HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHỢ CHÙA, HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đặt tên 23 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

1. Đường Trương Định: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 223m).

2. Đường Anh Sơn: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 239m).

3. Đường Nguyễn Duy Trinh: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (chiều dài 223m).

4. Đường Đô Lương: Điểm đầu giáp đường Anh Sơn; điểm cuối giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (chiều dài 218m).

5. Đường Huỳnh Thúc Kháng: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Nguyễn Duy Trinh (chiều dài 704m).

6. Đường Chiến thắng Đình Cương: Điểm đầu giáp Nhà sinh hoạt văn hóa Tổ dân phố Phú Vinh Đông; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Linh (chiều dài 469m).

7. Đường Lê Khiết: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 408m).

8. Đường Lê Thánh Tông: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Linh (chiều dài 498m).

9. Đường Nguyễn Chánh: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 445m).

10. Đường Lê Trung Đình: Điểm đầu giáp đường 23 tháng 3; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Linh (chiều dài 696m).

11. Đường Nguyễn Văn Linh: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Nghiêm (chiều dài 1.649m).

12. Đường Bùi Tá Hán: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối giáp đường Nguyễn Công Phương (chiều dài 477m).

13. Đường Trần Văn An: Điểm đầu giáp đường Lê Khiết; điểm cuối giáp đường Lê Trung Đình (chiều dài 350m).

14. Đường Lê Đình Cẩn: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Chánh; điểm cuối giáp đường Nguyễn Công Phương (chiều dài 251m).

15. Đường Nguyễn Kim Vang: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Võ Duy Ninh (chiều dài 910m).

16. Đường 23 tháng 3: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Nghiêm (chiều dài 1.605m).

17. Đường Võ Duy Ninh: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Công Phương (chiều dài 816m).

18. Đường Nguyễn Nghiêm: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp ranh giới xã Hành Minh (chiều dài 897m).

19. Đường Nguyễn Bá Loan: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Công Phương; điểm cuối giáp đường Nguyễn Nghiêm (chiều dài 560m).

20. Đường Hồ Giáo: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Công Phương; điểm cuối giáp đường Nguyễn Kim Vang (chiều dài 251m).

21. Đường Võ Nguyên Giáp: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng (Mương Ré); điểm cuối giáp đường Nguyễn Nghiêm (chiều dài 2.112m).

22. Đường Phạm Văn Đồng: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp Cầu Ngắn (chiều dài 2.447m).

23. Đường Nguyễn Công Phương: Điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp; điểm cuối giáp đường Võ Duy Ninh (chiều dài 943m).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu 24/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 20/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Mục lục

Mục lục

Close