HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX,
KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Người đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Điều 3. Mức giá dịch vụ

1. Mức giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với người bệnh bắt đầu điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng mức giá quy định ở thời điểm bắt đầu điều trị cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám (bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

PHỤ LỤC I

MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Đồng.

STT

Các loại dịch vụ

Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

A

B

C

1

Khám bệnh

 

1.1

Bệnh viện hạng I

37.000

1.2

Bệnh viện hạng II

33.000

1.3

Bệnh viện hạng III

29.000

1.4

Bệnh viện hạng IV/Phòng khám đa khoa khu vực

26.000

1.5

Trạm y tế xã, phường, thị trấn

26.000

2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh)

200.000

3

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

145.000

4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

145.000

5

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

420.000

 

PHỤ LỤC II

MỨC GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Đồng.

106.000106.000106.000

Ngày giường trạm y tế xã

53.000

53.00053.00053.000

Ngày giường bệnh ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứngĐược tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứngĐược tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng

STT

Các loại dịch vụ

Bệnh viện hạng I

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

A

B

1

2

3

4

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)

678.000

578.000

 

 

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

411.000

314.000

272.000

242.000

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

217.000

178.000

162.000

144.000

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não

195.000

152.000

141.000

126.000

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

164.000

125.000

115.000

106.000

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

 

 

 

 

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

292.000

246.000

 

 

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể

266.000

214.000

189.000

170.000

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

232.000

191.000

167.000

148.000

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

208.000

163.000

142.000

128.000

5

Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực

106.000

6
7
                 
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

PHỤ LỤC III

MỨC GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Đồng.

STT

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

Ghi chú

1

3

4

5

6

A

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

 

Siêu âm

 

 

1

04C1.1.3

Siêu âm

42.100

 

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

74.500

 

3

 

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

179.000

 

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

219.000

 

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

254.000

 

6

03C4.1.5

Siêu âm tim gắng sức

584.000

 

7

04C1.1.4

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

454.000

Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch

8

04C1.1.5

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

802.000

 

9

04C1.1.6

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.989.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

II

 

Chụp X-quang thường

 

 

10

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

49.200

Áp dụng cho 01 vị trí

11

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

12

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

13

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

68.200

Áp dụng cho 01 vị trí

14

 

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

12.800

 

15

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

63.200

 

16

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

213.000

 

17

04C1.2.5.33

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

100.000

 

18

04C1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

115.000

 

19

04C1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

155.000

 

20

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

236.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

21

04C1.2.5.30

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

535.000

 

22

04C1.2.5.31

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

525.000

 

23

03C4.2.5.11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

202.000

 

24

04C1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

367.000

 

25

03C4.2.5.12

Chụp X - quang vú định vị kim dây

382.000

Chưa bao gồm kim định vị

26

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

402.000

 

27

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

93.200

 

28

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

397.000

 

III

 

Chụp X-quang số hóa

 

 

29

04C1.2.6.51

Chụp X-quang số hóa 1 phim

64.200

Áp dụng cho 01 vị trí

30

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

96.200

Áp dụng cho 01 vị trí

31

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

121.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

 

Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.300

 

33

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

407.000

 

34

04C1.2.6.55

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

605.000

 

35

04C1.2.6.56

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

560.000

 

36

04C1.2.6.57

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

220.000

 

37

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

220.000

 

38

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

260.000

 

39

04C1.2.6.60

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

517.000

 

40

 

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

940.000

 

41

 

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

382.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng

IV

 

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

42

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

519.000

 

43

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

628.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

44

04C1.2.6.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

1.697.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

45

04C1.2.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.442.000

 

46

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

3.446.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

47

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.119.000

 

48

04C1.2.6.64

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

2.980.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

49

 

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.725.000

 

50

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.667.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

51

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.628.000

 

52

04C1.2.6.61

Chụp PET/CT

19.724.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

04C1.2.6.62

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.478.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

04C1.2.6.43

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.570.000

 

55

04C1.2.6.44

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.881.000

 

56

04C1.2.6.45

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.781.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại)

57

04C1.2.6.46

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

9.031.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch

58

 

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.781.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ

59

04C1.2.6.48

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.631.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối

60

04C1.2.6.47

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

9.081.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại

61

04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA

2.068.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi

62

 

Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.176.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu

63

04C1.2.6.50

Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.581.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật

64

03C2.1.56

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.718.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu

65

03C2.1.57

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

1.218.000

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu

66

04C1.2.6.49

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

3.081.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc

67

03C4.2.5.2

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.210.000

 

68

03C4.2.5.1

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.308.000

 

69

 

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

8.656.000

 

70

 

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

3.156.000

 

V

 

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

 

Đo mật độ xương 1 vị trí

81.400

Bằng phương pháp DEXA

72

 

Đo mật độ xương 2 vị trí

140.000

Bằng phương pháp DEXA

73

 

Đo mật độ xương

21.000

Bằng phương pháp siêu âm

B

 

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

 

Bơm rửa khoang màng phổi

212.000

 

75

03C1.51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

463.000

 

76

 

Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

1.012.000

 

77

04C2.108

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

473.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

78

04C3.1.142

Cắt chỉ

32.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

79

 

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

156.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson

80

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

135.000

 

81

04C2.112

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

174.000

 

82

04C2.71

Chọc hút khí màng phổi

141.000

 

83

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

204.000

 

84

03C1.4

Chọc dò màng tim

243.000

 

85

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

175.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút

86

03C1.1

Chọc dò tủy sống

105.000

Chưa bao gồm kim chọc dò

87

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

164.000

 

88

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

219.000

 

89

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

108.000

 

90

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

150.000

 

91

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

728.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng

92

04C2.68

Chọc hút tế bào tuyến giáp

108.000

 

93

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

149.000

 

94

04C2.115

Chọc hút tủy làm tủy đồ

528.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

95

04C2.114

Chọc hút tủy làm tủy đồ

126.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

96

 

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.358.000

 

97

04C2.98

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

592.000

 

98

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

672.000

 

99

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.193.000

 

100

03C1.58

Đặt catheter động mạch quay

542.000

 

101

03C1.59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.363.000

 

102

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

649.000

 

103

04C2.104

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1.122.000

 

104

04C2.103

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

1.122.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu

105

 

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.800.000

 

106

04C2.106

Đặt nội khí quản

564.000

 

107

 

Đặt sonde dạ dày

88.700

 

108

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

913.000

Chưa bao gồm sonde JJ

109

03C1.32

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.133.000

Chưa bao gồm stent

110

 

Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

2.965.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

111

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

2.010.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser

112

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

1.910.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF

113

 

Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

192.000

Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi

114

03C1.56

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

2.317.000

Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc

115

 

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

184.000

 

116

 

Hút dịch khớp

113.000

 

117

 

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

123.000

 

118

 

Hút đờm

10.800

 

119

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

936.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire

120

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

558.000

 

121

04C2.78

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

956.000

 

122

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.200.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc

123

03C1.72

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.624.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin

124

04C2.99

Mở khí quản

715.000

 

125

04C2.120

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

369.000

 

126

 

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

92.900

 

127

03C1.39

Nội soi lồng ngực

963.000

 

128

 

Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

5.002.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

129

 

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.780.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

130

03C1.45

Niệu dòng đồ

58.200

 

131

 

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.756.000

 

132

 

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.456.000

 

133

 

Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

3.256.000

 

134

04C2.96

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

749.000

 

135

04C2.116

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

1.125.000

 

136

04C2.117

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.573.000

 

137

 

Nội soi phế quản ống mềm: Cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

2.833.000

 

138

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

426.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

 

Nội soi dạ dày làm Clo test

291.000

 

140

 

Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

240.000

 

141

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

401.000

 

142

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

300.000

 

143

04C2.92

Nội soi trực tràng có sinh thiết

287.000

 

144

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

186.000

 

145

03C1.25

Nội soi dạ dày can thiệp

719.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

146

03C4.2.4.2

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

2.674.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: Stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong

147

04C2.85

Nội soi ổ bụng

815.000

 

148

04C2.86

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

968.000

 

149

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

163.000

 

150

 

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.160.000

 

151

 

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.889.000

 

152

03C1.40

Nội soi tiết niệu có gây mê

841.000

 

153

04C2.101

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

919.000

Chưa bao gồm sonde JJ

154

04C2.94

Nội soi bàng quang có sinh thiết

641.000

 

155

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

519.000

 

156

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

688.000

 

157

04C2.95

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

886.000

 

158

 

Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.348.000

 

159

 

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.367.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo

160

 

Nối thông động - tĩnh mạch

1.148.000

 

161

04C2.74

Nong niệu đạo và đặt thông đái

237.000

 

162

03C1.31

Nong thực quản qua nội soi

2.266.000

 

163

04C2.73

Rửa bàng quang

194.000

Chưa bao gồm hóa chất

164

03C1.5

Rửa dạ dày

115.000

 

165

03C1.54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

585.000

 

166

 

Rửa phổi toàn bộ

8.101.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

167

03C1.55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

825.000

 

168

 

Rút máu để điều trị

230.000

 

169

 

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

176.000

 

170

 

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

590.000

Chưa bao gồm ống thông

171

 

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

554.000

 

172

03C1.21

Sinh thiết cơ tim

1.746.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim

173

04C2.80

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

124.000

 

174

 

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

995.000

 

175

 

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

822.000

 

176

 

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.892.000

 

177

 

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.692.000

 

178

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

258.000

 

179

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.096.000

 

180

04C2.83

Sinh thiết màng phổi

427.000

 

181

 

Sinh thiết móng

303.000

 

182

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

603.000

 

183

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

238.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết

184

04C2.113

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.368.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần

185

 

Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.673.000

 

186

03C1.20

Sinh thiết vú

153.000

 

187

 

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.554.000

 

188

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

639.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

189

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

566.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu

190

03C1.22

Soi khớp có sinh thiết

494.000

 

191

03C1.23

Soi màng phổi

429.000

 

192

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

876.000

 

193

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

737.000

 

194

03C1.26

Soi ruột non

630.000

 

195

03C1.24

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

418.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun

196

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

239.000

 

197

03C1.62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

983.000

 

198

03C1.61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

493.000

 

199

04C2.107

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.496.000

Chưa bao gồm catheter

200

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.533.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận

201

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

552.000

Quả lọc dây máu dùng 6 lần

202

04C3.1.149

Tháo bột: Cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

62.400

 

203

 

Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

833.000

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

204

04C3.1.150

Tháo bột khác

51.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

205

 

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

242.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè

206

04C3.1.143

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

56.800

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế

207

04C3.1.144

Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm

81.600

 

208

04C3.1.145

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm

81.600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế

209

04C3.1.145

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

111.000

 

210

04C3.1.146

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

132.000

 

211

04C3.1.147

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

177.000

 

212

04C3.1.148

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50 cm nhiễm trùng

236.000

 

213

 

Thay canuyn mở khí quản

245.000

 

214

04C2.72

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

91.900

 

215

 

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

501.000

 

216

04C2.105

Thở máy (01 ngày điều trị)

551.000

 

217

04C2.65

Thông đái

88.700

 

218

04C2.66

Thụt tháo phân hoặc đặt sonde hậu môn

80.900

 

219

 

Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

11.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm

220

 

Tiêm khớp

90.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm

221

 

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

130.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm

222

 

Truyền tĩnh mạch

21.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền

223

04C3.1.151

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

176.000

 

224

04C3.1.152

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

233.000

 

225

04C3.1.153

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

253.000

 

226

04C3.1.154

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

299.000

 

C

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

227

03C1DY.2

Bàn kéo

45.200

 

228

04C2.DY139

Bó Farafin

42.000

 

229

 

Bó thuốc

49.700

 

230

03C1DY.3

Bồn xoáy

15.800

 

231

04C2.DY125

Châm (có kim dài)

71.100

 

232

 

Châm (kim ngắn)

64.100

 

233

03C1DY.8

Chẩn đoán điện

35.400

 

234

03C1DY.29

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

56.900

 

235

04C2.DY124

Chôn chỉ (cấy chỉ)

141.000

 

236

04C2.DY140

Cứu (ngải cứu, túi chườm)

35.400

 

237

 

Đặt thuốc y học cổ truyền

44.800

 

238

04C2.DY126

Điện châm (có kim dài)

73.100

 

239

 

Điện châm (kim ngắn)

66.100

 

240

04C2.DY130

Điện phân

45.000

 

241

04C2.DY138

Điện từ trường

38.000

 

242

03C1DY.20

Điện vi dòng giảm đau

28.500

 

243

04C2.DY134

Điện xung

41.000

 

244

03C1DY.25

Giác hơi

32.800

 

245

03C1DY.1

Giao thoa

28.500

 

246

04C2.DY129

Hồng ngoại

34.600

 

247

04C2.DY141

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

44.100

 

248

 

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

333.000

 

249

 

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

201.000

 

250

 

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

47.400

 

251

 

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

144.000

 

252

04C2.DY132

Laser châm

46.800

 

253

03C1DY.32

Laser chiếu ngoài

33.700

 

254

03C1DY.33

Laser nội mạch

53.000

 

255

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

256

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

257

 

Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

258

 

Ngâm thuốc y học cổ truyền

48.800

 

259

 

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

1.038.000

Chưa bao gồm thuốc

260

03C1DY.17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

31.700

 

261

 

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.400

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc

262

04C2.DY137

Siêu âm điều trị

45.200

 

263

04C2.DY131

Sóng ngắn

34.200

 

264

03C1DY.35

Sóng xung kích điều trị

60.600

 

265

03C1DY.5

Tập do cứng khớp

44.400

 

266

03C1DY.6

Tập do liệt ngoại biên

27.200

 

267

03C1DY.4

Tập do liệt thần kinh trung ương

40.700

 

268

03C1DY.19

Tập dưỡng sinh

22.700

 

269

 

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

57.400

 

270

03C1DY.11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

10.800

 

271

 

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

300.000

 

272

 

Tập nuốt (có sử dụng máy)

156.000

 

273

 

Tập nuốt (không sử dụng máy)

126.000

 

274

 

Tập sửa lỗi phát âm

103.000

 

275

04C2.DY136

Tập vận động đoạn chi

41.100

 

276

04C2.DY135

Tập vận động toàn thân

45.400

 

277

 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

28.500

 

278

03C1DY.13

Tập với hệ thống ròng rọc

10.800

 

