HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 364/TTr-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2018, gồm các nội dung:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 (dự kiến giữa tháng 7)

- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân thành phố.

- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Giám sát chuyên đề: Hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiếp quản lý.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (dự kiến đầu tháng 12)

- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018; nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019. Thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, ttrình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.

- Giám sát chuyên đề: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị và phản ảnh của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; trong đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 01 chuyên đề, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát từ 01 đến 02 chuyên đề; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đôn đốc, tng hp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Tăng cường các điều kiện phục vụ đhoạt động giám sát được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao.

Điều 3. Căn cứ chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố lựa chọn nội dung phối hợp với địa phương nơi ứng cử tổ chức hoạt động giám sát và báo cáo kết quả theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường
trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố,
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị
trấn;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP;
- Lưu: VT (P.TH - P).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu 07/NQ-HĐND Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hồ Chí Minh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Mục lục

Mục lục

Close