HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC BIỆT THỰ KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ ĐỀ ÁN QUẢN LÝ QUỸ NHÀ BIỆT THỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ; DANH MỤC BIỆT THỰ CŨ KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2013/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2013 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC PHỐ CỔ, LÀNG CỔ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU, BIỆT THỰ CŨ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC XÂY DỰNG TRƯỚC NĂM 1954 VÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ CẦN TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 05/7/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thành phố v Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thng tiêu biu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tn và phát huy giá trị văn hóa;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22/6/2017 và Báo cáo bổ sung số 3114/UBND-ĐT ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Ban Pháp chế Hi đng nhân dân Thành phố; ý kiến giải trình của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh danh mục 970 biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự, cụ thể:

1 - Đưa 20 biệt thự ra khỏi danh mục, đồng thời xác định là công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 (kèm theo phụ lục 1 thuộc Biu số 1).

2- Đưa 02 biệt thự ra khỏi danh mục, đồng thời xác định là nhà phố (kèm theo phụ lục 2 thuộc Biu số 1).

3- Đưa 03 biệt thự ra khỏi danh mục do thống kê nhầm, trùng 2 lần (kèm theo phụ lục 3 thuộc Biểu số 1).

4- Điều chỉnh giảm, đưa ra khỏi danh mục 5 biệt thự; điều chỉnh tăng đưa vào danh mục để quản lý 12 biệt thự, do thống kê sai (kèm theo phụ lục 4 thuộc Biểu số 1).

5- Điều chỉnh lại địa chỉ đối với 51 biệt thự (kèm theo phụ lục 5 thuộc Biểu số 1).

6- Đối với 123 biệt thự đã phá dỡ, trong đó một số đã xây dựng mới, một số hiện trạng đang là ô đất trng, không còn là biệt thự, đưa ra khỏi danh mục biệt thự. Cụ thể như sau:

6.1- Đưa ra khỏi danh mục 88 biệt thự đã phá dỡ, xây dựng mới trước ngày Luật Xây dựng năm 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004), trước và sau ngày Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND Thành phố có hiệu lực, đã được cơ quan có thẩm quyền chp thuận phá dỡ hoặc có văn bản chấp thuận dự án, giấy phép xây dựng (kèm theo phụ lục 6 thuộc Biểu số 1).

6.2- Đưa ra khỏi danh mục, quản lý theo quy hoạch đối với 17 biệt thự đã phá dỡ hiện trạng là ô đất trống và 18 biệt thự đã phá dỡ xây dựng mới không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (kèm theo phụ lục 7 thuộc Biểu số 1).

Như vậy, sau khi điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố là 829 biệt thự.

Điều 2. Điều chỉnh danh mục 225 biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn, cụ thể:

1- Đưa 03 biệt thự ra khỏi danh mục và xác định là công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 (kèm theo phụ lục 1 thuộc Biu số 2).

2- Điều chỉnh giảm 04 biệt thự khỏi danh mục (do xác định nhầm từ 01 biệt thự mang hai biển số nhà thống kê thành 02 biệt thự) (kèm theo phụ lục 2 thuộc Biểu số 2).

3- Điều chỉnh lại địa chỉ đối với 11 biệt thự (kèm theo phụ lục 3 thuộc Biểu s 2)

Như vậy, sau khi điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HDND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố là 218 biệt thự.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố:

1.1. Trong năm 2017, thành lập Hi đồng thẩm định đánh giá và phân loại biệt thự để quản lý đảm bảo theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố.

1.2. Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án xử lý những vấn đề còn tồn tại, không để xảy ra tình trạng các biệt thự tiếp tục bị phá dỡ để xây dựng công trình mới không theo quy chế quản lý. Cụ thể: Những biệt thự đã phá dỡ, chưa xây dựng mới và biệt thự tự phá dỡ không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép vẫn đưa vào diện quản lý theo quy hoạch; Những biệt thự chưa phá nhưng chính quyền các cấp đã phê duyệt dự án, phải rà soát lại thủ tục, thẩm quyền và quản lý theo quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố.