279

03C1DY.12

Tập với xe đạp tập

10.800

 

280

04C2.DY127

Thủy châm

64.800

Chưa bao gồm thuốc

281

03C1DY.14

Thủy trị liệu

60.600

 

282

 

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.750.000

Chưa bao gồm thuốc

283

 

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị co cúng cơ

1.145.000

Chưa bao gồm thuốc

284

04C2.DY133

Tử ngoại

33.400

 

285

03C1DY.16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

29.700

 

286

03C1DY.15

Vật lý trị liệu hô hấp

29.700

 

287

03C1DY.18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

29.700

 

288

03C1DY.30

Xoa bóp áp lực hơi

29.700

 

289

04C2.DY128

Xoa bóp bấm huyệt

64.200

 

290

03C1DY.21

Xoa bóp bằng máy

27.200

 

291

03C1DY.22

Xoa bóp cục bộ bằng tay

40.600

 

292

03C1DY.23

Xoa bóp toàn thân

49.000

 

293

 

Xông hơi thuốc

42.000

 

294

 

Xông khói thuốc

37.000

 

295

 

Xông thuốc bằng máy

42.000

 

 

 

c thủ thuật y học cổ truyền hoặc phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

296

 

Thủ thuật loại I

128.000

 

297

 

Thủ thuật loại II

68.300

 

298

 

Thủ thuật loại III

39.900

 

D

 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

 

Hồi sức cấp cứu và chống độc

 

 

299

 

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.149.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO

300

 

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

1.476.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO

301

 

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

1.258.000

Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện

302

 

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.414.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

303

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.162.000

 

304

 

Phẫu thuật loại I

2.136.000

 

305

 

Phẫu thuật loại II

1.270.000

 

306

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.208.000

 

307

 

Thủ thuật loại I

747.000

 

308

 

Thủ thuật loại II

450.000

 

309

 

Thủ thuật loại III

310.000

 

II

 

Nội khoa

 

 

310

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.376.000

 

311

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

874.000

 

312

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.363.000

 

313

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.079.000

 

314

DƯ-MDLS

Phản ứng phân hủy Mastocyte (đối với 6 loại dị nguyên)

288.000

 

315

DƯ-MDLS

Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu

158.000

 

316

DƯ-MDLS

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

518.000

 

317

DƯ-MDLS

Test hồi phục phế quản

170.000

 

318

DƯ-MDLS

Test huyết thanh tự thân

662.000

 

319

DƯ-MDLS

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

874.000

 

320

DƯ-MDLS

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

832.000

 

321

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

332.000

 

322

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

375.000

 

323

DƯ-MDLS

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

473.000

 

324

DƯ-MDLS

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

387.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

325

 

Phẫu thuật loại I

1.551.000

 

326

 

Phẫu thuật loại II

1.078.000

 

327

 

Thủ thuật loại đặc biệt

814.000

 

328

 

Thủ thuật loại I

568.000

 

329

 

Thủ thuật loại II

313.000

 

330

 

Thủ thuật loại III

160.000

 

III

 

Da liễu

 

 

331

 

Chụp và phân tích da bằng máy

203.000

 

332

 

Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

191.000

 

333

 

Điều trị một số bệnh da bằng Nitơ lỏng, nạo thương tổn

327.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị

334

 

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

232.000

 

335

 

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

350.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị

336

 

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

1.231.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

337

 

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

445.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

338

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

325.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị

339

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

1.025.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

340

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.180.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

341

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

205.000

 

342

 

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

277.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

343

 

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

658.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị

344

 

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

720.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

345

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.100.000

 

346

 

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.148.000

 

347

 

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.424.000

 

348

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

620.000

 

349

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

534.000

 

350

 

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.868.000

 

351

 

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

1.508.000

 

352

 

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

735.000

 

353

 

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.274.000

 

354

 

Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.251.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

355

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.198.000

 

356

 

Phẫu thuật loại I

1.793.000

 

357

 

Phẫu thuật loại II

1.039.000

 

358

 

Phẫu thuật loại III

783.000

 

359

 

Thủ thuật loại đặc biệt

747.000

 

360

 

Thủ thuật loại I

379.000

 

361

 

Thủ thuật loại II

245.000

 

362

 

Thủ thuật loại III

146.000

 

IV

 

Nội tiết

 

 

363

03C2.1.5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

227.000

 

364

 

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

254.000

 

365

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.513.000

 

366

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.119.000

 

367

 

Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.725.000

 

368

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.436.000

 

369

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.313.000

 

370

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.259.000

 

371

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.750.000

 

372

 

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.421.000

 

373

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.697.000

 

374

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.588.000

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

375

 

Thủ thuật loại I

604.000

 

376

 

Thủ thuật loại II

385.000

 

377

 

Thủ thuật loại III

210.000

 

V

 

Ngoại khoa

 

 

 

 

Ngoại Thần kinh

 

 

378

 

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.442.000

 

379

 

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

5.012.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ

380

 

Phẫu thuật u hố mắt

5.461.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ

381

 

Phẫu thuật áp xe não

6.746.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ

382

03C2.1.39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

4.080.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo

383

03C2.1.45

Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

4.918.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

384

03C2.1.38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.386.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm

385

 

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.630.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu

386

 

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.331.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu

387

 

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

7.129.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu

388

03C2.1.43

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.350.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít

389

03C2.1.41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

6.542.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm

390

03C2.1.42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.542.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ

391

 

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

7.029.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm

392

 

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.306.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít

393

 

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.496.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học

394

 

Phẫu thuật u xương sọ

4.951.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo

395

 

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.315.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ

396

03C2.1.44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

6.658.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít

397

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

7.005.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít

398

03C2.1.40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.350.000

 

399

03C2.1.46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

6.826.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

400

03C2.1.31

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.595.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung

401

03C2.1.24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

17.967.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành

402

03C2.1.25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.468.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng

403

03C2.1.18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

14.228.000

 

404

03C2.1.15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

12.741.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch

405

03C2.1.17

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

7.728.000

 

406

03C2.1.16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

14.228.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch

407

 

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

7.210.000

 

408

 

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

3.701.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo

409

 

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.249.000

 

410

03C2.1.19

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.542.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch

411

03C2.1.21

Phẫu thuật thay động mạch chủ

18.474.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim

412

03C2.1.20

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim...)

16.967.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng

413

 

Phẫu thuật tim kín khác

13.725.000

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch

414

03C2.1.14

Phẫu thuật tim loại Blalock

14.228.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo

415

03C2.1.26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

16.317.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt

416

 

Phẫu thuật u máu các vị trí

2.979.000

 

417

 

Phẫu thuật cắt phổi

8.530.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

418

 

Phẫu thuật cắt u trung thất

10.195.000

 

419

 

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.736.000

 

420

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.603.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài

421

 

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.866.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

422

 

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

8.172.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

423

 

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.731.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài

 

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

424

03C2.1.91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

6.474.000

 

425

 

Phẫu thuật cắt thận

4.176.000

 

426

 

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

6.034.000

 

427

 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.971.000

 

428

03C2.1.82

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.261.000

 

429

03C2.1.83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.120.000

 

430

 

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.042.000

 

431

 

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

5.274.000

 

432

03C2.1.85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

3.016.000

 

433

 

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.237.000

 

434

 

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.351.000

 

435

 

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.510.000

 

436

03C2.1.84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.745.000

 

437

 

Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

4.510.000

 

438

 

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.359.000

 

439

03C2.1.87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.656.000

Chưa bao gồm dây cáp quang

440

03C2.1.88

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.656.000

 

441

 

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.879.000

 

442

03C2.1.86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.908.000

 

443

 

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

4.095.000

 

444

 

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.301.000

 

445

 

Phẫu thuật nội soi đặt sonde JJ

1.731.000

Chưa bao gồm sonde JJ

446

 

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.180.000

 

447

03C2.1.89

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.524.000

 

448

03C2.1.12

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

2.380.000

 

449

03C2.1.13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.271.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi

 

 

Tiêu hóa

 

 

450

 

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.373.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, stent

451

 

Phẫu thuật cắt thực quản

7.172.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, stent

452

03C2.1.61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.754.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy

453

 

Phẫu thuật đặt stent thực quản

5.100.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, stent

454

03C2.1.60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.894.000

 

455

 

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.437.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, stent

456

03C2.1.59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.894.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, stent.

457

 

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.845.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm

458

 

Phẫu thuật cắt dạ dày

7.155.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm

459

03C2.1.62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

5.030.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu

460

 

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.867.000

 

461

03C2.1.64

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

3.191.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

462

03C2.1.81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.898.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

463

 

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.414.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

464

 

Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

2.474.000

 

465

 

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.237.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

466

03C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.191.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy

467

 

Phẫu thuật cắt ruột non

4.573.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

468

 

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.531.000

 

469

 

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.534.000

 

470

 

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.850.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

471

03C2.1.80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.578.000

 

472

 

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.220.000

Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm

473

03C2.1.65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.261.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu

474

 

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.634.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

475

 

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.530.000

 

476

 

Phẫu thuật cắt gan

8.022.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô

477

03C2.1.78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.532.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô

478

03C2.1.77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.612.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô

479

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.643.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA

480

03C2.1.79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.261.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô

481

 

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.204.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu

482

 

Phẫu thuật cắt túi mật

4.467.000

 

483

03C2.1.73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

3.053.000

 

484

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.443.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi

485

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.730.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi

486

03C2.1.76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.761.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi

487

03C2.1.67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.394.000

 

488

03C2.1.72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.261.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

489

03C2.1.75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

4.083.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi

490

03C2.1.74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.400.000

Chưa bao gồm stent

491

 

Phẫu thuật nối mật ruột

4.343.000

 

492

 

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.701.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo

493

 

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

10.031.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu

494

 

Phẫu thuật cắt lách

4.416.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm

495

03C2.1.70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.330.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu

496

 

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy

4.429.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm

497

 

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.629.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu

498

 

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.761.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

499

 

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.614.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm

500

03C2.1.68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.634.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu

501

 

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.494.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối

502

 

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.228.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu

503

 

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.796.000

 

504

 

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.532.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu

505

03C2.1.66

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.224.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy

506

03C2.1.50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.417.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter

507

03C2.1.49

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.917.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

508

03C2.1.54

Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản hoặc dạ dày hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.029.000

 

509

03C2.1.55

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.856.000

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire

510

03C2.1.48

Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi

1.691.000

 

511

03C2.1.52

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.377.000

 

512

03C2.1.47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.692.000

 

513

03C2.1.51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.229.000

Chưa bao gồm bóng nong

514

04C3.1.158

Cắt phymosis

233.000

 

515

04C3.1.156

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

182.000

 

516

04C3.1.157

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

133.000

 

517

04C3.1.159

Thắt các búi trĩ hậu môn

273.000

 

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

518

03C2.1.1

Cố định gãy xương sườn

48.900

 

519

04C3.1.181

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

706.000

 

520

04C3.1.180

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

521.000

 

521

04C3.1.167

Nắn trật khớp háng (bột liền)

641.000

 

522

04C3.1.166

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

271.000

 

523

04C3.1.165

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

256.000

 

524

04C3.1.164

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

156.000

 

525

04C3.1.161

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

395.000

 

526

04C3.1.160

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

217.000

 

527

04C3.1.163

Nắn trật khớp vai (bột liền)

316.000

 

528

04C3.1.162

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

161.000

 

529

04C3.1.177

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

231.000

 

530

04C3.1.176

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

158.000

 

531

04C3.1.175

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

330.000

 

532

04C3.1.174

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

208.000

 

533

04C3.1.179

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

710.000

 

534

04C3.1.178

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

318.000

 

535

04C3.1.171

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

330.000

 

536

04C3.1.170

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

248.000

 

537

04C3.1.173

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

330.000

 

538

04C3.1.172

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

248.000

 

539

04C3.1.169

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

620.000

 

540

04C3.1.168

Nắn, bó bột, xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán)

340.000

 

541

03C2.1.2

Nắn, bó gẫy xương đòn

117.000

 

542

03C2.1.4

Nắn, bó gẫy xương gót

141.000

 

543

03C2.1.3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

141.000

 

544

 

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.711.000

 

545

03C2.1.109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.878.000

 

546

 

Phẫu thuật thay khớp vai

6.902.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo, xi măng sinh học hoặc hóa học

547

03C2.1.117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.761.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: Khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

548

03C2.1.110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.878.000

 

549

03C2.1.119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.086.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: Khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

550

03C2.1.118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.116.000

 

551

03C2.1.104

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.208.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc, vít

552

03C2.1.105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng

4.200.000

Chưa bao gồm nẹp vít, ốc, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng loại

553

03C2.1.100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.208.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa

554

03C2.1.97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.580.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo

555

03C2.1.99

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

3.708.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo

556

03C2.1.96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

5.080.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo

557

03C2.1.98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

5.080.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo

558

 

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.945.000

Chưa bao gồm kim

559

 

Phẫu thuật làm cứng khớp

3.607.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài

560

 

Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.528.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

561

 

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.728.000

 

562

03C2.1.108

Phẫu thuật ghép chi

6.042.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo

563

 

Phẫu thuật ghép xương

4.578.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

564

03C2.1.101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao

4.580.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương

565

03C2.1.115

Phẫu thuật kéo dài chi

4.602.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

566

03C2.1.103

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

3.708.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít

567

03C2.1.102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

5.080.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít

568

 

Phẫu thuật lấy bỏ u xương

3.706.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học

569

 

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân )

2.923.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo

570

03C2.1.106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.200.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại

571

03C2.1.113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.514.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

572

03C2.1.114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

3.714.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

573

03C2.1.111

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương

1.716.000

 

574

 

Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

7.051.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

575

03C2.1.95

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật)

8.755.000

Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa

576

03C2.1.93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ

5.150.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa

577

03C2.1.94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng

5.272.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa

578

 

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng

5.345.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng

579

03C2.1.92

Phẫu thuật thay đốt sống

5.538.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo

580

 

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

4.969.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo

581

 

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.847.000

 

582

 

Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)

2.922.000

 

583

03C2.1.116

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

3.278.000

 

584

 

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥ 10 cm2

4.172.000

 

585

 

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.760.000

 

586

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu

2.578.000

 

587

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

4.547.000

 

588

03C2.1.107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

4.874.000

 

