diện tích tự nhiên và 6.060 nhân khẩu.

Xã Thoại Giang còn lại 2.616 ha diện tích tự nhiên và 11.279 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Long Hòa thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở 780 ha diện tích tự nhiên và 8.757 nhân khẩu của xã Long Sơn.

Địa giới hành chính xã Long Hòa: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp xã Long Sơn; Nam giáp xã Phú Lâm; Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Long Hòa, xã Long Sơn còn lại 1.299 ha diện tích tự nhiên và 13.006 nhân khẩu.

5. Giao 165 ha diện tích tự nhiên và 3.484 nhân khẩu của xã Long An thuộc huyện Tân Châu về thị trấn Tân Châu quản lý.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Châu: Đông giáp huyện Phú Tân; Tây giáp xã Long An; Nam giáp xã Long Phú; Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Tân Châu:

Thị trấn Tân Châu có 751 ha diện tích tự nhiên và 36.478 nhân khẩu.

Xã Long An còn lại 1.197 ha diện tích tự nhiên và 13.918 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/07/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Số hiệu 53/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 19/05/2003
Ngày có hiệu lực 01/07/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Mục lục

Mục lục

Close