Văn bản " Quyết định 03/2007/QĐ-BVHTT về Quy chế cải chính trên báo chí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/02.2019 và được thay thế bởi Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018, có hiệu lực từ 14/02/2019

BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
*****

Số: 03/2007/QĐ-BVHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****************

 Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẢI CHÍNH TRÊN BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế cải chính trên báo chí".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản, Thủ trưởng cơ quan báo chí, nhà báo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

QUY CHẾ

CẢI CHÍNH TRÊN BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTT ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định việc cải chính, đăng, phát ý kiến của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân về những nội dung như quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
2. Đối tượng điều chỉnh:
Cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí và các tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung thông tin quy định tại Điều 2 thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Những nội dung thông tin phải cải chính

Cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí phải thực hiện việc cải chính thông tin đã đăng, phát trên báo chí trong các trường hợp sau:
1. Thông tin sai sự thật;
2. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân;
3. Thông tin gây hiểu lầm làm tổn hại đến uy tín, danh dự, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và xã hội.
Điều 3. Yêu cầu cải chính và đăng phát ý kiến của tổ chức, cá nhân
1. Cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế này thì ngoài việc bị xem xét để xử lý theo các quy định của pháp luật còn phải thực hiện việc cải chính.
- Nội dung thông tin cải chính phải nêu rõ những thông tin nào sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng, phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính.
- Lời xin lỗi của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung thông tin cải chính.
- Gửi văn bản thông báo việc cải chính trên báo chí và lời xin lỗi đến tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Khi có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận nội dung  thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế, cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí phải thực hiện việc cải chính và đăng phát nguyên văn bản kết luận đó của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4, Điều này.
- Nội dung cải chính, lời xin lỗi, của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu cụ thể cả quá trình diễn biến của sự việc và có dung lượng lớn hơn so với nội dung thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế thì cơ quan báo chí chỉ trích đăng, phát phần kết luận liên quan đến nội dung thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế.
3. Khi nhận được ý kiến phát biểu bằng văn bản của tổ chức, cá nhân nêu căn cứ cho rằng những nội dung thông tin đã đăng, phát trên báo chí vi phạm các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế, cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân đó theo quy định tại Khoản 4, Điều này.
- Trường hợp không đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí phải gửi văn bản thông báo, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản tới cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.
- Ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí và không vi phạm các quy định của pháp luật.
- Trường hợp không nhất trí với ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí có quyền thông tin tiếp nêu rõ quan điểm của mình. Việc đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân và quan điểm của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí trên báo chí tối đa không quá 03 (ba) lần. Nếu vẫn không có sự nhất trí giữa hai bên thì tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
4. Vị trí và hình thức đăng cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, ý kiến phát biểu:
- Thông tin cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, ý kiến phát biểu phải được đăng, phát đúng vị trí, đúng chuyên mục, đúng số trang với cùng một kiểu, cỡ chữ (đối với báo in, báo điện tử), đúng chuyên mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng (đối với báo nói, báo hình) mà báo chí đã đăng, phát thông tin. Các báo điện tử, trang tin điện tử phải xóa ngay thông tin thuộc diện phải cải chính đã quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
- Khi đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, phải ghi, nói rõ: "Cải chính nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí (tên tác phẩm báo chí) đã đăng, phát trên báo, đài (tên cơ quan báo chí) số, ngày phát hành, ngày, giờ phát sóng".
- Khi đăng, phát ý kiến phát biểu, phải ghi, nói rõ: "Thông tin phản hồi về nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí (tên tác phẩm báo chí) đăng, phát trên báo, đài (tên cơ quan báo, đài) số báo, chuyên mục phát hành, phát sóng… (số báo) phát hành, phát sóng ngày tháng năm…" của tổ chức, cá nhân (tên tổ chức, cá nhân).

Điều 4. Thời hạn cải chính

Thời hạn thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin cải chính, văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, lời phát biểu của tổ chức, cá nhân về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí khi có căn cứ cho rằng thông tin đó vi phạm các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế được quy định như sau:
1. Chậm nhất là sau 01 (một) ngày đối với báo chí điện tử trên mạng Internet, sau 5 (năm) ngày đối với báo in ra hàng ngày, cách ngày đối với báo nói, báo hình. Trường hợp chuyên mục một tuần một lần thì phát vào thời gian phát chuyên mục kế tiếp.
2. Chậm nhất là sau 10 (mười) ngày đối với báo tuần.
3. Trong số ra gần nhất đối với tạp chí.
Trường hợp tạp chí xuất bản trên 30 (ba mươi) ngày/kỳ, ngoài việc phải đăng trên tạp chí đó trong số ra gần nhất, thì chậm nhất là sau 7 (bảy) ngày còn phải đăng trên một tờ báo hàng ngày hoặc đài phát thanh, đài truyền hình có phạm vi phát hành, phủ sóng tương đương vơi phạm vi phát hành của tạp chí và phải chịu toàn bộ chi phí về việc đăng, phát thông tin.

Điều 5. Khiếu nại, tố cáo

Trong trường hợp cơ quan báo chí không đăng, phát nội dung thông tin cải chính, xin lỗi, kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân (mà không có văn bản thông báo lý do không đăng, phát cho tổ chức, cá nhân) hoặc thực hiện việc đăng, phát không đúng các quy định của Quy chế này thì tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền:
1. Khiếu nại với cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí.
2. Khiếu nại với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin là người ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
3. Khởi kiện tại Tòa án.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/02/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 03/2007/QĐ-BVHTT về Quy chế cải chính trên báo chí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu 03/2007/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 07/02/2007
Ngày có hiệu lực 13/03/2007 Ngày hết hiệu lực 14/02/2019
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 03/2007/QĐ-BVHTT về Quy chế cải chính trên báo chí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close