589

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi

6.455.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo

590

03C2.1.112

Tạo hình khí - phế quản

12.126.000

Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí - phế quản bẩm sinh)

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại

 

 

591

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.612.000

 

592

 

Phẫu thuật loại I

2.783.000

 

593

 

Phẫu thuật loại II

1.914.000

 

594

 

Phẫu thuật loại III

1.211.000

 

595

 

Thủ thuật loại đặc biệt

965.000

 

596

 

Thủ thuật loại I

535.000

 

S97

 

Thủ thuật loại II

363.000

 

598

 

Thủ thuật loại III

176.000

 

VI

 

Phụ sản

 

 

599

 

Bóc nang tuyến Bartholin

1.263.000

 

600

 

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.681.000

 

601

 

Bóc nhân xơ vú

973.000

 

602

 

Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.675.000

 

603

 

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.736.000

 

604

 

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

115.000

 

605

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần

4.058.000

 

606

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

5.499.000

 

607

 

Cắt u thành âm đạo

2.022.000

 

608

 

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

6.028.000

 

609

 

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.720.000

 

610

 

Chích áp xe tầng sinh môn

799.000

 

611

 

Chích áp xe tuyến Bartholin

817.000

 

612

04C3.2.192

Chích áp xe tuyến vú

215.000

 

613

 

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh

779.000

 

614

 

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

858.000

 

615

 

Chọc dò màng bụng sơ sinh

400.000

 

616

 

Chọc dò túi cùng Douglas

276.000

 

617

 

Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

2.181.000

 

618

 

Chọc ối

710.000

 

619

 

Dẫn lưu cùng đồ Douglas

824.000

 

620

 

Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

5.994.000

 

621

04C3.2.191

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

155.000

 

622

 

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn

283.000

 

623

04C3.2.186

Đỡ đẻ ngôi ngược

980.000

 

624

04C3.2.185

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

697.000

 

625

04C3.2.187

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

1.193.000

 

626

 

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

4.062.000

 

627

04C3.2.188

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

930.000

 

628

 

Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

645.000

 

629

04C3.2.183

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

200.000

 

630

 

Hút thai dưới siêu âm

448.000

 

631

 

Hủy thai: Cắt thai nhi trong ngôi ngang

2.717.000

 

632

 

Hủy thai: Chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.394.000

 

633

 

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

1.552.000

 

634

 

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.872.000

 

635

 

Khâu tử cung do nạo thủng

2.750.000

 

636

 

Khâu vòng cổ tử cung

545.000

 

637

 

Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung

2.715.000

 

638

 

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

2.586.000

 

639

 

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

84.600

 

640

 

Lấy dị vật âm đạo

563.000

 

641

 

Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.821.000

 

642

 

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.218.000

 

643

 

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung

3.369.000

 

644

 

Nạo hút thai trứng

756.000

 

645

04C3.2.184

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

340.000

 

646

 

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.362.000

 

647

 

Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

2.804.000

 

648

 

Nội xoay thai

1.398.000

 

649

 

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

575.000

 

650

 

Nong cổ tử cung do bế sản dịch

277.000

 

651

03C2.2.11

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

170.000

 

652

 

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.139.000

 

653

 

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

296.000

 

654

 

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

376.000

 

655

04C3.2.197

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

181.000

 

656

 

Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

1.029.000

 

657

04C3.2.198

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

537.000

 

658

 

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

392.000

 

659

 

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.795.000

 

660

 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.645.000

 

661

 

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.587.000

 

662

 

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

4.554.000

 

663

 

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.830.000

 

664

 

Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

3.616.000

 

665

 

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.915.000

 

666

 

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.697.000

 

667

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.685.000

 

668

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.855.000

 

669

 

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

9.453.000

 

670

 

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.314.000

 

671

 

Phẫu thuật cắt ung thư - buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

6.047.000

 

672

 

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.628.000

 

673

 

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

3.659.000

 

674

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.715.000

 

675

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

3.674.000

 

676

 

Phẫu thuật Crossen

3.961.000

 

677

 

Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT)

5.334.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng hoặc lưới các loại, các cỡ

678

 

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

3.290.000

 

679

 

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.812.000

 

680

 

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B-lynch...)

4.159.000

 

681

04C3.2.194

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

2.300.000

 

682

04C3.2.195

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

2.894.000

 

683

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.860.000

 

684

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

3.984.000

 

685

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.256.000

 

686

 

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.836.000

 

687

 

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.751.000

 

688

 

Phẫu thuật Manchester

3.630.000

 

689

 

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3.323.000

 

690

 

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.456.000

 

691

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung

3.825.000

 

692

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

6.062.000

 

693

 

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.912.000

 

694

 

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

4.699.000

 

695

 

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.750.000

 

696

 

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

4.238.000

 

697

 

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

6.065.000

 

698

 

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật

5.507.000

 

699

 

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

5.020.000

 

700

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

5.863.000

 

701

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

7.840.000

 

702

 

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

7.980.000

 

703

 

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

5.972.000

 

704

 

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

5.038.000

 

705

 

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

5.476.000

 

706

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung

4.954.000

 

707

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.912.000

 

708

 

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

9.102.000

 

709

 

Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

5.494.000

 

710

 

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.692.000

 

711

 

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.482.000

 

712

 

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

6.492.000

 

713

 

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

4.040.000

 

714

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.898.000

 

715

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.537.000

 

716

 

Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones)

4.582.000

 

717

 

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

4.834.000

 

718

 

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

3.312.000

 

719

 

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

4.070.000

 

720

 

Phẫu thuật treo tử cung

2.827.000

 

721

 

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

6.108.000

 

722

 

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

378.000

 

723

 

Sinh thiết gai rau

1.145.000

 

724

 

Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú

2.188.000

 

725

04C3.2.189

Soi cổ tử cung

60.700

 

726

04C3.2.190

Soi ối

47.700

 

727

 

Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

1.112.000

 

728

 

Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung

246.000

 

729

 

Tiêm nhân Chorio

234.000

 

730

 

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

6.727.000

 

731

04C3.2.193

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

383.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

732

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.729.000

 

733

 

Phẫu thuật loại I

2.294.000

 

734

 

Phẫu thuật loại II

1.450.000

 

735

 

Phẫu thuật loại III

1.088.000

 

736

 

Thủ thuật loại đặc biệt

861.000

 

737

 

Thủ thuật loại I

574.000

 

738

 

Thủ thuật loại II

394.000

 

739

 

Thủ thuật loại III

184.000

 

VII

 

Mắt

 

 

740

 

Bơm rửa lệ đạo

36.200

 

741

03C2.3.76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.197.000

Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU

742

03C2.3.59

Cắt bỏ túi lệ

829.000

 

743

03C2.3.48

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn

1.224.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng

744

03C2.3.61

Cắt mộng áp Mytomycin

973.000

Chưa bao gồm thuốc MMC

745

03C2.3.73

Cắt mống mắt chu biên bằng Laser

308.000

 

746

03C2.3.87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.142.000

 

747

03C2.3.66

Cắt u kết mạc không vá

753.000

 

748

04C3.3.208

Chích chắp hoặc lẹo

77.600

 

749

03C2.3.57

Chích mủ hốc mắt

445.000

 

750

03C2.3.75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.097.000

 

751

03C2.3.9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

28.400

 

752

 

Chụp mạch ICG

248.000

Chưa bao gồm thuốc

753

03C2.3.8

Đánh bờ mi

36.900

 

754

 

Điện chẩm

391.000

 

755

03C2.3.11

Điện di điều trị (1 lần)

19.600

 

756

03C2.3.79

Điện đông thể mi

463.000

 

757

03C2.3.5

Điện võng mạc

91.800

 

758

 

Điều trị Laser hồng ngoại; tập nhược thị

30.300

 

759

 

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non...); Laser điều trị u nguyên bảo võng mạc

402.000

 

760

 

Đo độ dày giác mạc; đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

132.000

 

761

 

Đo độ lác; xác định sơ đồ song thị; đo biên độ điều tiết; đo thị giác 2 mắt; đo thị giác tương phản

62.300

 

762

 

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

53.300

 

763

04C3.3.200

Đo Javal

35.600

 

764

03C2.3.1

Đo khúc xạ máy

9.500

 

765

04C3.3.199

Đo nhãn áp

25.300

 

766

03C2.3.7

Đo thị lực khách quan

70.800

 

767

04C3.3.201

Đo thị trường, ám điểm

28.600

 

768

03C2.3.6

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

57.900

 

769

03C2.3.16

Đốt lông xiêu

47.300

 

770

03C2.3.95

Ghép giác mạc (01 mắt)

3.294.000

Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo

771

03C2.3.69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc

1.228.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối

772

03C2.3.67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.029.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối

773

03C2.3.62

Gọt giác mạc

759.000

 

774

03C2.3.64

Khâu cò mi

394.000

 

775

03C2.3.50

Khâu củng mạc đơn thuần

810.000

 

776

03C2.3.51

Khâu củng giác mạc phức tạp

1.224.000

 

777

03C2.3.53

Khâu củng mạc phức tạp

1.097.000

 

778

04C3.3.220

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.422.000

 

779

04C3.3.219

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

798.000

 

780

03C2.3.49

Khâu giác mạc đơn thuần

760.000

 

781

03C2.3.52

Khâu giác mạc phức tạp

1.097.000

 

782

03C2.3.55

Khâu phục hồi bờ mi

679.000

 

783

03C2.3.56

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

912.000

 

784

03C2.3.13

Khoét bỏ nhãn cầu

729.000

 

785

 

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.714.000

 

786

 

Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.434.000

 

787

04C3.3.221

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

657.000

 

788

04C3.3.210

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

80.100

 

789

04C3.3.222

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

852.000

 

790

04C3.3.211

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

323.000

 

791

03C2.3.47

Lấy dị vật hốc mắt

879.000

 

792

04C3.3.209

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

63.600

 

793

03C2.3.46

Lấy dị vật tiền phòng

1.097.000

 

794

03C2.3.84

Lấy huyết thanh đóng ống

53.200

 

795

03C2.3.15

Lấy sạn vôi kết mạc

34.600

 

796

03C2.3.86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)

56.300

 

797

03C2.3.74

Mở bao sau bằng Laser

253.000

 

798

04C3.3.224

Mổ quặm 1 mi - gây mê

1.221.000

 

799

04C3.3.213

Mổ quặm 1 mi - gây tê

631.000

 

800

04C3.3.225

Mổ quặm 2 mi - gây mê

1.399.000

 

801

04C3.3.214

Mỏ quặm 2 mi - gây tê

834.000

 

802

04C3.3.215

Mổ quặm 3 mi - gây tê

1.054.000

 

803

04C3.3.226

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.617.000

 

804

04C3.3.227

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.810.000

 

805

04C3.3.216

Mổ quặm 4 mi - gây tê

1.218.000

 

806

03C2.3.54

Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ

729.000

 

807

03C2.3.68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

929.000

 

808

03C2.3.12

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

532.000

Chưa bao gồm vật liệu độn

809

03C2.3.14

Nặn tuyến bờ mi

34.600

 

810

 

Nâng sàn hốc mắt

2.736.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn

811

03C2.3.2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

104.000

 

812

03C2.3.63

Nối thông lệ mũi 1 mắt

1.029.000

Chưa bao gồm ống Silicon

813

 

Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển

2.220.000

Chưa bao gồm đai Silicon

814

03C2.3.32

Phẫu thuật cắt bao sau

579.000

Chưa bao gồm đầu cắt bao sau

815

03C2.3.30

Phẫu thuật cắt bè

1.092.000

 

816

03C2.3.96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt)

2.912.000

Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn

817

03C2.3.36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

922.000

Chưa bao gồm đầu cắt

818

04C3.3.223

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.459.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối

819

04C3.3.212

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

949.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối

820

03C2.3.97

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

514.000

 

821

03C2.3.35

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

1.197.000

Chưa bao gồm đầu cắt

822

03C2.3.31

Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt)

1.964.000

Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo

823

03C2.3.37

Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng

1.497.000

Chưa bao gồm ống silicon

824

03C2.3.20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt)

1.794.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng

825

03C2.3.94

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)

2.642.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy

826

03C2.3.19

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

829.000

 

827

03C2.3.89

Phẫu thuật hẹp khe mi

629.000

 

828

03C2.3.28

Phẫu thuật lác (1 mắt)

729.000

 

829

03C2.3.27

Phẫu thuật lác (2 mắt)

1.164.000

 

830

03C2.3.23

Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt)

779.000

 

831

03C2.3.77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt)

1.797.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo

832

04C3.3.218

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.420.000

 

833

04C3.3.217

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

859.000

 

834

03C2.3.70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

829.000

 

835

03C2.3.43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

729.000

 

836

03C2.3.26

Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)

1.292.000

 

837

03C2.3.45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

1.497.000

Chưa bao gồm ống silicon

838

03C2.3.42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

1.097.000

 

839

03C2.3.24

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

829.000

 

840

03C2.3.25

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

1.079.000

 

841

 

Phẫu thuật tháo đai độn Silicon

1.652.000

 

842

 

Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL

4.846.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface)

843

03C2.3.33

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

1.624.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo

844

03C2.3.39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

1.224.000

 

845

03C2.3.41

Phẫu thuật u kết mạc nông

679.000

 

846

03C2.3.38

Phẫu thuật u mi không vá da

713.000

 

847

03C2.3.40

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

1.224.000

 

848

03C2.3.44

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi

1.047.000

 

849

03C2.3.65

Phủ kết mạc

631.000

 

850

03C2.3.71

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm

286.000

 

851

03C2.3.34

Rạch góc tiền phòng

1.097.000

 

852

03C2.3.10

Rửa cùng đồ

40.800

Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt

853

03C2.3.4

Sắc giác

64.100

 

854

 

Siêu âm bán phần trước (UBM)

204.000

 

855

03C2.3.81

Siêu âm mắt chẩn đoán

58.300

 

856

03C2.3.80

Siêu âm điều trị (1 ngày)

66.200

 

857

03C2.3.83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

150.000

 

858

03C2.3.29

Soi bóng đồng tử

29.400

 

859

04C3.3.203

Soi đáy mắt hoặc soi góc tiền phòng

51.700

 

860

03C2.3.88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

2.183.000

Chưa bao gồm chi phí màng

861

03C2.3.72

Tạo hình vùng bè bằng laser

217.000

 

862

 

Test thử cảm giác giác mạc

38.800

 