1.3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Đ nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 04/7/2017 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng; Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy;
- VP HĐND; VP UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện, tx;
- Công báo TP;
Cổng GTĐT TP;
- Lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

BIỂU SỐ 1

Phụ lục 1

DANH MỤC 20 BIỆT THỰ ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC XÂY DỰNG TRƯỚC NĂM 1954

(kèm theo Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội)

STT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

36

Bà Triệu

Hoàn Kiếm

2

53

Bà Triệu

Hoàn Kiếm

3

8

Tràng Thi

Hoàn Kiếm

4

16+18

Tràng Thi

Hoàn Kiếm

5

15B

Tràng Thi

Hoàn Kiếm

6

38+40

Lê Thái T

Hoàn Kiếm

7

48

Lê Thái T

Hoàn Kiếm

8

2-2B

Ngô Thì Nhậm

Hoàn Kiếm

9

8

Lê Trực

Ba Đình

10

37

Châu Long

Ba Đình

11

40

Châu Long

Ba Đình

12

26

Quán Thánh

Ba Đình

13

96

Quán Thánh

Ba Đình

14

29

Phan Huy Ích

Ba Đình

15

21

Đặng Dung

Ba Đình

16

23

Đặng Dung

Ba Đình

17

11

ngõ Châu Long

Ba Đình

18

67

Phó Đức Chính

Ba Đình

19

88

Phó Đức Chính

Ba Đình

20

17

Phạm HồngThái

Ba Đình

 

Phụ lục 2

DANH MỤC 02 BIỆT THỰ ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND XÁC ĐỊNH NHÀ PHỐ

Số TT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

27

Phan Huy Ích

Ba Đình

2

3

Ngõ Yên Ninh

Ba Đình

 

Phụ lục 3

ĐƯA 03 BIỆT THỰ RA KHỎI DANH MỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐND DO THỐNG KÊ NHẦM, TRÙNG 2 LẦN.

Số TT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

29

Hàng Bài

Hoàn Kiếm

2

9

Tôn Thất Thiệp

Ba Đình

3

Không ghi số nhà

Tôn Thất Thiệp

Ba Đình

 

Phụ lục 4

ĐIỀU CHỈNH GIẢM, ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC 05 BIỆT THỰ DO THỐNG KÊ SAI

STT

Tên biệt thự trong Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

Kiểm tra thực tế

Điều chỉnh

1

65A phố Phan Đình Phùng

65B phố Phan Đinh Phùng

01 biệt thự mang hai biển số nhà

65- 65B phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình

2

36 phố Tăng Bạt Hổ

38 phố Tăng Bạt H

01 biệt thự mang hai biển số nhà

36-38 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng

3

5A Nguyễn Bỉnh Khiêm

5B Nguyễn Bỉnh Khiêm

01 biệt thự mang hai biển số nhà

5A-5B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng

4

54 phQuán Sứ

42-44 phố Tràng Thi

01 biệt thự mang hai biển số nhà

54 phố Quán Sứ - 42, 44 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

5

3A ngõ Phan Huy Chú

3B ngõ Phan Huy Chú

01 biệt thự

số 3 ngõ Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm

ĐIỀU CHỈNH TĂNG ĐƯA VÀO DANH MỤC ĐỂ QUẢN LÝ 12 BIỆT THỰ DO THỐNG KÊ THIẾU VÀ THỐNG KÊ SAI

Số TT

Tên biệt thự trong Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

Kim tra thực tế

Điều chỉnh

1

Chưa có tên trong danh mục kèm theo Nghị quyết 18

01 biệt thự 2 mặt phố

Bổ sung 59B phố Hai Bà Trưng - 14 phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm

2

45-47 phố Phan Bội Châu

02 biệt thự riêng biệt

- 45 phố Phan Bội Châu

- 47 phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm

3

8-10 phố Tống Duy Tân

02 biệt thự riêng biệt

- 8 phố Tống Duy Tân

- 10 phố Tng Duy Tân, quận Hoàn Kiếm

4

90B2 Trần Hưng Đạo

03 biệt thự riêng biệt

- 90B1 Trần Hưng Đạo

- 90B2 Trần Hưng Đạo

- 90B3 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

5

35A + B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

02 biệt thự riêng biệt

- 35A phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

- 35B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng

6

7 + 9 phố Lý Nam Đế

02 biệt thự riêng biệt

- 7 ph Lý Nam Đế

- 9 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm

7

14+16 phố Lê Thánh Tông

02 biệt thự riêng biệt

- 14 phố Lê Thánh Tông

- 16 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

8

6 + 8 phố Nguyễn Gia Thiều

02 biệt thự riêng biệt

- 6 phố Nguyễn Gia Thiều

- 8 phố Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm

9

39 + 41 phố Quang Trung

02 biệt thự riêng biệt

- 39 phố Quang Trung

- 41 phố Quang Trung quận Hoàn Kiếm

10

7AB ngõ Phan Chu Trinh

02 biệt thự riêng biệt

- 7-7A ngõ Phan Chu Trinh

- 7-7B ngõ Phan Chu Trinh quận Hoàn Kiếm

11

16 phố Phạm Đình Hổ

02 biệt thự riêng biệt

- 16A phố Phạm Đình Hổ

- 16B phố Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng

 

Phụ lục 5

ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ 51 BIỆT THỰ KÈM THEO DANH MỤC NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND

STT

Tên biệt thự trong Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND)

Kiểm tra thực tế

Điều chỉnh

1

6 phố Bà Huyện Thanh Quan

biệt thự mang 2 biển số nhà

6 phố Bà Huyện Thanh Quan - số 4 Chùa Một, quận Ba Đình

2

22A phố Phan Đình Phùng

mang biển số nhà 22 phố Phan Đình Phùng

22 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (cũ là 22A).

3

65A và 65B phố Phan Đình Phùng

mang biển số nhà 65 Phan Đình Phùng

65 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (cũ là 65A và 65B).

4

68A phố Phan Đình Phùng

mang biển số nhà 68C Phan Đình Phùng

68C phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (cũ là 68A).

5

16 phĐặng Dung

biệt thự mang hai biển s nhà

16-18 phố Đặng Dung quận Ba Đình, qun Ba Đình (cũ là 16)

6

B1+B2 P18 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là số 7 ngõ 55 phố Hoàng Hoa Thám

7 ngõ 55 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là B1+B2 P18).

7

12B phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là số 12B ngõ 49 phố Hoàng Hoa Thám

12B ngõ 49 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ 12B phố Hoàng Hoa Thám).

8

38 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là số 109 phố Hoàng Hoa Thám

số 109 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 38).

9

48 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là số 139 phố Hoàng Hoa Thám

139 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 48).

10

66A phố Hoàng Hoa Thám

biển số mi là 167 phố Hoàng Hoa Thám

167 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 66A).

11

68 phố Hoàng Hoa Thám

mang biển số mới là 169 phố Hoàng Hoa Thám

169 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 68).

12

90 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 273 phố Hoàng Hoa Thám

273 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 90).

13

102 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 333 phố Hoàng Hoa Thám

333 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 102).

14

108 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 351 phố Hoàng Hoa Thám

351 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 108).

15

104 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 335 phố Hoàng Hoa Thám

335 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 104).

16

110 phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 353 phố Hoàng Hoa Thám

353 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (cũ là 110).

17

6 dốc Ngọc Hà

biển số mới là 180 phố Ngọc Hà

180 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình (cũ là 6 dốc Ngọc Hà).

18

8 dốc Ngọc Hà

biển số mới là 184 phố Ngọc Hà

184 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình (cũ là 8 dốc Ngọc Hà).

19

10A dốc Ngọc Hà

biển số mới là 186/6 phố Ngọc Hà

186/6 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình (cũ là 10A dốc Ngọc Hà).

