HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 198/TTr-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung giám sát

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân

a) Xem xét các báo cáo:

Tại các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét các báo cáo sau:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu (được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội).

2. Giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát các nội dung sau:

a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; các nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2017 và các nghị quyết chuyên đề do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành.

b) Giám sát việc thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị.

c) Giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp thành phố, quận, huyện.

d) Giám sát việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức; việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

đ) Giám sát việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Giám sát việc chi tiền tạm cư và các trường hợp chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

g) Giám sát việc tuân thủ quy trình lập thủ tục quyết toán dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành và xử lý đối với trường hợp cấp phát vượt giá trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Luật Đầu tư công.

h) Giám sát việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

i) Giám sát công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố.

k) Giám sát công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố.

l) Giám sát công tác tổ chức thực hiện và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

m) Giám sát công tác lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch phân khu các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

n) Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ giám sát một số vấn đề cần thiết, bức xúc trên một số lĩnh vực và theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung giám sát nêu trên, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ vào chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, chủ động xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch giám sát hàng quý, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của cơ quan tiến hành giám sát.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Số hiệu 13/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Cần Thơ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
Mục lục

Mục lục

Close