Văn bản "Nghị định 82/1998/NĐ-CP ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/12.2006 và được thay thế bởi Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ 18/12/2006

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/1998/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ BAN HÀNH DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật các tổ chức tín dụng, số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Điều 2.

1. Các tổ chức tín dụng đã được cấp giấy phép thành lập, hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định tại Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng kèm theo Nghị định này, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, phải tăng vốn điều lệ cho đủ bằng mức vốn pháp định. Mức tăng vốn điều lệ hàng năm tối thiểu bằng một phần ba (1/3) số vốn điều lệ còn thiếu so với vốn pháp định.

2. Sau thời hạn 3 năm, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng không bảo đảm đủ bằng mức vốn pháp định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thu hồi giấy phép hoạt động.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi về điều kiện an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, nhu cầu vốn của nền kinh tế và khả năng tài chính của Nhà nước, của các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thay đổi mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng ghi trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây không phù hợp với Nghị định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

DANH MỤC
MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 82/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ)

TT

Ngân hàng

Mức vốn
pháp định

Đơn vị

I-

Ngân hàng.

 

 

1.

Ngân hàng thương mại.

 

 

a)

Ngân hàng thương mại quốc doanh

 

 

 

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam


2.200


tỷ VND

 

- Các ngân hàng thương mại quốc doanh khác

1.100

tỷ VND

b)

Ngân hàng thương mại cổ phần :

 

 

 

- Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị :

 

 

 

+ Tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

70

tỷ VND

 

+ Tại các tỉnh, thành phố khác

50

tỷ VND

 

- Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn

5

tỷ VND

2.

Ngân hàng Phát triển

1.000

tỷ VND

3.

Ngân hàng Đầu tư

500

tỷ VND

4.

Ngân hàng Chính sách

500

tỷ VND

5.

Ngân hàng hợp tác

 

 

a)

Ngân hàng hợp tác đô thị

5

tỷ VND

b)

Ngân hàng hợp tác nông thôn

3

tỷ VND

6.

Quỹ tín dụng nhân dân :

 

 

a)

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

0,1

tỷ VND

b)

Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

1

tỷ VND

c)

Quỹ tín dụng nhân dân trung ương

100

tỷ VND

7.

Hợp tác xã tín dụng

0,1

tỷ VND

8.

Ngân hàng liên doanh

10.000.000

USD

9.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15.000.000

USD

II-

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

 

1.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam

50

tỷ VND

2.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh với nước ngoài

5.000.000

USD

3.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài

5.000.000

USD

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/12/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 82/1998/NĐ-CP ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Số hiệu 82/1998/NĐ-CP Ngày ban hành 03/10/1998
Ngày có hiệu lực 18/10/1998 Ngày hết hiệu lực 18/12/2006
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 82/1998/NĐ-CP ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
Mục lục

Mục lục

Close