20

K2 ngõ 222A phố Đội Cấn

biển số mới là K2 ngõ 260 Đội Cấn

K2 ngõ 260 Đội Cấn, quận Ba Đình (cũ là K2 ngõ 222A).

21

K1A ngõ 222A phố Đội Cấn

biển số mới là K1A ngõ 260 phố Đội Cấn

K1A ngõ 260 phĐội Cấn, quận Ba Đình (K1A ngõ 222A).

22

A1 ngõ 222A phố Đội Cấn

biển số mới là số 1 N1 ngõ 40 phố Vạn Bảo

số 1 N1 ngõ 40 phố Vạn Bảo, quận Ba Đình (cũ là A1 ngõ 222A)

23

105/3 ngõ Quán Thánh

biển số mới là 105/3 phố Quán Thánh

105/3 phố Quán Thánh, quận Ba Đình (cũ 105/3 ngõ Quán Thánh).

24

6 phố Yên Thế

biển số mới là 16 phố Yên Thế

16 phố Yên Thế, quận Ba Đình (cũ là số 6).

25

14B phố Phan Chu Trinh

biệt thự mang 3 biển số nhà 19 phố Lý Thường Kiệt - 14 và 14B phố Phan Chu Trinh

19 phố Lý Thường Kiệt - 14 và 14B phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

26

47 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

biệt thự mang 2 biển số nhà

47 Hàng Bài - 50 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

27

60 Lý Thường Kiệt

biệt thự mang 2 biển số nhà

60 phố Lý Thường Kiệt - 68 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm

28

53 phố Trần Quốc Ton

biệt thự mang 2 biển số nhà

53 phố Trần Quốc Toản - 38 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm.

29

50 phố Trần Nhân Tông

biệt thự mang 2 biển số nhà

18 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm - 50 phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

30

10 phố Lý Thường Kiệt

biệt thự mang 2 biển số nhà

10 phố Lý Thường Kiệt - 19 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

31

50 phố Lý Thường Kiệt

biệt thự mang 2 biển số nhà

50 phố Lý Thường Kiệt - 62 phThợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm.

32

53 Phan Bội Châu

biệt thự mang 2 biển số nhà

53 Phan Bội Châu - 100 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

33

7+ 7B ngõ Phan Huy Chú

biệt thự mang biển số 7 ngõ Phan Huy Chú

7 ngõ Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (cũ là 7+7B)

34

9+9A ngõ Phan Huy Chú

biệt thự mang biển số 9 ngõ Phan Huy Chú

9 ngõ Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (cũ là 9+9A)

35

70 phố Trần Quốc Toản

biệt thự mang 2 biển s nhà

70 phố Trần Quốc Toản - 38 Hà Hồi, quận Hoàn Kiếm.

36

6 ngõ Lý Thường Kiệt

biệt thự mang biển s6A ngõ Lý Thường Kiệt

6A ngõ Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (cũ là 6).

37

3 phố Ngô Quyền

biệt thự mang 2 biển số nhà

3A+3B phNgô Quyền, quận Hoàn Kiếm (cũ là 3).

38

48 phố Thợ Nhuộm

biệt thự mang 2 biển số nhà

48 phố Thợ Nhuộm - 64 phố Quán Sứ, quận Hoàn kiếm

39

52 phố Trần Nhân Tông

biệt thự mang biển số nhà số 52B ngõ 52 Trn Nhân Tông

52B ngõ 52 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

40

46 phố Tô Hiến Thành

biệt thự mang 2 biển số nhà

46 phố Tô Hiến Thành - số 145 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

41

10 phố Thể Giao

biệt thự mang biển số nhà số 10B phố Thể Giao

10B Thể Giao, quận Hai Bà Trưng (cũ là 10)

42

6 phố Thuyền Quang

biệt thự mang biển số nhà số 6A phố Thuyền Quang

6A phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng (cũ là số 6).

43

2 phNguyễn Bỉnh Khiêm

biệt thự mang 2 biển số nhà

2 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm - 11 phố HXuân Hương, quận Hai Bà Trưng.

