CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ TÂN HIỆP, TỈNH HẬU GIANG; THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ TÂN HIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp để thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp như sau:

1. Thành lập thị xã Tân Hiệp trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phụng Hiệp, xã Đại Thành, xã Tân Thành, 1.932,76 ha diện tích tự nhiên và 11.482 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 220 ha diện tích tự nhiên và 1.170 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp.

Thị xã Tân Hiệp có 7.894,93 ha diện tích tự nhiên và 61.024 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Tân Hiệp: Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây và Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp huyện Châu Thành.

2. Thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp:

a) Thành lập phường Ngã Bảy trên cơ sở 217,61 ha diện tích tự nhiên và 8.964 nhân khẩu của thị trấn Phụng Hiệp, 78,65 ha diện tích tự nhiên và 1.500 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 176,69 ha diện tích tự nhiên và 3.100 nhân khẩu của xã Đại Thành.

Phường Ngã Bảy có 472,95 ha diện tích tự nhiên và 13.564 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngã Bảy: Đông giáp xã Đại Thành; Tây giáp phường Lái Hiếu; Nam giáp các phường Lái Hiếu, Hiệp Thành và xã Đại Thành; Bắc giáp các xã Hiệp Lợi, Đại Thành.

b) Thành lập phường Lái Hiếu trên cơ sở 357,99 ha diện tích tự nhiên và 7.160 nhân khẩu của thị trấn Phụng Hiệp, 338,38 ha diện tích tự nhiên và 1.996 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 120 ha diện tích tự nhiên và 670 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Phường Lái Hiếu có 816,37 ha diện tích tự nhiên và 9.826 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lái Hiếu: Đông giáp phường Hiệp Thành, Tây và Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi.

c) Thành lập phường Hiệp Thành trên cơ sở 828,57 ha diện tích tự nhiên và 8.632 nhân khẩu của thị trấn Phụng Hiệp, 296,61 ha diện tích tự nhiên và 1.917 nhân khẩu của xã Đại Thành, 100 ha diện tích tự nhiên và 500 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Phường Hiệp Thành có 1.225,18 ha diện tích tự nhiên và 11.049 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hiệp Thành: Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp phường Lái Hiếu; Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp phường Ngã Bảy và xã Đại Thành.

d) Thành lập xã Hiệp Lợi trên cơ sở 1.515,73 ha diện tích tự nhiên và 7.986 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp.

Xã Hiệp Lợi có 1.515,73 ha diện tích tự nhiên và 7.986 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hiệp Lợi: Đông giáp xã Đại Thành; Tây giáp huyện Phụng Hiệp; Nam giáp các phường Lái Hiếu, Ngã Bảy; Bắc giáp xã Đại Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Tân Hiệp và các phường, xã trực thuộc:

- Thị xã Tân Hiệp có 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Ngã Bảy, Lái Hiếu, Hiệp Thành và các xã Hiệp Lợi, Đại Thành, Tân Thành.

- Xã Đại Thành thuộc thị xã Tân Hiệp còn lại 2.383,60 ha diện tích tự nhiên và 11.537 nhân khẩu.

- Huyện Phụng Hiệp còn lại 48.481,05 ha diện tích tự nhiên và 205.460 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Thạnh và các thị trấn Cây Dương, Kinh Cùng.

- Xã Phụng Hiệp thuộc huyện Phụng Hiệp còn lại 1.783,26 ha diện tích tự nhiên và 6.579 nhân khẩu.

- Xã Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp còn lại 5.722,31 ha diện tích tự nhiên và 19.925 nhân khẩu.

Sau khi thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang có 7 đơn vị hành chính trực thuộc là thị xã Vị Thanh, thị xã Tân Hiệp và các huyện Vị Thuỷ, Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/08/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 98/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp

Số hiệu 98/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 26/07/2005
Ngày có hiệu lực 17/08/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 98/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp
Mục lục

Mục lục

Close