QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Không số

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1989

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 19-6 đến ngày 30-6-1989)

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 22 tháng 12 năm 1988 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ vào Điều 83 và Điều 147 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Uỷ ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp;

QUYẾT NGHỊ:

Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

1- Điều 57 được sửa đổi như sau:

"Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giao, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật, trừ những người mất trí và những người bị pháp luật hoặc Toà án nhân dân tước các quyền đó".

2- Điều 115 điểm 9 được bổ sung như sau:

"Bầu và bãi miễn các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các thành viên của Toà án nhân dân cùng cấp".

3- Điều 116 được sửa đổi như sau:

"Nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồng nhân dân các cấp là năm năm".

4- Điều 118 được bổ sung một đoạn mới như sau:

"Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương, huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Thư ký Hội đồng nhân dân".

5- Điều 122, đoạn một bỏ bốn chữ "uỷ viên thư ký".

6- Điều 123 đoạn một bỏ 10 chữ "triệu tập hội nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp".

7- Điều 125 bỏ đoạn:"Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm điều hoà, phối hợp hoạt động của các ban do Hội đồng nhân dân lập ra".

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Số hiệu Ngày ban hành 30/06/1989
Ngày có hiệu lực 15/07/1989 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
Mục lục

Mục lục

Close