CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 85/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN NÚI THÀNH VÀ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Chia xã Tam Mỹ thuộc huyện Núi Thành thành xã Tam Mỹ Đông và xã Tam Mỹ Tây.

Xã Tam Mỹ Đông có 1.727 ha diện tích tự nhiên tự nhiên và 6.400 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tam Mỹ Đông: Đông giáp xã Tam Nghĩa; Tây giáp xã Tam Mỹ Tây; Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Bắc giáp các xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành.

- Xã Tam Mỹ Tây có 5.104 ha diện tích tự nhiên và 5.869 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Tam Mỹ Tây: Đông giáp xã Tam Mỹ Đông;

Tây giáp xã Tam Trà; Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Bắc giáp các xã Tam Thạch, Tam Hiệp.

2. Chia xã Tam Anh thuộc huyện Núi Thành thành xã Tam Anh Bắc và xã Tam Anh Nam.

- Xã Tam Anh Bắc có 2.100 ha diện tích tự nhiên và 6.409 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tam Anh Bắc: Đông giáp xã Tam Hoà; Tây giáp xã Tam Xuân 2; Nam giáp xã Tam Thạnh, Tam Anh Nam; Bắc giáp các xã Tam Anh Xuân 2, Tam Tiến.

- Xã Tam Anh Nam có 2.191 ha diện tích tự nhiên và 9.316 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tam Anh Nam: Đông giáp các xã Tam Hoà, Tam Hiệp; Tây giáp xã Tam Thạnh; Nam giáp xã Tam Hiệp; Bắc giáp các xã Tam Anh Bắc, Tam Hoà.

3. Chia xã Điện Nam thuộc huyện Điện Bàn thành các xã Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông

- Xã Điện Nam Bắc có 814,45 ha diện tích tự nhiên và 5.065 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Nam Bắc: Đông giáp xã Điện Dương; Tây giáp xã Điện An; Nam giáp xã Điện Nam Trung; Bắc giáp các xã Điện Ngọc, Điện Thắng Nam.

- Xã Điện Nam Trung có 767,50 ha diện tích tự nhiên và 6.728 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Nam Trung: Đông giáp xã Điện Dương;

Tây giáp các xã Điện An, Điện Minh; Nam giáp xã Điện Nam Đông; Bắc giáp xã Điện Nam Bắc.

- Xã Điện Nam Đông có 842,25 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Nam Đông; Đông giáp xã Điện Dương;

Tây giáp các xã Điện Minh, Điện Phương; Nam giáp thị xã Hội An; Bắc giáp xã Điện Nam Trung.

4. Chia xã Điện Thắng thuộc huyện Điện Bàn thành các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam.

- Xã Điện Thắng Bắc có 357,20 ha diện tích tự nhiên và 5.792 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Bắc: Đông giáp xã Điện Ngọc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện Thắng Trung; Bắc giáp thành phố Đà Nẵng.

- Xã Điện Thắng Trung có 378,60 ha diện tích tự nhiên và 7.260 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Trung: Đông giáp xã Điện Ngọc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện Thắng Nam; Bắc giáp xã Điện Thắng Bắc.

- Xã Điện Thắng Nam có 506,20 ha diện tích tự nhiên và 6.122 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Nam: Đông giáp các xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện An; Bắc giáp xã Điện Thắng Trung.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải
 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 85/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu 85/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 07/07/2005
Ngày có hiệu lực 30/07/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 85/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Mục lục

Mục lục

Close