BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4519/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(Đ/c: Thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số YMVN- 20062017 ngày 20/6/2017 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về đề nghị được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của Công ty nêu tại công văn số YMVN-20062017 dẫn trên, để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được nộp C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định, không áp dụng đối với trường hợp Công ty đề nghị nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và khai báo việc nộp bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

ông văn 4519/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tên tiếng Anh ông văn 4519/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu 4519/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

ông văn 4519/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close