BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội , ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005, SỐ 76/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 VÀ SỐ 27/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương;
Xét văn bản số 2330/ĐS-ATGT ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Văn bản số 7275/BGTVT-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 1998/CĐSVN-VTPC ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Cục Đường sắt Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉnh sửa, bổ sung một số điểm (như phụ lục kèm theo đây) trong nội dung của 03 Tiêu chuẩn ngành về đường sắt sau đây:

1. "Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt", số đăng ký 22TCN 342-05, được ban hành kèm theo Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải.

2. "Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt", số đăng ký 22TCN 340-05, được ban hành kèm theo Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải;

3. "Quy trình tín hiệu đường sắt", số đăng ký: 22TCN 341-05 được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải;

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thông báo và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các điểm chỉnh sửa, bổ sung như 03 phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Thế Minh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(Về việc sửa đổi bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt", số đăng ký 22TCN 340-05, được ban hành kèm theo Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải có một số điểm được chỉnh sửa lại như sau:

Điểm, Khoản, Điều

Bản in

Sửa lại

Điều 257

...báo cho TBCT ga đón và NVĐĐCT số hiệu tàu,…

...báo cho TBCT ga đón, gửi tàu và NVĐĐCT số hiệu tàu...

Điều 275

... nối thêm có nội dung quy định tại các điểm 1, 2, 3 của Điều này.

... nối thêm.

Điểm c, Khoản 1, Điều 276

- Tại vị trí làm việc của trưởng tàu và trên một số toa xe khách phải được lắp đồng hồ áp suất

- Tại vị trí làm việc của trưởng tàu phải được lắp đồng hồ áp suất.

Khoản 2, Điều 289

...trong bảng 9...

...trong bảng 11...

Tiêu chuẩn ngành “Quy trình tín hiệu đường sắt”, số đăng ký: 22TCN 341-05 được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 06 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải có một số điểm được chỉnh sửa lại như sau:

Điểm, Khoản, Điều

Bản cũ

Sửa lại

Điều 33

(trừ khi có quy định riêng)

(trường hợp đặc biệt cần phải đặt pháo trong cầu, trong hầm thì giao cho Thủ trưởng TCĐHGT VTĐS quy định)

Điều 49

...kỹ thuật phải phòng vệ bằng tín hiệu ngừng...

...kỹ thuật, tác nghiệp xếp dỡ phải phòng vệ bằng tín hiệu ngừng...

Điều 77

...(hoặc phó tàu) mặc dù đã có đủ bằng chứng...

(hoặc phó tàu) và TBCT ga mặc dù đã có đủ bằng chứng...

Điểm a, Khoản 3, Điều 79

Ban ngày... người chỉ huy dồn giơ cao ánh đèn màu vàng (hoặc màu trắng)...

Ban ngày... người chỉ huy dồn một tay cầm cờ đỏ túm (hoặc tay không) giơ cao, tay kia cầm cờ vàng mở phất mạnh từ trên xuống...

Khoản 4, Điều 79

Ban ngày: nhân viên móc nối hay tay giơ cao...

Ban ngày: nhân viên móc nối hai tay giơ cao...

Khoản 10, Điều 82

- Ban đêm: hai tay cầm cờ cuộn...

Ban ngày: hai tay cầm cờ cuộn ...

3. Tiêu chuẩn ngành “Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt”, số đăng ký 22TCN 342-05, được ban hành kèm theo Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải, có một số điểm được chỉnh sửa lại như sau:

Điểm, Khoản, Điều

Bản cũ

Sửa lại

Điếu 53

... của khu phải là số chẵn.

... của khu gian phải là số chẵn.

Điều 205

...cảnh báo do nhân viên này bàn giao cho.

... Giấy phép vào ga đó nhân viên này bàn giao cho.

Khoản 4 Điều 246

TBCT ga xin đường... điện thoại điều độ không thông).

... điện thoại điều độ không thông).

TBCT ga ký tên.

Khoản 4 Điều 246

Nếu không có tàu sắp chạy...đến ...giờ ...phút”.

Nếu không có tàu sắp chạy ...đến ...giờ ...phút...

TBCT ga ký tên.

Khoản 4 Điều 246

Trường hợp kết hợp việc xin đường... điện thoại điều độ không thông).

Trường hợp kết hợp việc xin đường… điện thoại điều độ không thông).

TBCT ga ký tên.

Khoản 4 Điều 246

Nếu không có tàu sắp chạy vào khu gian,... đến... giờ...phút...”.

Nếu không có tàu sắp chạy vào khu gian,... đến... giờ...phút...".

TBCT ga ký tên.

Mẫu số 17

Giấy chứng nhận tác dụng hãm

(Phân giao cho trưởng tàu)

Giấy chứng nhận tác dụng hãm

(Phần giao cho lái tàu)

Mẫu số 19

Ngày... tháng... năm...

TBCT ga

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng ... năm...

Trưởng tàu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(Công báo số 67+68 ngày 3/2/2007)

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/02/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2007/QĐ-BGTVT sửa đổi các Quyết định 75/2005/QĐ-BGTVT về "Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt"; 76/2005/QĐ-BGTVT về "Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt"; 27/2006/QĐ-BGTVT về "Quy trình tín hiệu đường sắt" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 02/2007/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 17/01/2007
Ngày có hiệu lực 18/02/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

QUYẾT ĐỊNH 02/2007/QĐ-BGTVT SỬA ĐỔI CÁC QUYẾT ĐỊNH 75/2005/QĐ-BGTVT VỀ "QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT"; 76/2005/QĐ-BGTVT VỀ "QUY PHẠM KỸ THUẬT KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT"; 27/2006/QĐ-BGTVT VỀ "QUY TRÌNH TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT" DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
Mục lục

Mục lục

Close