863

03C2.3.78

Tháo dầu silicon phẫu thuật

779.000

 

864

04C3.3.207

Thông lệ đạo hai mắt

93.100

 

865

04C3.3.206

Thông lệ đạo một mắt

58.800

 

866

04C3.3.205

Tiêm dưới kết mạc một mắt

46.700

Chưa bao gồm thuốc

867

04C3.3.204

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

46.700

Chưa bao gồm thuốc

868

 

Vá sàn hốc mắt

3.132.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

869

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

2.102.000

 

870

 

Phẫu thuật loại I

1.208.000

 

871

 

Phẫu thuật loại II

854.000

 

872

 

Phẫu thuật loại III

596.000

 

873

 

Thủ thuật loại đặc biệt

522.000

 

874

 

Thủ thuật loại I

338.000

 

875

 

Thủ thuật loại II

192.000

 

876

 

Thủ thuật loại III

121.000

 

VIII

 

Tai Mũi Họng

 

 

877

03C2.4.18

Bẻ cuốn mũi

129.000

 

878

03C2.4.31

Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên)

204.000

 

879

03C2.4.32

Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên)

274.000

 

880

04C3.4.250

Cắt Amiđan (gây mê)

1.070.000

 

881

04C3.4.251

Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê)

2.340.000

Bao gồm cả Coblator

882

03C2.4.19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê

475.000

 

883

03C2.4.64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

7.683.000

 

884

 

Cắt polyp ống tai gây mê

1.975.000

 

885

 

Cắt polyp ống tai gây tê

598.000

 

886

03C2.4.57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm

6.749.000

Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện

887

03C2.4.65

Cắt u cuộn cảnh

7.469.000

 

888

04C3.4.228

Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)

259.000

 

889

04C3.4.229

Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

259.000

 

890

03C2.4.11

Chích rạch vành tai

61.200

 

891

 

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con

5.831.000

 

892

03C2.4.10

Chọc hút dịch vành tai

51.200

 

893

03C2.4.56

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản

7.078.000

Chưa bao gồm stent

894

03C2.4.47

Đo ABR (1 lần)

177.000

 

895

03C2.4.44

Đo nhĩ lượng

26.600

 

896

03C2.4.46

Đo OAE (1 lần)

53.200

 

897

03C2.4.43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

26.600

 

898

03C2.4.39

Đo sức cản của mũi

93.600

 

899

03C2.4.42

Đo sức nghe lời

53.600

 

900

03C2.4.40

Đo thính lực đơn âm

41.600

 

901

03C2.4.41

Đo trên ngưỡng

58.200

 

902

03C2.4.30

Đốt Amidan áp lạnh

189.000

 

903

03C2.4.4

Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh)

129.000

 

904

03C2.4.3

Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng

148.000

 

905

03C2.4.22

Đốt họng hạt

77.900

 

906

03C2.4.54

Ghép thanh khí quản đặt stent

5.914.000

Chưa bao gồm stent

907

03C2.4.13

Hút xoang dưới áp lực

56.200

 

908

03C2.4.15

Khí dung

19.600

Chưa bao gồm thuốc khí dung

909

03C2.4.1

Làm thuốc thanh quản hoặc tai

20.400

Chưa bao gồm thuốc

910

03C2.4.2

Lấy dị vật họng

40.600

 

911

04C3.4.233

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

62.000

 

912

04C3.4.252

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

512.000

 

913

04C3.4.234

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

154.000

 

914

04C3.4.246

Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

697.000

 

915

04C3.4.239

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

357.000

 

916

04C3.4.236

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

669.000

 

917

04C3.4.235

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

192.000

 

918

03C2.4.12

Lấy nút biểu bì ống tai

62.000

 

919

04C3.4.254

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

1.328.000

 

920

04C3.4.242

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

830.000

 

921

 

Mở sào bào - thượng nhĩ

3.680.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

922

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê

2.657.000

 

923

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê

1.271.000

 

924

04C3.4.243

Nạo VA gây mê

782.000

 

925

 

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.577.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

926

03C2.4.20

Nhét meche hoặc bấc mũi

113.000

 

927

03C2.4.55

Nối khí quản tận - tận trong điều trị sẹo hẹp

7.881.000

Chưa bao gồm stent

928

04C3.4.247

Nội soi cắt polype mũi gây mê

658.000

 

929

04C3.4.241

Nội soi cắt polype mũi gây tê

453.000

 

930

04C3.4.231

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

274.000

 

931

04C3.4.232

Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê)

274.000

 

932

04C3.4.240

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

442.000

 

933

04C3.4.253

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê

669.000

 

934

 

Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên

2.174.000

 

935

04C3.4.244

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

697.000

 

936

04C3.4.245

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

717.000

 

937

04C3.4.237

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

219.000

 

938

04C3.4.238

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

314.000

 

939

04C3.4.255

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.564.000

Đã bao gồm cả dao Hummer

940

 

Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê

600.000

 

941

 

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê

1.554.000

 

942

03C2.4.25

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê

509.000

 

943

03C2.4.37

Nội soi Tai Mũi Họng

103.000

Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì mức giá thanh toán tối đa là 40.000 đồng/ca

944

03C2.4.9

Nong vòi nhĩ

37.000

 

945

03C2.4.34

Nong vòi nhĩ nội soi

115.000

 

946

03C2.4.66

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.899.000

 

947

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện

1.634.000

 

948

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm

3.744.000

Đã bao gồm dao cắt

949

 

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP

4.992.000

 

950

03C2.4.61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

9.361.000

 

951

03C2.4.67

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan hoặc thanh quản và nạo vét hạch cổ

5.621.000

 

952

03C2.4.68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

6.734.000

 

953

 

Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi

3.833.000

 

954

 

Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser

4.577.000

 

955

 

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

4.585.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

956

 

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

4.585.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

957

 

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

7.920.000

 

958

 

Phẫu thuật chấn thương xoang sàng - hàm

5.298.000

 

959

 

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong

4.577.000

Chưa bao gồm chi phí mũi khoan

960

03C2.4.52

Phẫu thuật đinh xương đá

4.330.000

 

961

 

Phẫu thuật giảm áp dây VII

6.948.000

 

962

 

Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt

5.298.000

 

963

03C2.4.69

Phẫu thuật Laser cắt ung thư thanh quản hạ họng

6.690.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản

964

03C2.4.70

Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng

7.121.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản

965

 

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên

3.020.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

966

 

Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe

2.962.000

 

967

 

Phẫu thuật mở cạnh mũi

4.884.000

 

968

 

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

4.577.000

 

969

 

Phẫu thuật nạo V.A nội soi

2.787.000

 

970

03C2.4.71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hóa chất động mạch cảnh

5.621.000

Chưa bao gồm hóa chất

971

 

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên

2.723.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt

972

03C2.4.60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang

8.949.000

Chưa bao gồm keo sinh học

973

03C2.4.58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

13.489.000

 

974

03C2.4.59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

8.489.000

 

975

 

Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh

5.236.000

 

976

 

Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt

2.962.000

 

977

03C2.4.27

Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản...)

4.115.000

 

978

 

Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng - thanh quản bằng dao siêu âm

7.998.000

Đã bao gồm dao siêu âm

979

03C2.4.73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang

6.021.000

Chưa bao gồm keo sinh học

980

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới

3.833.000

 

981

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi

3.148.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt

982

 

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên

3.020.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

983

 

Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt

5.543.000

 

984

03C2.4.49

Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ

7.110.000

Chưa bao gồm keo sinh học

985

 

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm

7.920.000

 

986

 

Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang

4.884.000

 

987

03C2.4.72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.899.000

 

988

 

Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma

3.744.000

Đã bao gồm dao plasma

989

03C2.4.26

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh

2.928.000

 

990

03C2.4.63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

7.703.000

 

991

 

Phẫu thuật rò xoang lê

4.577.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

992

03C2.4.53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm

5.899.000

Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặc Prothese

993

03C2.4.62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

5.899.000

 

994

03C2.4.51

Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII

6.005.000

 

995

 

Phẫu thuật tạo hình tai giữa

5.171.000

 

996

 

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân

7.112.000

 

997

 

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

5.171.000

 

998

 

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

5.177.000

 

999

 

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygedale (gây mê)

2.787.000

 

1000

03C2.4.16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

26.600

 

1001

03C2.4.28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

209.000

 

1002

03C2.4.29

Soi thực quản bằng ống mềm

209.000

 

1003

03C2.4.8

Thông vòi nhĩ

85.200

 

1004

03C2.4.33

Thông vòi nhĩ nội soi

114.000

 

1005

03C2.4.7

Trích màng nhĩ

60.200

 

1006

04C3.4.248

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

724.000

 

1007

04C3.4.249

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

724.000

 

1008

 

Vá nhĩ đơn thuần

3.680.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

1009

 

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặc nhiệt

3.013.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1010

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.361.000

 

1011

 

Phẫu thuật loại I

1.974.000

 

1012

 

Phẫu thuật loại II

1.388.000

 

1013

 

Phẫu thuật loại III

940.000

 

1014

 

Thủ thuật loại đặc biệt

856.000

 

1015

 

Thủ thuật loại I

503.000

 

1016

 

Thủ thuật loại II

286.000

 

1017

 

Thủ thuật loại III

138.000

 

IX

 

Răng - Hàm - Mặt

 

 

 

 

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

1018

03C2.5.1.3

Cắt lợi trùm

156.000

 

1019

03C2.5.2.6

Chụp thép làm sẵn

288.000

 

1020

03C2.5.1.6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

357.000

 

 

 

Điều trị răng

 

 

1021

03C2.5.2.3

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục

328.000

 

1022

03C2.5.2.13

Điều trị tủy lại

950.000

 

1023

03C2.5.2.10

Điều trị tủy răng số 4, 5

557.000

 

1024

03C2.5.2.11

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm dưới

787.000

 

1025

03C2.5.2.9

Điều trị tủy răng số 1, 2, 3

418.000

 

1026

03C2.5.2.12

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm trên

917.000

 

1027

03C2.5.2.4

Điều trị tủy răng sữa một chân

268.000

 

1028

03C2.5.2.5

Điều trị tủy răng sữa nhiều chân

378.000

 

1029

03C2.5.2.14

Hàn composite cổ răng

333.000

 

1030

03C2.5.2.1

Hàn răng sữa sâu ngà

95.200

 

1031

04C3.5.1.260

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

131.000

 

1032

04C3.5.1.259

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

75.200

 

1033

03C2.5.1.11

Nắn trật khớp thái dương hàm

102.000

 

1034

03C2.5.1.10

Nạo túi lợi 1 sextant

72.200

 

1035

03C2.5.1.7

Nhổ chân răng

187.000

 

1036

03C2.5.1.1

Nhổ răng đơn giản

101.000

 

1037

03C2.5.1.2

Nhổ răng khó

203.000

 

1038

04C3.5.1.257

Nhổ răng số 8 bình thường

212.000

 

1039

04C3.5.1.258

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

335.000

 

1040

04C3.5.1.256

Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa

36.200

 

1041

03C2.5.2.16

Phục hồi thân răng có chốt

494.000

 

1042

03C2.5.2.7

Răng sâu ngà

243.000

 

1043

03C2.5.2.8

Răng viêm tủy hồi phục

260.000

 

1044

04C3.5.1.261

Rửa chấm thuốc điều bị viêm loét niêm mạc (1 lần)

31.800

 

1045

03C2.5.6.2

Sửa hàm

194.000

 

1046

03C2.5.2.2

Trám bít hố rãnh

208.000

 

 

 

Các phẫu thuật hàm mặt

 

 

1047

03C2.5.1.16

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

333.000

 

1048

03C2.5.1.24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn

1.034.000

Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương

1049

03C2.5.1.22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

805.000

 

1050

03C2.5.1.23

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

447.000

 

1051

03C2.5.1.18

Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả

407.000

 

1052

03C2.5.1.19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

289.000

 

1053

03C2.5.1.20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

527.000

 

1054

03C2.5.1.14

Lấy sỏi ống Wharton

1.010.000

 

1055

03C2.5.1.12

Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm

697.000

 

1056

03C2.5.1.13

Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên

1.117.000

 

1057

03C2.5.7.44

Cắt bỏ nang sàn miệng

2.741.000

 

1058

03C2.5.7.35

Cắt nang xương hàm từ 2-5 cm

2.891.000

 

1059

03C2.5.7.33

Cắt u nang giáp móng

2.115.000

 

1060

03C2.5.7.48

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

2.591.000

 

1061

 

Điều trị đóng cuống răng

456.000

 

1062

 

Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor

541.000

 

1063

03C2.5.7.39

Ghép da rời mỗi chiều trên 5 cm

2.791.000

 

1064

03C2.5.7.50

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.642.000

 

1065

03C2.5.7.46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

2.815.000

 

1066

03C2.5.7.3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên)

2.446.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1067

03C2.5.7.4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít

4.008.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1068

03C2.5.7.6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp

5.108.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1069

03C2.5.7.12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh

4.066.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh

1070

03C2.5.7.16

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

3.046.000

 

1071

03C2.5.7.26

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm

3.114.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh

1072

03C2.5.7.15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

2.953.000

 

1073

03C2.5.7.37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

3.196.000

 

1074

03C2.5.7.36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

3.196.000

 

1075

03C2.5.7.2

Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít

3.491.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1076

03C2.5.7.17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt

4.070.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1077

03C2.5.7.24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên

2.914.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1078

03C2.5.7.23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu

2.714.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1079

03C2.5.7.22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới

2.614.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1080

03C2.5.7.25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên

3.014.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1081

03C2.5.7.41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe vùng hàm mặt

2.129.000

 

1082

03C2.5.7.10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.746.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế

1083

03C2.5.7.8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.746.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1084

03C2.5.7.11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.966.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít

1085

03C2.5.7.9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.916.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế

1086

03C2.5.7.19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng

3.089.000

Chưa bao gồm xương

1087

03C2.5.7.42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh

2.940.000

 

1088

03C2.5.7.13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ

4.018.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1089

03C2.5.7.14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật

4.108.000

 

1090

 

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt

2.414.000

 

1091

03C2.5.7.52

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

2.317.000

 

1092

03C2.5.7.45

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

2.741.000

 

1093

03C2.5.7.18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn

4.270.000

Chưa bao gồm nẹp, vít

1094

03C2.5.7.38

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

3.470.000

 

