ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTTL-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 13 Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (có Danh sách kèm theo).

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành các quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương trực thuộc (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ,Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn.

3. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản.

4. Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bảo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

8. Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

9. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị.

10. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị.

11. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị.

12. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

13. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị./.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Trị ban hành
Số hiệu 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 03/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Trị ban hành
Mục lục

Mục lục

Close