CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHA LO, TỈNH QUẢNG BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 794/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình được xác định tại Tờ trình số 794/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, NC(3b). Kh 41

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2017 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

Số hiệu 55/NQ-CP Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2017 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close