Văn bản "Quyết định 02/2007/QĐ-BBCVT quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với Dịch vụ bưu chính và Dịch vụ chuyển phát do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/08.2011

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 02/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 02/2007/QĐ-BBCVT CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;
Căn cứ Quyết định số 190/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dịch vụ chuyển phát;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính (cơ bản và cộng thêm) và dịch vụ chuyển phát được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn:

a) Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát trong nước: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là bốn (04) lần cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.

b) Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát quốc tế: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu 14 USD/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 100 gram, phần lẻ được tính bằng 100 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.

c) Ngoài quy định tại điểm b khoản 1 điều này, việc bồi thường đối với dịch vụ bưu chính quốc tế do Bưu chính Việt Nam cung cấp phải tuân theo các nguyên tắc về bồi thường trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc các thỏa thuận song phương giữa Bưu chính Việt Nam và Bưu chính các nước khác.

2. Trường hợp vật gửi bị hư hại hoặc mất mát một phần:

Mức bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà bưu gửi/vật gửi đó được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi/vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.

3. Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận.

Điều 2. Bưu chính Việt Nam và các doanh nghiệp chuyển phát có trách nhiệm xây dựng và công bố công khai mức bồi thường thiệt hại đối với từng loại dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã quy định tại điều 1 và thực hiện việc bồi thường theo mức bồi thường đã công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Bưu chính Việt Nam và các doanh nghiệp chuyển phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
 Đỗ Trung Tá

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2007/QĐ-BBCVT quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với Dịch vụ bưu chính và Dịch vụ chuyển phát do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 02/2007/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 30/01/2007
Ngày có hiệu lực 17/07/2007 Ngày hết hiệu lực 15/08/2011
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2007/QĐ-BBCVT quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với Dịch vụ bưu chính và Dịch vụ chuyển phát do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close