1095

03C2.5.7.30

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

2.446.000

 

1096

03C2.5.7.31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

2.446.000

 

1097

03C2.5.7.29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

2.546.000

 

1098

03C2.5.7.28

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

2.446.000

 

1099

03C2.5.7.47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản)

1.768.000

 

1100

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên

2.763.000

 

1101

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu

2.700.000

 

1102

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên

2.639.000

 

1103

03C2.5.7.1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới

3.091.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế

1104

03C2.5.7.49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

841.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1105

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.438.000

 

1106

 

Phẫu thuật loại I

2.195.000

 

1107

 

Phẫu thuật loại II

1.362.000

 

1108

 

Phẫu thuật loại III

894.000

 

1109

 

Thủ thuật loại đặc biệt

772.000

 

1110

 

Thủ thuật loại I

475.000

 

1111

 

Thủ thuật loại II

271.000

 

1112

 

Thủ thuật loại III

138.000

 

X

 

Bỏng

 

 

1113

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.234.000

 

1114

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

3.767.000

 

1115

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.835.000

 

1116

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.217.000

 

1117

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1 % diện tích cơ thể ở trẻ em

2.263.000

 

1118

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn

3.704.000

 

1119

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.882.000

 

1120

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.234.000

 

1121

 

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.959.000

 

1122

 

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.239.000

 

1123

 

Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao)

3.699.000

 

1124

 

Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình

3.562.000

 

1125

 

Cắt sẹo khâu kín

3.241.000

 

1126

03C2.6.11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler

286.000

 

1127

03C2.6.15

Điều trị bằng ôxy cao áp

227.000

 

1128

03C2.6.14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

531.000

 

1129

 

Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

2.600.000

 

1130

 

Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

1.792.000

 

1131

 

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.788.000

 

1132

 

Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.203.000

 

1133

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.467.000

 

1134

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.931.000

 

1135

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

6.288.000

 

1136

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.649.000

 

1137

 

Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft)

4.843.000

 

1138

 

Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich)

6.417.000

 

1139

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.264.000

 

1140

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.843.000

 

1141

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.293.000

 

1142

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

6.998.000

 

1143

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

5.399.000

 

1144

03C2.6.10

Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng

509.000

Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi sẽ tính theo chi phí thực tế

1145

 

Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính

3.904.000

 

1146

 

Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo

3.831.000

 

1147

 

Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị vết thương, sẹo

4.700.000

 

1148

 

Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chứng

3.550.000

 

1149

 

Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương)

3.726.000

 

1150

 

Kỹ thuật vi phẫu nối bạch mạch - tĩnh mạch điều trị phù do tắc bạch mạch

13.452.000

 

1151

 

Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai

2.673.000

 

1152

 

Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có nối mạch vi phẫu điều trị vết thương, vết bỏng và sẹo

17.585.000

 

1153

 

Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf - krause ≥ điều trị bỏng sâu, điều trị sẹo

4.212.000

 

1154

 

Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu

3.610.000

 

1155

 

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết thương mạn tính

2.430.000

 

1156

03C2.6.3

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày)

270.000

 

1157

 

Tắm điều trị bệnh nhân bỏng (gây tê)

220.000

 

1158

 

Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu bỏng (gây mê)

848.000

 

1159

03C2.6.12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

190.000

 

1160

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể

114.000

 

1161

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

240.000

 

1162

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể

405.000

 

1163

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể

539.000

 

1164

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể

856.000

 

1165

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

1.362.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1166

 

Phẫu thuật đặc biệt

3.921.000

 

1167

 

Phẫu thuật loại I

2.244.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại

1168

 

Phẫu thuật loại II

1.503.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại

1169

 

Phẫu thuật loại III

1.097.000

Chưa bao gồm vật tư ghép trên bệnh nhân

1170

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.107.000

 

1171

 

Thủ thuật loại I

548.000

Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), thuốc cản quang

1172

 

Thủ thuật loại II

327.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phẩm sinh học, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dung dịch và thuốc rửa liên tục vết thương

1173

 

Thủ thuật loại III

178.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo

XI

 

Ung bướu

 

 

1174

 

Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (lần)

381.000

Chưa bao gồm hóa chất

1175

03C2.1.11

Đặt Iradium (lần)

470.000

 

1176

04C2.97

Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx

104.000

Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị

1177

 

Đổ khuôn chì trong xạ trị

1.068.000

 

1178

 

Hóa trị liên tục (12 - 24 giờ) bằng máy

401.000

 

1179

 

Làm mặt nạ cố định đầu

1.071.000

 

1180

 

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

381.000

 

1181

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

153.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú

1182

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

125.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân nội trú

1183

 

Truyền hóa chất động mạch (1 ngày)

346.000

Chưa bao gồm hóa chất

1184

 

Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày)

203.000

Chưa bao gồm hóa chất

1185

 

Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày)

391.000

Chưa bao gồm hóa chất

1186

 

Xạ phẫu bằng Cyber Knife

20.658.000

 

1187

03C5.5

Xạ phẫu bằng Gamma Knife

28.752.000

 

1188

03C5.4

Xạ trị bằng X Knife

28.658.000

 

1189

 

Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày)

1.581.000

 

1190

03C5.3

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị)

504.000

 

1191

 

Xạ trị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí phế quản (01 lần điều trị)

5.144.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát

1192

 

Xạ trị áp sát liều cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị)

3.274.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát

1193

 

Xạ trị áp sát liều thấp (01 lần điều trị)

1.381.000

 

1194

 

Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa hoặc tại chỗ

7.518.000

 

1195

 

Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa

8.418.000

 

1196

 

Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10 cm

8.218.000

 

1197

 

Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hóa

8.918.000

 

1198

 

Tháo khớp xương bả vai do ung thư

6.718.000

 

1199

 

Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm

8.118.000

 

1200

 

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

1.285.000

Chưa bao gồm buồng tiêm truyền

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1201

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.553.000

 

1202

 

Phẫu thuật loại I

2.690.000

 

1203

 

Phẫu thuật loại II

1.742.000

 

1204

 

Phẫu thuật loại III

1.177.000

 

1205

 

Thủ thuật loại đặc biệt

861.000

 

1206

 

Thủ thuật loại I

499.000

 

1207

 

Thủ thuật loại II

357.000

 

1208

 

Thủ thuật loại III

205.000

 

XII

 

Nội soi chuẩn đoán, can thiệp

 

 

1209

 

Phẫu thuật loại I

2.136.000

 

1210

 

Phẫu thuật loại II

1.439.000

 

1211

 

Phẫu thuật loại III

969.000

 

1212

 

Thủ thuật loại đặc biệt

947.000

 

1213

 

Thủ thuật loại I

564.000

 

1214

 

Thủ thuật loại II

326.000

 

1215

 

Thủ thuật loại III

192.000

 

XIII

 

Vi phẫu

 

 

1216

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

5.580.000

 

1217

 

Phẫu thuật loại I

3.158.000

 

XIV

 

Phẫu thuật nội soi

 

 

1218

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật

85.034.000

 

1219

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực

90.901.000

 

1220

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu

79.203.000

 

1221

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng

96.488.000

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1222

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.645.000

 

1223

 

Phẫu thuật loại I

2.393.000

 

1224

 

Phẫu thuật loại II

1.618.000

 

1225

 

Phẫu thuật loại III

966.000

 

XV

 

Gây mê

 

 

 

 

Gây mê thay băng bỏng

 

 

1226

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể hoặc có bỏng hô hấp

1.044.000

 

1227

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 40% - 60% diện tích cơ thể

740.000

 

1228

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 10% - 39% diện tích cơ thể

552.000

 

1229

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

379.000

 

1230

 

Gây mê khác

679.000

 

E

 

XÉT NGHIỆM

 

 

I

 

Huyết học

 

 

1231

 

ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch)

1.004.000

 

1232

03C3.1.HH116

Bilan đông cầm máu - huyết khối

1.560.000

 

1233

 

Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi

20.200

 

1234

04C5.1.296

Co cục máu đông

14.800

 

1235

04C5.1.331

Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

685.000

Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương

1236

 

Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối

1.189.000

 

1237

04C5.1.298

Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

413.000

Bao gồm cả pin và cup, kaolin

1238

 

Đánh giá tỷ lệ sống của tế bào bằng kỹ thuật nhuộm xanh trypan

18.500

 

1239

 

DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol-test dùng sàng lọc huyết sắc tố E)

60.600

 

1240

03C3.1.HH51

Đếm số lượng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8

392.000

 

1241

04C5.1.354

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

186.000

 

1242

04C5.1.355

Điện di huyết sắc tố (định lượng)

356.000

 

1243

04C5.1.352

Điện di miễn dịch huyết thanh

1.013.000

 

1244

04C5.1.353

Điện di protein huyết thanh

368.000

 

1245

03C3.1.HH111

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc từ tủy xương

16.362.000

 

1246

03C3.1.HH110

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi

16.362.000

 

1247

 

Định danh kháng thể Anti-HLA bằng kỹ thuật luminex

3.699.000

 

1248

03C3.1.HH103

Định danh kháng thể bất thường

1.160.000

 

1249

 

Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA

4.368.000

 

1250

03C3.1.HH41

Định lượng anti Thrombin III

136.000

 

1251

 

Định lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong huyết thanh

2.223.000

 

1252

03C3.1.HH43

Định lượng chất ức chế C1

205.000

 

1253

 

Định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang

513.000

 

1254

03C3.1.HH30

Định lượng D-Dimer

251.000

 

1255

03C3.1.HH34

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

205.000

 

1256

03C3.1.HH47

Định lượng FDP

136.000

 

1257

04C5.1.300

Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp

102.000

 

1258

 

Định lượng gen bệnh máu ác tính

4.120.000

 

1259

03C3.1.HH57

Định lượng men G6PD

80.100

 

1260

03C3.1.HH58

Định lượng men Pyruvat kinase

171.000

 

1261

03C3.1.HH37

Định lượng Plasminogen

205.000

 

1262

03C3.1.HH32

Định lượng Protein C

229.000

 

1263

03C3.1.HH31

Định lượng Protein S

229.000

 

1264

03C3.1.HH40

Định lượng t- PA

205.000

 

1265

 

Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép tế bào gốc tạo máu

5.381.000

 

1266

 

Định lượng ức chế yếu tố IX

260.000

 

1267

 

Định lượng ức chế yếu tố VIII

148.000

 

1268

03C3.1.HH44

Định lượng yếu tố Heparin

205.000

 

1269

04C5.1.299

Định lượng yếu tố I (fibrinogen)

56.000

 

1270

04C5.1.327

Định lượng yếu tố II hoặc XII hoặc VonWillebrand (kháng nguyên) hoặc VonWiIlebrand (hoạt tính)

456.000

Giá cho mỗi yếu tố

1271

03C3.1.HH45

Định lượng yếu tố kháng Xa

251.000

 

1272

03C3.1.HH33

Định lượng yếu tố Thrombomodulin

205.000

 

1273

04C5.1.325

Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI)

316.000

Giá cho mỗi yếu tố

1274

04C5.1.326

Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX

229.000

Giá cho mỗi yếu tố

1275

04C5.1.324

Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI

286.000

Giá cho mỗi yếu tố

1276

04C5.1.328

Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

1.050.000

 

1277

03C3.1.HH36

Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2

205.000

 

1278

03C3.1.HH38

Định lượng α2 anti - plasmin (α2 AP)

205.000

 

1279

03C3.1.HH39

Định lượng β - Thromboglobulin (βTG)

205.000

 

1280

03C3.1.HH90

Định nhóm máu A1

34.300

 

1281

04C5.1.287

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: Khối hồng cầu, khối bạch cầu

22.900

 

1282

04C5.1.288

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: Chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

20.500

 

1283

04C5.1.286

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

38.800

 

1284

04C5.1.347

Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

57.200

 

1285

04C5.1.291

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

28.600

 

1286

04C5.1.290

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

45.800

 

1287

04C5.1.289

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động

37.700

 

1288

04C5.1.337

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

51.500

 

1289

04C5.1.336

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel

85.800

 

1290

03C3.1.HH101

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

182.000

 

1291

03C3.1.HH100

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

154.000

 

1292

03C3.1.HH94

Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1)

194.000

 

1293

03C3.1.HH89

Định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần)

171.000

 

1294

04C5.1.292

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

30.800

 

1295

03C3.1.HH88

Định nhóm máu khó hệ ABO

205.000

 

1296

 

Định tính ức chế yếu tố VIIIc/IX

229.000

 

1297

 

Định type HLA cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặc Locus DQ) bằng kỹ thuật PCR-SSP

1.260.000

 

1298

 

Định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (A, B, C, DR, DQ, DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO

1.894.000

 

1299

 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiểu cầu (ROTEM-FIBTEM)/ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM- APTEM)/trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM)

538.000

 

1300

 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM)/ngoại sinh (ROTEM-EXTEM)

412.000

 

1301

04C5.1.329

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen

108.000

Giá cho mỗi chất kích tập

1302

04C5.1.330

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin

205.000

Giá cho mỗi yếu tố

1303

 

Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/dịch khác (tính cho một loại)

51.500

 

1304

 

Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS (giá tính cho 01 gen)

8.041.000

 

1305

 

Giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger (giá tính cho 01 gen)

6.741.000

 

1306

04C5.1.279

Hemoglobin Định lượng (bằng máy quang kế)

29.700

 

1307

 

Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

449.000

 

1308

03C3.1.HH104

Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50)

40.000

 

1309

03C3.1.HH21

Hóa mô miễn dịch tủy xương (01 marker)

182.000

 

1310

04C5.1.281

Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)

26.200

 

1311

04C5.1.278

Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công)

65.200

 

1312

03C3.1.HH5

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)

68.700

 

1313

 

Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam)

148.000

 

1314

03C3.1.HH20

Lách đồ

57.200

 

1315

 

Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu

567.000

 

1316

 

Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry

2.184.000

 

1317

03C3.1.HH12

Máu lắng (bằng máy tự động)

34.300

 

1318

04C5.1.283

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

22.900

 

1319

04C5.1.334

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

111.000

 

1320

04C5.1.332

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: Ống nghiệm, Gelcard/Scangel)

80.100

 

1321

04C5.1.333

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

119.000

 

1322

03C3.1.HH27

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

28.600

 

1323

 

Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: Thromboplastin Generation Test)

295.000

 

1324

03C3.1.HH28

Nghiệm pháp von-Kaulla

51.500

 