44

45 ngõ Toàn Thắng

biển số mới là 42 ngõ Toàn Thắng

42 ngõ Toàn Thắng, quận Đống Đa (cũ là số 45).

45

B1 tổ 30 Phương Liên

biển số mới là 51 hẻm 6/31/5 phố Đặng Văn Ngữ

51 hẻm 6/31/5 phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa (cũ là B1 tổ 30 Phương Liên).

46

B2 tổ 30 Phương Liên

biển số mới là 14 ngõ 83 Xã Đàn

14 ngõ 83 Xã Đàn, quận Đống Đa (cũ là B2 tổ 30).

47

69 Thổ Quan

biển số mới là 79 Th Quan

79 Thổ Quan, quận Đống Đa (cũ là số 69).

48

175 đường Trường Chinh

biển số mới là 160 - 170 đường Trường Chinh

160 - 170 đường Trường Chinh, quận Đống Đa (cũ là 175 đường Trường Chinh).

49

66B phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là 120 phố Hoàng Hoa Thám (trong ngõ)

120 phố Hoàng Hoa Thám (trong ngõ), quận Tây Hồ (cũ là 66B ph Hoàng Hoa Thám).

50

5B phố Hoàng Hoa Thám

biển số mới là ngõ 60 phố Hoàng Hoa Thám (trong ngõ)

Ngõ 60 phố Hoàng Hoa Thám (trong ngõ), quận Tây Hồ (cũ là 5B phố Hoàng Hoa Thám).

51

- 94 phố Tô Hiến Thành

- 96 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng

02 biệt thự mang 1 biển số nhà số 96 Tô Hiến Thành

số 94 - 96 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng

 

Phụ lục 6

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC 88 BIỆT THỰ ĐÃ PHÁ DỠ, XÂY DỰNG MỚI TRƯỚC NGÀY LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2003 CÓ HIỆU LỰC, TRƯỚC VÀ SAU NGÀY NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/NQ-HĐND CÓ HIỆU LỰC

