BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 03/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội , ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 6723/TCCB-LĐ ngày 14/10/2005 về đề án nâng cấp Trường Công nhân Bưu điện thành Trường Trung học chuyên nghiệp và trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 11748/BGD&ĐT-TCCB ngày 21/12/2005 về việc thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I trên cơ sở Trường Công nhân Bưu điện I.

Điều 2. Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp ban hành tại Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Công nhân Bưu điện I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Trung Tá

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/02/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 03/2006/QĐ-BBCVT về việc thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Số hiệu 03/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 09/01/2006
Ngày có hiệu lực 05/02/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 03/2006/QĐ-BBCVT về việc thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close