1325

04C5.1.307

Nhuộm Esterase không đặc hiệu

91.600

 

1326

04C5.1.308

Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

101.000

 

1327

03C3.1.HH4

Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động

40.000

 

1328

03C3.1.HH13

Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)

34.300

 

1329

04C5.1.309

Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

91.600

 

1330

04C5.1.305

Nhuộm Peroxydase (MPO)

76.600

 

1331

03C3.1.HH15

Nhuộm Phosphatase acid

74.400

 

1332

03C3.1.HH14

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu

68.700

 

1333

03C3.1.HH19

Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tủy xương

80.100

 

1334

03C3.1.HH18

Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương

80.100

 

1335

04C5.1.306

Nhuộm sudan den

76.600

 

1336

 

Nuôi cấy cụm tế bào gốc (colony forming culture)

1.283.000

 

1337

 

OF test (test sàng lọc Thalassemia)

47.100

 

1338

 

Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch máu ngoại vi, hoặc dịch khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker)

390.000

 

1339

 

Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch mẫu tủy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu tổ chức khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker)

425.000

 

1340

 

Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)

74.200

 

1341

 

Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

74.200

 

1342

 

Phản ứng hòa hợp tiểu cầu (Kỹ thuật pha rắn)

54.800

 

1343

 

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

67.400

 

1344

03C3.1.HH17

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (kỹ thuật ống nghiệm)

28.600

 

1345

 

Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

286.000

 

1346

 

Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

356.000

 

1347

 

Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR

1.370.000

 

1348

 

Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP

590.000

 

1349

 

Phát hiện kháng đông đường chung

87.800

 

1350

 

Phát hiện kháng đông lupus (LAC/LA screen: Lupus Anticoagulant screen)

242.000

 

1351

 

Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry

2.125.000

 

1352

 

Rửa hồng cầu/tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh

134.000

 

1353

03C3.1.HH102

Sàng lọc kháng thể bất thường (kỹ thuật ống nghiệm)

91.600

 

1354

 

Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

242.000

 

1355

04C5.1.284

Sức bền thẩm thấu hồng cầu

37.700

 

1356

03C3.1.HH106

Gạn tế bào máu/ huyết tương điều trị

860.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu

1357

03C3.1.HH11

Tập trung bạch cầu

28.600

 

1358

03C3.1.HH50

Test đường + Ham

68.700

 

1359

04C5.1.282

Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

17.100

 

1360

04C5.1.297

Thời gian Howell

30.800

 

1361

04C5.1.348

Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy)

48.000

 

1362

04C5.1.295

Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)

12.500

 

1363

 

Thời gian máu đông

12.500

 

1364

03C3.1.HH22

Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR)

40.000

 

1365

04C5.1.301

Thời gian Prothrombin (PT, TQ) bằng thủ công

54.800

 

1366

04C5.1.302

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

62.900

 

1367

03C3.1.HH24

Thời gian thrombin (TT)

40.000

 

1368

03C3.1.HH23

Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)

40.000

 

1369

03C3.1.HH108

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn

2.560.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu

1370

03C3.1.HH107

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi

2.560.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu

1371

03C3.1.HH109

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tủy xương

3.060.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào

1372

 

Tinh dịch đồ

314.000

 

1373

03C3.1.HH10

Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu

34.300

 

1374

03C3.1.HH9

Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy)

17.100

 

1375

04C5.1.319

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

36.500

 

1376

03C3.1.HH8

Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy)

17.100

 

1377

04C5.1.294

Tìm tế bào Hargraves

64.000

 

1378

03C3.1.HH25

Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh

80.100

 

1379

03C3.1.HH26

Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh

114.000

 

1380

04C5.1.323

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

105.000

Cho tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự động

1381

04C5.1.280

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

36.500

 

1382

03C3.1.HH3

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser

45.800

 

1383

 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động

40.000

 

1384

04C5.1.335

Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp dương tính)

436.000

 

1385

03C3.1.HH105

Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con

91.600

 

1386

03C3.1.HH121

Xác định gen bằng kỹ thuật FISH

3.320.000

 

1387

03C3.1.HH61

Xác định gen bệnh máu ác tính bằng RT-PCR

860.000

Cho 1 gen

1388

 

Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật cIg FISH (giá tính cho 1 gen)

4.130.000

 

1389

 

Xác định kháng nguyên C của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

109.000

 

1390

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

113.000

 

1391

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

84.100

 

1392

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

127.000

 

1393

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

89.300

 

1394

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

113.000

 

1395

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

112.000

 

1396

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

127.000

 

1397

 

Xác định kháng nguyên Fya của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

117.000

 

1398

 

Xác định kháng nguyên Fyb của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

152.000

 

1399

03C3.1.HH91

Xác định kháng nguyên H

34.300

 

1400

 

Xác định kháng nguyên Jka của hệ nhóm máu Kidd

205.000

 

1401

 

Xác định kháng nguyên Jkb của hệ nhóm máu Kidd

204.000

 

1402

 

Xác định kháng nguyên K của hệ nhóm máu Kell

59.600

 

1403

 

Xác định kháng nguyên K của hệ nhóm máu Kell

104.000

 

1404

 

Xác định kháng nguyên Lea của hệ nhóm máu Lewis

174.000

 

1405

 

Xác định kháng nguyên Leb của hệ nhóm máu Lewis

203.000

 

1406

 

Xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran

162.000

 

1407

 

Xác định kháng nguyên Lub của hệ nhóm máu Lutheran

91.600

 

1408

 

Xác định kháng nguyên M của hệ nhóm máu MNS

150.000

 

1409

 

Xác định kháng nguyên N của hệ nhóm máu MNS

167.000

 

1410

 

Xác định kháng nguyên nhóm máu hệ hồng cầu bằng phương pháp sinh học phân tử (giá cho một loại kháng nguyên)

1.476.000

 

1411

 

Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS

217.000

 

1412

 

Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS

56.900

 

1413

 

Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm)

871.000

 

1414

 

Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm)

564.000

 

1415

03C3.1.HH63

Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA

286.000

 

1416

03C3.1.HH113

Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan

436.000

 

1417

 

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab)

1.771.000

 

1418

 

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG)

1.771.000

 

1419

 

Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật Flow-cytometry

390.000

 

1420

 

Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22oC, 37oC, kháng globulin người) bằng phương pháp Scangel/Gelcard

461.000

 

1421

04C5.1.349

Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương

336.000

 

1422

 

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP)

862.000

 

1423

 

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi)

862.000

 

1424

04C5.1.285

Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công)

34.300

 

1425

03C3.1.HH115

Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+

1.760.000

 

1426

04C5.1.304

Xét nghiệm tế bào hạch

48.000

 

1427

04C5.1.303

Xét nghiệm tế bào học tủy xương

146.000

 

1428

03C3.1.HH59

Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em

498.000

 

1429

 

Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn (marker) trên máy nhuộm tự động

947.000

 

1430

 

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tủy xương trên máy nhuộm tự động

293.000

 

1431

 

Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalasemia)

4.369.000

 

1432

03C3.1.HH62

Xét nghiệm xác định gen Hemophilia

1.060.000

 

II

 

Dị ứng miễn dịch

 

 

1433

DƯ-MDLS

Định lượng ELISA chẩn đoán dị ứng thuốc (Đối với 1 loại thuốc)

436.000

 

1434

DƯ-MDLS

Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO)

407.000

 

1435

DƯ-MDLS

Định lượng Histamine

985.000

 

1436

DƯ-MDLS

Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại dị nguyên

559.000

 

1437

DƯ-MDLS

Định lượng Interleukin

764.000

 

1438

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể C1INH/kháng thể GBM ab/Tryptase

740.000

 

1439

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể IgG1/IgG2/IgG3/IgG4

688.000

 

1440

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C5a

824.000

 

1441

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C1q

432.000

 

1442

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C3a/C3bi/C3d/C4a

1.059.000

 

1443

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng CCP

589.000

 

1444

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Centromere

449.000

 

1445

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng ENA

420.000

 

1446

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Histone

370.000

 

1447

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Insulin

385.000

 

1448

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Jo - 1

431.000

 

1449

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA)

512.000

 

1450

 

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) bằng máy tự động/bán tự động

251.000

 

1451

 

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) test nhanh

114.000

 

1452

 

Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động/bán tự động

286.000

 

1453

 

Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) test nhanh

171.000

 

1454

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Phospholipid (IgG/IgM)/Cardiolipin (IgG/IgM)/Beta2- Glycoprotein (IgG/IgM)

578.000

 

1455

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Prothrombin

446.000

 

1456

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng RNP-70

416.000

 

1457

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Scl-70

370.000

 

1458

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Sm

398.000

 

1459

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng SSA(Ro)/SSB(La)/SSA-p200

431.000

 

1460

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tiểu cầu

705.000

 

1461

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tinh trùng

1.012.000

 

1462

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA)

490.000

 

1463

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2)/kháng thể kháng tương bào gan typel LC1)/kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1)/kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người Châu Á (ASGPR)

481.000

 

1464

DƯ-MDLS

Định lượng MPO (pANCA)/PR3 (cANCA)

431.000

 

1465

 

Khẳng định kháng đông lupus (LAC/LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm)

242.000

 

III

 

Hóa sinh

 

 

 

 

Máu

 

 

1466

03C3.1.HS5

ACTH

80.400

 

1467

03C3.1.HS6

ADH

144.000

 

1468

03C3.1.HS23

ALA

91.100

 

1469

03C3.1.HS46

Alpha FP (AFP)

91.100

 

1470

03C3.1.HS78

Alpha Microglobulin

96.500

 

1471

03C3.1.HS3

Amoniac

75.000

 

1472

03C3.1.HS70

Anti - TG

268.000

 

1473

 

Anti - TPO (Anti-thyroid Peroxidase antibodies) định lượng

203.000

 

1474

03C3.1.HS34

Apolipoprotein A/B (1 loại)

48.200

 

1475

03C3.1.HS20

Benzodiazepam (BZD)

37.500

 

1476

03C3.1.HS51

Beta - HCG

85.800

 

1477

03C3.1.HS38

Beta2 Microglobulin

75.000

 

1478

04C5.1.340

BNP (B - Type Natriuretic Peptide)

578.000

 

1479

04C5.1.320

Bổ thể trong huyết thanh

32.100

 

1480

03C3.1.HS65

CA 125

138.000

 

1481

03C3.1.HS63

CA 15-3

149.000

 

1482

03C3.1.HS62

CA 19-9

138.000

 

1483

03C3.1.HS64

CA 72-4

133.000

 

1484

04C5.1.312

Ca++ máu

16.000

Chi thanh toán khi định lượng trực tiếp

1485

03C3.1.HS25

Calci

12.800

 

1486

03C3.1.HS12

Calcitonin

133.000

 

1487

03C3.1.HS43

Catecholamin

214.000

 

1488

03C3.1.HS50

CEA

85.800

 

1489

03C3.1.HS32

Ceruloplasmin

69.700

 

1490

03C3.1.HS28

CK-MB

37.500

 

1491

03C3.1.HS37

Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại)

58.900

 

1492

03C3.1.HS7

Cortison

91.100

 

1493

 

C-Peptid

170.000

 

1494

03C3.1.HS4

CPK

26.800

 

1495

 

CRP định lượng

53.600

 

1496

03C3.1.HS31

CRP hs

53.600

 

1497

03C3.1.HS60

Cyclosporine

321.000

 

1498

03C3.1.HS66

Cyfra 21 - 1

96.500

 

1499

04C5.1.311

Điện giải đồ (Na, K, CL)

28.900

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số

1500

03C3.1.HS69

Digoxin

85.800

 

1501

 

Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

289.000

 

1502

 

Định lượng Alphal Antitrypsin

64.300

 

1503

 

Định lượng Anti CCP

310.000

 

1504

 

Định lượng Beta Crosslap

138.000

 

1505

04C5.1.315

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: Phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT

21.400

Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được

1506

04C5.1.313

Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,...

21.400

Mỗi chất

1507

 

Định lượng Cystatine C

85.800

 

1508

 

Định lượng Ethanol (cồn)

32.100

 

1509

 

Định lượng Free Kappa niệu/huyết thanh

519.000

 

1510

 

Định lượng Free Lambda niệu/huyết thanh

519.000

 

1511

 

Định lượng Gentamicin

96.500

 

1512

 

Định lượng Methotrexat

396.000

 

1513

 

Định lượng p2PSA

685.000

 

1514

 

Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh

75.000

 

1515

04C5.1.314

Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

32.100

 

1516

 

Định lượng Tobramycin

96.500

 

1517

 

Định lượng Tranferin Receptor

107.000

 

1518

04C5.1.316

Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26.800

 

1519

 

Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)

26.800

 

1520

 

Đo hoạt độ P-Amylase

64.300

 

1521

 

Đo khả năng gắn sắt toàn thể

75.000

 

1522

04C5.1.346

Đường máu mao mạch

15.200

 

1523

 

E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol)

182.000

 

1524

03C3.1.HS10

Erythropoietin

80.400

 

1525

03C3.1.HS52

Estradiol

80.400

 

1526

03C3.1.HS48

Ferritin

80.400

 

1527

03C3.1.HS67

Folate

85.800

 

1528

 

Free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin)

182.000

 

1529

03C3.1.HS54

FSH

80.400

 

1530

03C3.1.HS30

Gama GT

19.200

 

1531

03C3.1.HS8

GH

160.000

 

1532

03C3.1.HS77

GLDH

96.500

 

1533

03C3.1.HS1

Gross

16.000

 

1534

03C3.1.HS76

Haptoglobin

96.500

 

1535

04C5.1.351

HbA1C

100.000

 

1536

03C3.1.HS75

HBDH

96.500

 

1537

 

HE4

299.000

 

1538

03C3.1.HS57

Homocysteine

144.000

 

1539

03C3.1.HS35

IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại)

64.300

 

1540

 

Inhibin A

235.000

 

1541

03C3.1.HS49

Insuline

80.400

 

1542

03C3.1.HS74

Kappa định tính

96.500

 

1543

03C3.1.HS42

Khí máu

214.000

 

1544

03C3.1.HS72

Lactat

96.500

 

1545

03C3.1.HS73

Lambda định tính

96.500

 

1546

03C3.1.HS29

LDH

26.800

 

1547

03C3.1.HS53

LH

80.400

 

1548

03C3.1.HS36

Lipase

58.900

 