STT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

3

Phan Huy Chú

Hoàn Kiếm

2

59

Lý Thái T

Hoàn Kiếm

3

13

Hai Bà Trưng

Hoàn Kiếm

4

10

Phan Chu Trinh

Hoàn Kiếm

5

21

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

6

54

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

7

88

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

8

49

Ngô Quyền

Hoàn Kiếm

9

92

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

10

2

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

11

66A

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

12

15+15A

Trần Quốc Toản

Hoàn Kiếm

13

66B

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

14

18B

Lê Thánh Tông

Hoàn Kiếm

15

20

Phan Bội Châu

Hoàn Kiếm

16

83

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

17

85

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

18

72

Quán Sứ

Hoàn Kiếm

19

40

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

20

15

Lý Nam Đế

Hoàn Kiếm

21

32

Trương Hán Siêu

Hoàn Kiếm

22

10

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

23

65BC

Trn Quốc Ton

Hoàn Kiếm

24

72

Trần Quốc Toản

Hoàn Kiếm

25

53

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

26

55

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

27

5

Ngõ Phan Huy Chú

Hoàn Kiếm

28

54

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

29

74

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

30

84

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

31

12

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

32

57

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

33

2

Hai Bà Trưng

Hoàn Kiếm

34

25

Ngô Quyền

Hoàn Kiếm

35

34

Lý Thái T

Hoàn Kiếm

36

70

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

37

66

Thợ Nhuộm

Hoàn Kiếm

38

14

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

39

3

Hai Bà Trưng

Hoàn Kiếm

40

68A

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

41

72

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiêm

42

19B

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

43

97

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

44

204

Trần Quang Khải

Hoàn Kiếm

45

37

Trần Quốc Toản

Hoàn Kiếm

46

38+40

Phùng Hưng

Hoàn Kiếm

47

96

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

48

30

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

49

86

Bà Triệu

Hoàn Kiếm

50

43

Nguyễn Thượng Hiền

Hai Bà Trưng

51

28

Hàn Thuyên

Hai Bà Trưng

52

30

Nguyễn Thượng Hiền

Hai Bà Trưng

53

24

Hàn Thuyên

Hai Bà Trưng

54

49

Hàng Chuối

Hai Bà Trưng

55

85

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

56

28

Tăng Bạt Hổ

Hai Bà Trưng

57

125

Lò Đúc

Hai Bà Trưng

58

8

Thể Giao

Hai Bà Trưng

59

183

Bà Triệu

Hai Bà Trưng

60

3

Nguyễn Thượng Hiền

Hai Bà Trưng

61

17

Thể Giao

Hai Bà Trưng

62

40

Hàng Chuối

Hai Bà Trưng

63

42

Hàng Chuối

Hai Bà Trưng

64

56

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

65

2-A3

Trung Tự

Đng Đa

66

3-A5

Trung Tự

Đống Đa

67

19

Thụy Khuê

Tây Hồ

68

47

Hàng Bún

Ba Đình

69

19B

Quán Thánh

Ba Đình

70

B1 ngõ 195B

Đội Cấn

Ba Đình

71

9A

Đặng Tất

Ba Đình

72

53

Phạm Hồng Thái

Ba Đình

73

110

Nguyễn Thái Học

Ba Đình

74

D11b

Giảng Võ

Ba Đình

75

Số 1 N1 ngõ 40 phố Vạn Bảo (cũ là A1 ngõ 222A phố Đội Cấn)

Vạn Bảo

Ba Đình

76

D7

Giảng Võ

Ba Đình

77

D9A

Giảng Võ

Ba Đình

78

81

Quán Thánh

Ba Đình

79

2

Phó Đức Chính

Ba Đình

80

22B

Điện Biên Phủ

Ba Đình

81

105b

Quán Thánh

Ba Đình

82

107

Quán Thánh

Ba Đình

83

5A

Cao Bá Quát

Ba Đình

84

82

Quán Thánh

Ba Đình

85

355 (cũ là 112A)

Hoàng Hoa Thám

Ba Đình

86

35

Điện Biên Phủ

Ba Đình

87

9

Nguyễn Biểu

Ba Đình

88

27

Nguyễn Trường Tộ

Ba Đình

 

Phụ lục 7

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC, QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH 17 BIỆT THỰ ĐÃ PHÁ DỠ, HIỆN LÀ Ô ĐẤT TRỐNG

Số TT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

210

Trần Quang Khải

Hoàn Kiếm

2

15

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

3

6

Ngõ Dã Tượng

Hoàn Kiếm

4

22

Phan Chu Trinh

Hoàn Kiếm

5

3A

Quang Trung

Hoàn Kiếm

6

5

Đặng Thái Thân

Hoàn Kiếm

7

31

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

8

3

Quang Trung

Hoàn Kiếm

9

33+33B

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

10

35+35B

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

11

11

Lê Phụng Hiểu

Hoàn Kiếm

12

74B

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

13

74E

Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

14

69

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

15

7

Đội Cung

Hai Bà Trưng

16

18

Hàng Chuối

Hai Bà Trưng

17

30

Hàng Chuối

Hai Bà Trưng

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC, QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH 18 BIỆT THỰ ĐÃ PHÁ DỠ, XÂY DNG MỚI KHÔNG ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Số TT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

47

Châu Long

Ba Đình

2

36

Hòe Nhai

Ba Đình

3

Ngõ 49 (cũ là 12B)

Hoàng Hoa Thám

Ba Đình

4

19

Trần Phú

Ba Đình

5

2-A5

Trung Tự

Đống Đa

6

4-A5

Trung Tự

Đống Đa

7

1-H1

Vĩnh Hồ

Đống Đa

8

1-H2

Vĩnh H

Đống Đa

9

2-H1

Vĩnh Hồ

Đống Đa

10

2-H2

Vĩnh Hồ

Đống Đa

11

3+5

Hòa Mã

Hai Bà Trưng

12

19

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hai Bà Trưng

13

44

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

14

74

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

15

86

Nguyễn Du

Hai Bà Trưng

16

13

Hồ Xuân Hương

Hai Bà Trưng

17

38

Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

18

13

Thụy Khuê

Tây Hồ

 