1549

03C3.1.HS2

Maclagan

16.000

 

1550

03C3.1.HS58

Myoglobin

91.100

 

1551

03C3.1.HS21

Ngộ độc thuốc

64.300

 

1552

03C3.1.HS18

Nồng độ rượu trong máu

29.900

 

1553

 

NSE (Neuron Specific Enolase)

192.000

 

1554

03C3.1.HS19

Paracetamol

37.500

 

1555

04C5.1.321

Phản ứng cố định bổ thể

32.100

 

1556

03C3.1.VS7

Phản ứng CRP

21.400

 

1557

03C3.1.HS14

Phenytoin

80.400

 

1558

04C5.1.344

PLGF

728.000

 

1559

03C3.1.HS71

Pre albumin

96.500

 

1560

04C5.1.339

Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)

406.000

 

1561

04C5.1.338

Pro-calcitonin

396.000

 

1562

03C3.1.HS56

Progesteron

80.400

 

1563

04C5.1.342

PRO-GRP

347.000

 

1564

03C3.1.HS55

Prolactin

75.000

 

1565

03C3.1.HS47

PSA

91.100

 

1566

 

PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen)

85.800

 

1567

03C3.1.HS61

PTH

235.000

 

1568

03C3.1.HS17

Quinin/Cloroquin/Mefloquin

80.400

 

1569

03C3.1.HS39

RF (Rheumatoid Factor)

37.500

 

1570

03C3.1.HS22

Salicylate

75.000

 

1571

04C5.1.341

SCC

203.000

 

1572

04C5.1.345

SFLT1

728.000

 

1573

03C3.1.HS44

T3/FT3/T4/FT4 (1 loại)

64.300

 

1574

04C5.1.343

Tacrolimus

721.000

 

1575

04C5.1.350

Testosteron

93.200

 

1576

03C3.1.HS15

Theophylin

80.400

 

1577

03C3.1.HS11

Thyroglobulin

175.000

 

1578

03C3.1.HS13

TRAb định lượng

406.000

 

1579

03C3.1.HS41

Transferin/độ bão hòa tranferin

64.300

 

1580

03C3.1.HS16

Tricyclic anti depressant

80.400

 

1581

03C3.1.HS59

Troponin T/I

75.000

 

1582

03C3.1.HS45

TSH

58.900

 

1583

03C3.1.HS68

Vitamin B12

75.000

 

1584

04C5.1.310

Xác định Bacturate trong máu

203.000

 

1585

04C5.1.317

Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm...)

25.600

 

1586

04C5.1.318

Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt)

25.600

 

 

 

Nước tiểu

 

 

1587

03C3.2.4

Amphetamin (định tính)

42.900

 

1588

04C5.2.364

Amylase niệu

37.500

 

1589

04C5.2.358

Calci niệu

24.500

 

1590

04C5.2.357

Catecholamin niệu (HPLC)

417.000

 

1591

 

Điện di Protein nước tiểu (máy tự động)

160.000

 

1592

04C5.2.360

Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

28.900

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số

1593

03C3.2.8

DPD

192.000

 

1594

03C3.2.7

Dưỡng chấp

21.400

 

1595

04C5.2.366

Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính

23.500

 

1596

04C5.2.367

Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén định lượng

90.000

 

1597

04C5.2.369

Hydrocorticosteroid định lượng

38.500

 

1598

03C3.2.5

Marijuana định tính

42.900

 

1599

03C3.2.2

Micro Albumin

42.900

 

1600

04C5.2.368

Oestrogen toàn phần định lượng

32.100

 

1601

03C3.2.3

Opiate định tính

42.900

 

1602

04C5.2.359

Phospho niệu

20.300

 

1603

04C5.2.370

Porphyrin định tính

48.200

 

1604

03C3.2.6

Protein Bence - Jone

21.400

 

1605

04C5.2.361

Protein niệu hoặc đường niệu định lượng

13.800

 

1606

04C5.2.362

Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis

42.900

 

1607

04C5.2.371

Tế bào/trụ hay các tinh thể khác định tính

3.100

 

1608

03C3.2.1

Tổng phân tích nước tiểu

27.300

 

1609

04C5.2.372

Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính

4.700

 

1610

04C5.2.363

Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

16.000

 

1611

04C5.2.365

Xentonic/sắc tố mật/muối mật/urobilinogen

6.300

 

1612

 

Phân

 

 

1613

04C5.3.375

Amilase/Trypsin/Mucinase định tính

9.600

 

1614

04C5.3.373

Bilirubin định tính

6.300

 

1615

04C5.3.374

Canxi, Phospho định tính

6.300

 

1616

04C5.3.377

Urobilin, Urobilinogen: Định tính

6.300

 

 

 

Dịch chọc dò

 

 

1617

04C5.4.398

Clo dịch

22.400

 

1618

04C5.4.397

Glucose dịch

12.800

 

1619

04C5.4.399

Phản ứng Pandy

8.400

 

1620

04C5.4.396

Protein dịch

10.700

 

1621

04C5.4.400

Rivalta

8.400

 

1622

04C5.4.393

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản...)

55.700

 

1623

04C5.4.394

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản...) có đếm số lượng tế bào

91.100

 

IV

 

Vi sinh

 

 

1624

 

AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang

64.900

 

1625

03C3.1.VS41

Anti HAV-IgM bằng miễn dịch bán tự động/tự động

105.000

 

1626

03C3.1.VS42

Anti HAV-total bằng miễn dịch bán tự động/tự động

100.000

 

1627

03C3.1.HH71

Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động/tự động

111.000

 

1628

03C3.1.HH72

Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động

94.500

 

1629

03C3.1.HH68

Anti-HIV (nhanh)

53.000

 

1630

03C3.1.HH65

Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động

105.000

 

1631

03C3.1.HH70

Anti-HBc IgG miễn dịch bán tự động/tự động

70.800

 

1632

04C5.4.385

Anti-HBs định lượng

114.000

 

1633

03C3.1.HH69

Anti-HBs miễn dịch bán tự động/tự động

70.800

 

1634

03C3.1.HH67

Anti-HCV (nhanh)

53.000

 

1635

03C3.1.HH64

Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động

118.000

 

1636

03C3.1.HS40

ASLO

41.200

 

1637

03C3.1.VS34

Aspergillus miễn dịch bán tự động/tự động

105.000

 

1638

 

BK/JC virus Real-time PCR

454.000

 

1639

03C3.1.VS24

Chlamydia IgG miễn dịch bán tự động/tự động

176.000

 

1640

 

Chlamydia test nhanh

70.800

 

1641

 

Clostridium difficile miễn dịch tự động

810.000

 

1642

 

CMV Avidity

247.000

 

1643

04C5.4.387

CMV đo tải lượng hệ thống tự động

1.820.000

 

1644

03C3.1.VS23

CMV IgG miễn dịch bán tự động/tự động

111.000

 

1645

03C3.1.VS22

CMV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

129.000

 

1646

04C5.4.386

CMV Real-time PCR

730.000

 

1647

03C3.1.VS35

Cryptococcus test nhanh

111.000

 

1648

03C3.1.VS15

Dengue IgG miễn dịch bán tự động/tự động

152.000

 

1649

03C3.1.VS14

Dengue IgM miễn dịch bán tự động/tự động

152.000

 

1650

03C3.1.VS8

Dengue NS1 Ag/IgM-IgG test nhanh

129.000

 

1651

03C3.1.VS27

EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động/tự động

200.000

 

1652

03C3.1.VS28

EBV EB-NA1 IgG miễn dịch bán tự động/tự động

212.000

 

1653

03C3.1.VS26

EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động/tự động

182.000

 

1654

03C3.1.VS25

EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động/tự động

189.000

 

1655

 

EV71 IgM/IgG test nhanh

113.000

 

1656

03C3.1.HH10

Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi

35.400

 

1657

 

HBeAb test nhanh

59.000

 

1658

03C3.1.HH73

HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động

94.500

 

1659

 

HBeAg test nhanh

59.000

 

1660

03C3.1.HH66

HbsAg (nhanh)

53.000

 

1661

04C5.4.384

HBsAg Định lượng

468.000

 

1662

 

HBsAg khẳng định

610.000

 

1663

 

HBsAg miễn dịch bán tự động/tự động

73.900

 

1664

03C3.1.VS11

HBV đo tải lượng hệ thống tự động

1.310.000

 

1665

 

HBV đo tải lượng Real-time PCR

660.000

 

1666

 

HCV Core Ag miễn dịch tự động

540.000

 

1667

03C3.1.VS12

HCV đo tải lượng hệ thống tự động

1.320.000

 

1668

 

HCV đo tải lượng Real-time PCR

820.000

 

1669

 

HDV Ag miễn dịch bán tự động

408.000

 

1670

 

HDV IgG miễn dịch bán tự động/tự động

212.000

 

1671

 

HDV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

312.000

 

1672

 

Helicobacter pylori Ag test nhanh

154.000

Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày hoặc tá tràng

1673

 

HEV IgG miễn dịch bán tự động/tự động

311.000

 

1674

 

HEV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

311.000

 

1675

 

HIV Ag/Ab test nhanh

97.100

Xét nghiệm cho kết quả đồng thời Ab và Ag

1676

 

HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động

129.000

 

1677

 

HIV đo tải lượng hệ thống tự động

938.000

 

1678

 

HIV khẳng định

172.000

Tính cho 2 lần tiếp theo

1679

 

Hồng cầu trong phân test nhanh

64.900

 

1680

04C5.3.376

Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp

37.800

 

1681

 

HPV genotype PCR hệ thống tự động

1.060.000

 

1682

 

HPV Real-time PCR

376.000

 

1683

03C3.1.VS21

HSV1+2 IgG miễn dịch bán tự động/tự động

152.000

 

1684

03C3.1.VS20

HSV1+2 IgM miễn dịch bán tự động/tự động

152.000

 

1685

 

Influenza virus A, B Real-time PCR

1.560.000

 

1686

 

Influenza virus A, B test nhanh

168.000

 

1687

 

JEV IgM (test nhanh)

123.000

 

1688

 

JEV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

430.000

 

1689

04C5.4.378

Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi

41.200

 

1690

 

Leptospira test nhanh

136.000

 

1691

 

Measles virus IgG miễn dịch bán tự động/tự động

250.000

 

1692

 

Measles virus IgM miễn dịch bán tự động/tự động

250.000

 

1693

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng

730.000

 

1694

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường đặc

236.000

 

1695

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng

346.000

 

1696

 

Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA

885.000

 

1697

 

Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert

338.000

 

1698

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc

182.000

 

1699

 

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc

170.000

 

1700

03C3.1.VS13

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng

276.000

 

1701

04C5.4.388

Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động

810.000

 

1702

 

Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR

354.000

 

1703

 

Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA

1.510.000

 

1704

03C3.1.VS30

Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch bán tự động

247.000

 

1705

03C3.1.VS29

Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch bán tự động

165.000

 

1706

 

NTM định danh LPA

910.000

 

1707

03C3.1.VS5

Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí/vi hiếu khí

1.310.000

 

1708

 

Phản ứng Mantoux

11.800

 

1709

04C5.1.319

Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi

31.800

 

1710

03C3.1.VS9

Pneumocystis miễn dịch bán tự động/tự động

354.000

 

1711

 

Rickettsia Ab

118.000

 

1712

03C3.1.VS17

Rotavirus Ag test nhanh

176.000

 

1713

03C3.1.VS33

RSV (Respiratory Syncytial Virus) miễn dịch bán tự động/tự động

141.000

 

1714

03C3.1.VS32

Rubella IgG miễn dịch bán tự động/tự động

118.000

 

1715

03C3.1.VS31

Rubella IgM miễn dịch bán tự động/tự động

141.000

 

1716

 

Rubella virus Ab test nhanh

147.000

 

1717

 

Rubella virus Avidity

296.000

 

1718

03C3.1.VS37

Salmonella Widal

176.000

 

1719

 

Toxoplasma Avidity

250.000

 

1720

03C3.1.VS19

Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động/tự động

118.000

 

1721

03C3.1.VS18

Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động/tự động

118.000

 

1722

04C5.4.390

Treponema pallidum RPR định lượng

86.100

 

1723

04C5.4.389

Treponema pallidum RPR định tính

37.800

 

1724

04C5.4.392

Treponema pallidum TPHA định lượng

176.000

 

1725

04C5.4.391

Treponema pallidum TPHA định tính

53.000

 

1726

 

Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp

141.000

 

1727

03C3.1.VS1

Vi hệ đường ruột

29.400

 

1728

 

Vi khuẩn khẳng định

460.000

 

1729

04C5.4.379

Vi khuẩn nhuộm soi

67.200

 

1730

04C5.4.382

Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường

236.000

 

1731

03C3.1.VS6

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động

294.000

 

1732

 

Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động

296.000

 

1733

 

Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng genotype Real-time PCR (cho 1 vi sinh vật)

1.560.000

 

1734

 

Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR

730.000

 

1735

 

Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh

236.000

 

1736

 

Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng xác định trình tự một đoạn gene

2.620.000

 

1737

04C5.4.380

Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh)

182.000

 

1738

04C5.4.381

Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động

194.000

 

1739

04C5.4.383

Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường

236.000

 

1740

03C3.1.VS10

Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng miễn dịch bán tự động/tự động

468.000

 

1741

 

HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho một loại thuốc)

1.110.000

 

1742

03C3.3.1

Xét nghiệm cặn dư phân

53.000

 

V

 

Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý

 

 

1743

03C3.5.16

Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật

148.000

 

1744

03C3.5.18

Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán

296.000

 

1745

03C3.5.19

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong điều trị vô sinh

545.000

 

1746

03C3.5.21

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng

420.000

 

1747

03C3.5.17

Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u)

148.000

 

1748

03C3.5.20

Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/tổn thương sâu

222.000

 

1749

03C3.5.23

Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương

148.000

 

1750

04C5.4.414

Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

155.000

 

1751

04C5.4.409

Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou

341.000

 

1752

03C3.5.22

Xét nghiệm cyto (tế bào)

103.000

 

1753

 

Xét nghiệm đột biến gen BRAF

4.586.000

 

1754

 

Xét nghiệm đột biến gen EGFR

5.386.000

 

1755

 

Xét nghiệm đột biến gen KRAS

5.186.000

 

1756

 

Xét nghiệm FISH

5.586.000

 

1757

 

Xét nghiệm lai tại chỗ bạc hai màu (Dual-SISH)

4.686.000

 

1758

 

Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH)

5.386.000

 

1759

 

Cell Bloc (khối tế bào)

230.000

 

1760

 

Thin-PAS

560.000

 

1761

04C5.4.410

Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) chưa bao gồm kháng thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng nguyên

427.000

 

1762

04C5.4.411

Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

1.228.000

 

1763

04C5.4.404

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

291.000

 

1764

04C5.4.408

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa

276.000

 

1765

04C5.4.413

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

358.000

 

1766

04C5.4.401

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

321.000

 

1767

04C5.4.403

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Mucicarmin

402.000

 

1768

04C5.4.402

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

380.000

 

1769

04C5.4.405

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

395.000

 

1770

04C5.4.406

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

373.000

 

1771

04C5.4.407

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

424.000

 

1772

04C5.4.412

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh

521.000

 

1773

04C5.4.415

Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

252.000

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1774

 

Thủ thuật loại I

434.000

 

1775

 

Thủ thuật loại II

243.000

 

1776

 

Thủ thuật loại III

118.000

 

VI

 

Xét nghiệm độc chất

 

 

1777

04C5.4.425

Định lượng cấp NH3 trong máu

252.000

 

1778

03C3.6.7

Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân

51.900

 

1779

03C3.6.4

Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu)

111.000

 

1780

03C3.6.5

Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu)

111.000

 

1781

04C5.4.424

Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

91.900

 

1782

04C5.4.418

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu bằng máy Express pluss

192.000

 

1783

04C5.4.419

Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy

667.000

 

1784

04C5.4.422

Xét nghiệm xác định thành phần hóa chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

1.216.000

 

1785

04C5.4.417

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

356.000

 

1786

04C5.4.421

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

1.241.000

 

1787

04C5.4.423

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

138.000

 

1788

04C5.4.420

Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu

71.200

 

1789

04C5.4.416

Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

192.000

 

G

 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

1790

04C3.1.182

Đặt và thăm dò huyết động

4.543.000

Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực

1791

03C3.7.3.8

Điện cơ (EMG)

127.000

 

1792

03C3.7.3.9

Điện cơ tầng sinh môn

139.000

 

1793

04C6.427

Điện não đồ

63.000

 

1794

04C6.426

Điện tâm đồ

32.000

 

1795

03C3.7.3.6

Điện tâm đồ gắng sức

197.000

 

1796

03C1.42

Đo áp lực đồ bàng quang

125.000

 

1797

03C1.43

Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo

135.000

 

1798

 

Đo áp lực thẩm thấu niệu

29.300

 

1799

 

Đo áp lực bàng quang bằng cột nước

502.000

 

1800

 

Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học

1.980.000

 

1801

 

Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi

1.925.000

 

1802

 

Đo áp lực hậu môn trực tràng

936.000

 

1803

DƯ-MDLS

Đo biến đổi thể tích toàn thân - Body Plethysmography

847.000

 

1804

03C2.1.90

Đo các chỉ số niệu động học

2.335.000

 

1805

DƯ-MDLS

Đo các thể tích phổi - Lung Volumes

2.799.000

 

1806

 

Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân/cánh tay)

71.500

 

1807

04C6.429

Đo chức năng hô hấp

124.000

 

1808

 

Đo đa ký giấc ngủ

2.307.000

 

1809

DƯ-MDLS

Đo FeNO

393.000

 

1810

DƯ-MDLS

Đo khuếch tán phổi - Diffusion Capacity

1.336.000

 

1811

DƯ-MDLS

Đo phế dung kế - Spirometry (FVC, SVC, TLC)/dung tích sống gắng sức - FVC/dung tích sống chậm - SVC/thông khí tự nguyện tối đa - MVV/áp suất tối đa hít vào/thở ra - MIP/MEP

774.000

 

1812

 

Đo vận tốc lan truyền sóng mạch

71.500

 

1813

03C3.7.3.7

Holter điện tâm đồ/huyết áp

196.000

 

1814

04C6.428

Lưu huyết não

42.600

 

1815

 

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường

129.000

 

1816

 

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén

159.000

 

1817

 

Nghiệm pháp kích Synacthen

414.000

 

1818

 

Nghiệm pháp nhịn uống

603.000

 

1819

 

Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao

418.000

 

1820

 

Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp

258.000

 

1821

04C6.434

Test dung nạp Glucagon

37.900

 

1822

 

Test Glucagon gián tiếp (Định lượng C - Peptid thời điểm 0' và 6' sau tiêm)

205.000

Chưa bao gồm thuốc

1823

03C3.7.3.1

Test Raven/Gille

24.300

 

1824

03C3.7.3.3

Test tâm lý BECK/ZUNG

19.300

 

1825

03C3.7.3.2

Test tâm lý MMPI/WAIS/WICS

29.300

 

1826

04C6.432

Test thanh thải Creatinine

59.500

 

1827

04C6.433

Test thanh thải Ure

59.500

 

1828

03C3.7.3.5

Test trắc nghiệm tâm lý

29.300

 

1829

03C3.7.3.4

Test WAIS/WICS

34.300

 

1830

04C6.435

Thăm dò các dung tích phổi

255.000

 

1831

03C2.1.37

Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim

1.935.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim

1832

04C6.431

Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

32.500

 

1833

04C6.430

Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan

32.500

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1834

 

Thủ thuật loại đặc biệt

711.000

 

1835

 

Thủ thuật loại I

274.000

 

1836

 

Thủ thuật loại II

172.000

 

1837

 

Thủ thuật loại III

88.900

 

H

 

CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

 

 

1

 

Thăm dò bằng đồng vị phóng xạ (giá chưa bao gồm dược chất, vật tư phóng xạ và Invivo kit)

 

 

1838

04C7.447

Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

767.000

 

1839

04C7.441

Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

280.000

 

1840

04C7.440

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: LH hoặc FSH hoặc HCG hoặc Insullin hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol

205.000

 

1841

04C7.437

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin

185.000

 

1842

04C7.442

Định lượng kháng thể kháng Tg hoặc ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

370.000

 

1843

03C3.7.1.13

Độ tập trung I-131 tuyến giáp

203.000

 

1844

04C7.446

SPECT CT

902.000

 

1845

03C3.7.1.1

SPECT não

432.000

 

1846

04C7.445

SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

577.000

 

1847

03C3.7.1.2

SPECT tưới máu cơ tim

569.000

 

1848

04C7.443

SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép

632.000

 

1849

03C3.7.1.4

Thận đồ đồng vị

273.000

 

1850

03C3.7.1.31

Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO

332.000

 

1851

03C3.7.1.28

Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid

352.000

 

1852

03C3.7.1.27

Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với Tc-99m Sulfur Colloid

462.000

 

1853

03C3.7.1.19

Xạ hình chẩn đoán khối u

432.000

 

1854

03C3.7.1.24

Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pyrophosphate

402.000

 

1855

03C3.7.1.30

Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m

332.000

 

1856

03C3.7.1.9

Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan

402.000

 

1857

03C3.7.1.17

Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa với hồng cầu đánh dấu Tc-99m

402.000

 

1858

03C3.7.1.3

Xạ hình chức năng thận

382.000

 

1859

03C3.7.1.5

Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG3

442.000

 

1860

03C3.7.1.23

Xạ hình chức năng tim

432.000

 

1861

03C3.7.1.8

Xạ hình gan mật

402.000

 

1862

03C3.7.1.10

Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid

432.000

 

1863

 

Xạ hình hạch Lympho

432.000

 

1864

03C3.7.1.11

Xạ hình lách

402.000

 

1865

03C3.7.1.20

Xạ hình lưu thông dịch não tủy

432.000

 

1866

03C3.7.1.29

Xạ hình não

352.000

 

1867

04C7.444

Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

577.000

 

1868

03C3.7.1.6

Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA)

382.000

 

1869

03C3.7.1.33

Xạ hình thông khí phổi

432.000

 

1870

03C3.7.1.16

Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA

432.000

 

1871

03C3.7.1.18

Xạ hình toàn thân với I-131

432.000

 

1872

03C3.7.1.32

Xạ hình tưới máu phổi

402.000

 

1873

03C3.7.1.14

Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m

302.000

 

1874

04C7.439

Xạ hình tụy

544.000

 

1875

03C3.7.1.21

Xạ hình tủy xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP

452.000

 

1876

04C7.438

Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m-V-DMSA hoặc với đồng vị kép

544.000

 

1877

03C3.7.1.12

Xạ hình tuyến giáp

282.000

 

1878

03C3.7.1.15

Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m

332.000

 

1879

03C3.7.1.7

Xạ hình tuyến thượng thận với I-131 MIBG

432.000

 

1880

03C3.7.1.34

Xạ hình tuyến vú

402.000

 

1881

03C3.7.1.22

Xạ hình xương

402.000

 

1882

03C3.7.1.35

Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP

432.000

 

1883

03C3.7.1.26

Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân hủy hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51

402.000

 

1884

03C3.7.1.25

Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51

302.000

 

II

 

Điều trị bằng chất phóng xạ (giá chưa bao gồm dược chất phóng xạ, hợp chất đánh dấu, vật tư phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác, nếu có sử dụng)

 

 

1885

03C3.7.2.36

Điều trị Basedow/bướu tuyến giáp đơn thuần/nhân độc tuyến giáp bằng I-131

747.000

 

1886

03C3.7.2.38

Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131

899.000

 

1887

03C3.7.2.44

Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát/bệnh Leucose kinh/giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P-32

549.000

 

1888

03C3.7.2.46

Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày)

764.000

 

1889

03C3.7.2.40

Điều trị sẹo lồi/Eczema/u máu nông bằng P-32 (tính cho 1 ngày điều trị)

206.000

 

1890

03C3.7.2.43

Điều trị tràn dịch màng bụng/màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ

1.763.000

 

1891

03C3.7.2.52

Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng I-131 MIBG

582.000

 

1892

03C3.7.2.49

Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32

802.000

 

1893

03C3.7.2.47

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I-131 Lipiodol

666.000

 

1894

03C3.7.2.48

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188

652.000

 

1895

03C3.7.2.51

Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ I-125

15.271.000

 

1896

03C3.7.2.50

Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125

15.271.000

 

1897

03C3.7.2.42

Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ

463.000

 

1898

 

Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y

15.008.000

Chưa bao gồm chi phí dây dẫn trong trường hợp tiêm hạt vi cầu vào khối u gan thứ 2 trở lên

1899

 

PET/CT bằng bức xạ hãm ở bệnh nhân ung thư gan, ung thư đường mật trong gan, ung thư di căn gan sau điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y

3.808.000

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1900

 

Thủ thuật loại đặc biệt

491.000

 

1901

 

Thủ thuật loại I

299.000

 

1902

 

Thủ thuật loại II

194.000

 

I

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

 

1903

 

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring

55.000

 

1904

 

Gây mê trong phẫu thuật mắt

500.000

 

1906

 

Gây mê trong thủ thuật mắt

250.000

 

1907

03C5.1

Telemedicine

1.681.000

 

1908

 

Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

242.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc

1909

 

Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

304.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc

1910

 

Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis

519.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc

1911

 

Phẫu thuật cấy lông mày

1.741.000

 

1912

 

Xóa xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby

736.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

1913

 

Xóa nếp nhăn bằng Laser Fractional, Intracell

1.001.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

1914

 

Trẻ hóa da bằng các kỹ thuật Laser Fractional

1.001.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

1915

 

Trẻ hóa da bằng Radiofrequency (RF)

536.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị

1916

 

Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

4.307.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc

1917

 

Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc

526.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc

1918

 

Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm

206.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc

1919

 

Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED

186.000

 

1920

 

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

1.010.000

 

1921

 

Cấy - tháo thuốc tránh thai

210.000

 

1922

 

Chọc hút noãn

7.079.000

 

1923

 

Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn

2.545.000

 

1924

 

Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung

3.868.000

 

1925

 

Đặt và tháo dụng cụ tử cung

218.000

 

1926

 

Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút hoặc sóng ngắn hoặc hồng ngoại

62.000

 

1927

 

Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai)

2.117.000

 

1928

 

Lọc rửa tinh trùng

934.000

 

1929

 

Rã đông phôi, noãn

3.495.000

 

1930

 

Rã đông tinh trùng

198.000

 

1931

 

Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh)

8.822.000

 

1932

 

Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI)

6.207.000

 

1933

 

Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao)

1.270.000

 

1934

03C2.3.93

Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (01 mắt)

4.142.000

 

1935

03C2.3.21

Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt)

580.000

 

1936

03C2.3.22

Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt)

699.000

 

1937

03C2.5.7.40

Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo > 2 cm

1.625.000

 

Ghi chú:

1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ.

2. Chi phí gây mê:

a) Giá của các phẫu thuật đã bao gồm chi phí phương pháp vô cảm (trừ chuyên khoa Mắt); trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa mắt gây mê thì chi phí gây mê được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1905 của Phụ lục này.

b) Giá của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi cụ thể đã bao gồm chi phí gây mê).

Trường hợp khi thực hiện thủ thuật cần phải gây mê thì chi phí gây mê của thủ thuật chuyên khoa mắt được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1906; chi phí gây mê của các thủ thuật còn lại khác được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1230 của Phụ lục này.

3. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1281, 1282, 1283 quy định tại Phụ lục này:

a) Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương:

- Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1283 (do mức giá của dịch vụ 1283 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);

- Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1281;

- Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát sinh thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1281. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của người bệnh do người bệnh đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.

b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1281;

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1282;

- Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1281; số lần định nhóm máu ABO tại giường, thực hiện theo quy định của Bộ Y tế;

- Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1281, 1282, 1283 được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.

4. Đối với các dịch vụ thuộc chuyên ngành da liễu có ghi chú Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 hoặc 10 cm2 diện tích điều trị (đơn vị chuẩn) thì thanh toán như sau: Trường hợp 1 lần điều trị ≤ mỗi đơn vị chuẩn thì thanh toán một lần giá theo mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp 1 lần điều trị có số thương tổn hoặc diện tích điều trị lớn hơn đơn vị chuẩn thì thanh toán theo tỷ lệ. Ví dụ giá quy định là 5 cm2 diện tích mà diện tích điều trị là 8 cm2 thì tính là 1,6 lần giá được quy định. Nếu giá quy định cho 5 thương tổn mà một lần điều trị cho 7 thương tổn thì tính là 1,4 lần giá quy định.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/05/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu 04/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 02/04/2019
Ngày có hiệu lực 01/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cà Mau Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Mục lục

Mục lục

Close