BIỂU SỐ 2

Phụ lục 1

ĐƯA 3 BIỆT THỰ RA KHỎI DANH MỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2013/NQ-HĐND XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC XÂY DỰNG TRƯỚC NĂM 1954

(kèm theo Nghị quyết Số: 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội)

Số TT

Số nhà

Đường phố

Quận

1

95

Trúc Bạch

Ba Đình

2

97

Trúc Bạch

Ba Đình

3

3 (5)

Lê Thánh Tông

Hoàn Kiếm

 

Phụ lục 2

ĐIỀU CHỈNH GIẢM, ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC 4 BIỆT THỰ KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2013/NQ-HĐND DO THỐNG KÊ SAI

STT

Tên biệt thự trong Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND

Kiểm tra thực tế

Điều chỉnh

1

41 phố Điện Biên Phủ

2 phố Lê Hồng Phong

01 biệt thự mang hai biển số nhà

41 phố Điện Biên Phủ - 2 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình

2

6 phố Lê Hồng Phong,

6A phố Lê Hồng Phong,

6B phố Lê Hồng Phong

không có số 6 phố Lê Hồng Phong chỉ có số 6A và số 6B phố Lê Hồng Phong

6A phố Lê Hồng Phong

6B phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình.

3

5 phố Lê Phụng Hiểu

20 phố Tôn Đản

01 biệt thự mang hai biển số nhà

20 phố Tôn Đản - 5 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm

4

53 phLý Thái Tổ

18 phố Lê Phụng Hiểu

01 biệt thự mang hai biển số nhà

18 phố Lê Phụng Hiểu - 53 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

 

Phụ lục 3

ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ 11 BIỆT THỰ KÈM THEO DANH MỤC NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2013/NQ-HĐND

Số TT

Tên biệt thự trong Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND

Kiểm tra thực tế

Điều chỉnh

1

44 Tràng Thi

01 biệt thự mang 03 biển số nhà

42-44 phố Tràng Thi - 54 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm.

2

68A phố Phan Đình Phùng

mang biển số nhà mới là 68C Phan Đình Phùng

68C phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (cũ là 68A).

3

65B phố Phan Đình Phùng

mang biển số nhà mới là 65 Phan Đình Phùng

65 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (cũ là 65B).

4

5A và 5B phố Lê Hồng Phong

mang biển số nhà mới là 5 phố Lê Hồng Phong

5 phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình (cũ là 5A-5B).

5

3 ngõ 105 Quán Thánh

mang biển số nhà mới là 3/105 phố Quán Thánh

3/105 phố Quán Thánh, quận Ba Đình (cũ là 3 ngõ 105 Quán Thánh).

6

19 phố Lý Thường Kiệt

biệt thự mang ba biển số nhà

19 phố Lý Thường Kiệt - 14 và 14B phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

7

86 phố Trần Hưng Đạo

biệt thự mang hai biển số nhà

86 phố Trần Hưng Đạo - 86 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm.

8

84A+84B phố Nguyễn Du

mang biển số nhà mới là 84 phố Nguyễn Du

84 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (cũ là 84A+84B).

9

7 phố Phạm Đình Hổ

biệt thự mang hai biển số nhà

7 phố Phạm Đình Hổ - số 32 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng.

10

46 phố Tô Hiến Thành

biệt thự mang hai biển số nhà

46 phố Tô Hiến Thành - 145 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng.

11

6 phThiền Quang

mang biển số nhà mới là 6A phố Thiền Quang

6A phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng (cũ là số 6).

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2017 điều chỉnh Danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND về danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 04/NQ-HĐND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2017 điều chỉnh Danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND về danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa do Thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close